Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/13/23

Liuksemburgas, 2013 m. liepos 16 d.

„Reikia nutraukti neveiksmingų programų, kuriomis perkeliami kroviniai iš kelių į geležinkelių sistemas, vykdymą“, – teigia ES auditoriai.

Naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad „Marco Polo“ programos, kuriomis perkeliami kroviniai iš kelių į kitas sistemas, yra neveiksmingos ir todėl jų vykdymas, jei nebus pakeista jų dabartinė koncepcija, turėtų būti nutrauktas. „Trumpai tariant, programos buvo neveiksmingos, kadangi nebuvo pasiekti atitinkami tikslai, jų poveikis nukreipiant krovinius iš kelių buvo menkas, taip pat nėra duomenų, kuriais remiantis būtų galima įvertinti politikos tikslų pasiekimą (pavyzdžiui, naudą aplinkai)“, – teigė už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Ville Itälä.

Nuo 2003 m. pagal „Marco Polo I ir II“ programas finansuojami transporto paslaugų projektai, kuriais perkeliami kroviniai iš kelių į geležinkelių, vidaus vandenų kelių ir trumpųjų nuotolių laivybos transporto sistemas. Programomis yra siekiama ES transporto politikos tikslo sukurti krovinių vežimo vien tik keliais alternatyvas. Šiuo bendrai pripažintu tikslu siekiama sumažinti tarptautinį keliais gabenamų krovinių eismą, tokiu būdu pagerinant krovinių vežimo aplinkosauginį veiksmingumą, sumažinant spūstis keliuose ir padidinant kelių eismo saugą.

Tačiau audito metu nustatyta, kad aktualių projektų pasiūlymų skaičius buvo nepakankamas, kadangi padėtis rinkoje ir programos taisyklės neskatino vežėjų pasinaudoti schemos teikiamais privalumais. Pusės audituotų projektų tvarumas buvo nedidelis. Vienas pagrindinių audito metu nustatytų faktų buvo tai, kad buvo aptikta rimtų savaimingumo požymių, t. y. projektai būtų prasidėję ir be ES finansavimo. 13 iš 16 patikrintų naudos gavėjų patvirtino, kad jie net ir negavę subsidijos būtų įdiegę ir teikę transporto paslaugas. Be to, nėra patikimų duomenų, kuriais remiantis būtų galima įvertinti naudą, gaunamą mažinant krovinių vežimo neigiamą poveikį aplinkai ir spūstis keliuose ar gerinant kelių eismo saugą.

Audito Rūmai, atsižvelgdami į dabartinių programų rezultatus, rekomenduoja nutraukti ES lėšų skyrimą krovinių vežimo paslaugoms, kurios teikiamos vadovaujantis ta pačia kaip ir „Marco Polo“ programų koncepcija. Ateityje šios lėšos turėtų būti mokamos tik pačioje pradžioje atlikus poveikio įvertinimą, rodantį, ar yra sukurta ES pridėtinė vertė ir kokiu mastu tai buvo padaryta. Tai reikštų, kad turi būti atlikta detali potencialios paklausos ir geriausios valstybių narių patirties analizė.

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Ši specialioji ataskaita (SR 03/2013) pavadinta „Ar „Marco Polo“ programos buvo veiksmingos perkeliant eismą iš kelių į kitas transporto rūšis?“ Europos Audito Rūmai vertino, ar Komisija programas planavo, jas valdė ir prižiūrėjo taip, kad kiek įmanoma labiau padidintų jų veiksmingumą, ir siekė nustatyti, ar finansuoti projektai buvo veiksmingi. Audito darbas daugiausia buvo atliekamas programos lygmeniu: buvo analizuojami poveikio įvertinimai, kito pobūdžio vertinimai ir tyrimų rezultatai, vertinami projektų pasiūlymai, atliekamos su pasirašytų susitarimų dėl dotacijų priežiūra susijusių dokumentų peržiūros ir apklausiami „Marco Polo“ programos komiteto nariai dėl nacionalinių paramos schemų. Be šio programos lygmeniu atliekamo darbo taip pat buvo vietoje tikrinami 16 užbaigtų abiejų programų modalinio perkėlimo veiksmų tipui priklausančių projektų (8 projektų, susijusių su „MP I programa“, kuri buvo įgyvendinama 2003–2006 m., ir 8 projektų, susijusių su „MP II programa“, kuri įgyvendinama 2007–2013 m.) pasiekimai.

Audito metu nustatyta, kad programos nebuvo veiksmingos: gauti rezultatai neatitiko ES politikos formuotojų nustatytų tikslų, o krovinių nukreipimo iš kelių poveikis buvo menkas. Be to, nėra patikimų duomenų, kuriais remiantis būtų galima įvertinti naudą, gaunamą mažinant krovinių vežimo neigiamą poveikį aplinkai ir spūstis keliuose ir gerinant kelių eismo saugą. Buvo pateikta nepakankamai geros kokybės pasiūlymų, kadangi programos nebuvo pritaikytos įmonėms, o dėl valdymo nelankstumo ir įgyvendinimo sunkumų naudos gavėjai buvo priversti arba nevykdyti patvirtintų projektų ar nutraukti jų vykdymą pirma laiko arba pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui atšaukti finansuojamos paslaugos teikimą ar sumažinti jos apimtį. Dėl to buvo gauti prasti projektų rezultatai ir nebuvo užtikrintas pakankamas finansuotų transporto paslaugų tvarumas. Be to, iškilo abejonių dėl nedidelių krovinių kiekių, apie kuriuos buvo gauta duomenų, kad jie buvo perkelti, taip pat buvo nustatytas savaimingumo efektas.

Nors Komisija laikui bėgant pagerino kasdienį programų valdymą, ji neatliko esminio programų rinkos potencialo siekiant politikos tikslų įvertinimo, neatsižvelgė į naujus pokyčius ir laiku nesiėmė taisomųjų veiksmų, kad būtų pašalinti akivaizdūs programų koncepcijos trūkumai.

Audito Rūmai, atsižvelgdami į dabartinių programų rezultatus, rekomenduoja Tarybai, Europos Parlamentui ir Komisijai apsvarstyti galimybę nutraukti ES lėšų skyrimą krovinių vežimo paslaugoms, kurios teikiamos vadovaujantis ta pačia kaip ir „Marco Polo“ programų koncepcija (taikant „iš viršaus į apačią“ principu grindžiamą pasiūlą skatinančią politiką), kuri sąlygojo šioje ataskaitoje nustatytus trūkumus (nepakankamą įsiskverbimą į rinką, tikslų pasiekimo įrodymų trūkumą, didelę administracinę naštą, menką tvarumą ir savaimingumo efektą) bei toliau mokėti šias lėšas tik atlikus ex ante poveikio įvertinimą, rodantį, ar yra sukurta ES pridėtinė vertė ir kokiu mastu tai buvo padaryta. Tai reikštų, kad turi būti atlikta detali potencialios paklausos rinkos analizė ir įsisavinta valstybių narių įgyta patirtis ir geriausia praktika įgyvendinant panašias nacionalines paramos schemas. Tik tuo atveju, jei bus įvertinta, jog šioje srityje iš tikrųjų imamasi reikšmingų ES veiksmų, Audito Rūmai rekomenduoja Komisijai vykdyti priemonių paketą, skirtą pagerinti su būsimomis sistemomis susijusius veiklos rezultatus.

Ryšių pareigūnas:

Aidas Palubinskas

Europos Audito Rūmų atstovas spaudai

Tel. +352 4398 45410 Mob. tel. +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar