Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

PRESES RELĪZE

ECA/13/23

Luksemburgā, 2013. gada 16. jūlijā

Jāizbeidz “neefektīvas” programmas kravu pārvadājumu novirzīšanai no autoceļiem uz dzelzceļu, secina ES revidenti

Eiropas Revīzijas palātas (ERP) jaunajā ziņojumā secināts, ka Marco Polo programmas, kas bija iecerētas kravu novirzīšanai no autoceļiem, ir bijušas neefektīvas un to pašreizējā koncepcijā ir jāizbeidz. “Īsumā — programmas bija neefektīvas, jo netika sasniegti mērķi, to ietekme kravu novirzīšanā no autoceļiem bija neliela un nebija datu, lai varētu novērtēt politikas mērķu sasniegšanu (piem., ieguvumus vides aspektā) ”, paziņoja Ville Itela [Ville Itälä], par ziņojumu atbildīgais ERP loceklis.

Kopš 2003. gada no Marco Polo I un Marco Polo II programmām ir finansēti transporta pakalpojumu projekti, kuru mērķis bija novirzīt kravu pārvadājumus no autoceļiem uz dzelzceļu, iekšzemes ūdensceļiem un tuvsatiksmes kuģošanu. Programmas bija daļa no ES transporta politikas mērķa izstrādāt alternatīvas kravu pārvadājumiem tikai pa autoceļiem. Šis vispārpieņemtais mērķis bija samazināt starptautisko kravu autosatiksmi, tādējādi uzlabojot kravu pārvadājumu ekoloģiskos rādītājus, samazinot sastrēgumus un palielinot ceļu satiksmes drošību.

Revīzijā tomēr konstatēja, ka atbilstošu projektu priekšlikumu piedāvājums bija nepietiekams, jo tirgus situācija un programmu noteikumi atturēja pārvadātājus no shēmas izmantošanas. Puse no revidētajiem projektiem ir ar ierobežotu ilgtspēju. Viens no revīzijas galvenajiem konstatējumiem bija tas, ka bija nopietnas norādes, kas liecināja par “nevajadzīgo atbalstu”, proti, ka projekti būtu īstenoti arī bez ES finansējuma. Būtībā 13 no 16 revidētajiem saņēmējiem apstiprināja, ka tie būtu uzsākuši un nodrošinājuši transporta pakalpojumus pat bez subsīdijas. Turklāt nebija ticamu datu, lai novērtētu kravu transporta, ceļu noslogojuma vai ceļu drošības vides ietekmes ieguvumus.

Ņemot vērā pašreizējo programmu rezultātus, ERP iesaka izbeigt ES finansējumu kravu transporta pakalpojumiem, izmantojot Marco Polo programmu koncepciju. Nākotnē šādam finansējumam jau no paša sākumā jābūt atkarīgam no ietekmes novērtējuma, kas parāda, vai un cik lielā mērā tiek panākta ES pievienotā vērtība. Tajā jāiekļauj izvērsta analīze par iespējamo pieprasījumu un labāko praksi dalībvalstīs.

Piezīmes izdevējiem:

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti.

Īpašajā ziņojumā Nr. 3/2013 “Vai Marco Polo programmas ir bijušas efektīvas satiksmes novirzīšanā no autoceļiem” ERP vērtēja, vai Komisija ir plānojusi, pārvaldījusi un pārraudzījusi programmas, lai maksimāli palielinātu to efektivitāti, un vai finansētie projekti ir bijuši efektīvi. Revīzijas darbā galvenā uzmanība bija pievērsta programmu līmenim, tika izmantota ietekmes novērtējumu analīze, novērtējumi un apsekojumu rezultāti, projektu priekšlikumu novērtējumi, parakstīto dotāciju nolīgumu uzraudzības dokumentu izskatīšana un Marco Polo (MP) programmas valsts atbalsta shēmu komitejas locekļu apsekojums. Šo programmu līmeņa darbu papildināja projektu sasniegumu pārbaude uz vietas 16 pabeigtiem projektiem, kas saistīti ar pārorientēšanos uz citiem transporta veidiem, 8 abām programmām (MP I no 2003. līdz 2006. gadam un MP II no 2007. līdz 2013. gadam).

Revidenti konstatēja, ka programmas nebija efektīvas: sasniegtie tiešie rezultāti neatbilda mērķiem, kurus bija izvirzījuši ES politikas veidotāji, un tik panākta neliela ietekme kravu novirzīšanai no autoceļiem. Turklāt nebija ticamu datu, lai novērtētu kravu transporta, ceļu noslogojuma vai ceļu drošības vides ietekmes ieguvumus. Labas kvalitātes priekšlikumu piedāvājums bija nepietiekams, jo programmas nebija labi izstrādātas uzņēmumu vajadzībām un vadības elastīguma trūkums un grūtības īstenošanā lika saņēmējiem lika izšķirties vai nu par apstiprināto projektu neieviešanu, to priekšlaicīgu apturēšanu, vai arī finansēto pakalpojumu tvēruma anulēšanu vai samazināšanu pēc projekta perioda beigām. Tas izraisīja finansēto transporta pakalpojumu vājus projektu rezultātus un vāju ilgtspēju. Turklāt ziņotie pieticīgie novirzītie apjomi nav noteikti un ietver nevajadzīgo atbalstu.

Kaut arī Komisija laika gaitā ir uzlabojusi programmas ikdienas pārvaldību, tā nav pilnībā izvērtējusi programmu tirgus potenciālu sasniegt politikas mērķus; tā nav ņēmusi vērā jaunākās tendences un nav veikusi savlaicīgus koriģējošus pasākumus, lai novērstu nepārprotamus trūkumus programmu koncepcijā.

Ņemot vērā pašreizējo programmu rezultātus, ERP iesaka Padomei, Eiropas Parlamentam un Komisijai apsvērt iespēju pārtraukt ES finansējumu transporta kravu pārvadājumu pakalpojumiem pēc Marco Polo programmu koncepcijas (“piedāvājuma noteikta lejupēja pieeja”), kas noveda pie šajā ziņojumā konkrēti aprakstītajām nepilnībām (nepietiekama ieviešana tirgū, pierādījumu trūkums par mērķu sasniegšanu, augsts administratīvais slogs, vāja ilgtspēja un nevajadzīgais atbalsts) un ieviest kārtību, ka turpmāk šādam finansējumam nepieciešams ex ante ietekmes novērtējums, kas parāda, vai un kādā mērā finansējumam ir ES pievienotā vērtība. Tas nozīmē, ka vajadzētu veikt potenciālā pieprasījuma detalizētu tirgus analīzi un izmantot pieredzi un labāko praksi līdzīgās valsts atbalsta shēmās dalībvalstīs. Palāta iesaka Komisijai veikt pasākumu kopumu, lai stiprinātu turpmāko shēmu sniegumu tikai tad, ja novērtējums par nozīmīgu ES rīcību šajā jomā ir pozitīvs.

Palātas preses sekretāra kontaktinformācija:

Aidas Palubinskas

Tālr.: +352 4398 45410 Mobilais tālr.: +352:621552224.

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar