Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/13/23

Luxemburg, 16. heinäkuuta 2013

EU:n tarkastajat: Lakkautetaan ohjelmat, joiden avulla tavaraliikenteen siirtäminen maanteiltä rautateille ei onnistu

Marco Polo ‑ohjelmien avulla pyritään siirtämään tavaraliikenne pois maanteiltä. Ohjelmat eivät ole olleet vaikuttavia eikä niiden toteuttamista nykymuodossa pitäisi enää jatkaa, todetaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa. ”Yksinkertaisesti sanottuna ohjelmat eivät ole olleet vaikuttavia: tavoitteita ei ole saavutettu, maanteiden tavaraliikennettä vähentävä vaikutus jäi ohjelmien yhteydessä vähäiseksi eikä ollut tietoja, joiden avulla voitaisiin arvioida toimintalinjan tavoitteiden saavuttamista (esim. ympäristöhyötyjä)”, sanoo kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ville Itälä.

Marco Polo I ja II ‑ohjelmilla on vuodesta 2003 alkaen rahoitettu tavaraliikennealan hankkeita, joiden avulla tavarakuljetuksia siirretään maanteiltä rautateille, sisävesille ja lyhyen matkan merenkulkuun. Ohjelmat ovat olleet osa EU:n liikennepoliittista tavoitetta, jonka tarkoituksena on kehittää vaihtoehtoja yksinomaan maanteitse tapahtuvalle tavarakuljetukselle. Tavoite on yleisesti hyväksytty. Ohjelmien avulla pyritään vähentämään kansainvälistä maanteiden tavaraliikennettä ja täten parantamaan tavaraliikennejärjestelmän ympäristönsuojelun tasoa, vähentämään ruuhkia ja lisäämään liikenneturvallisuutta.

Tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että tarkoitukseen sopivia hanke-ehdotuksia ei kuitenkaan esitetty tarpeeksi, koska markkinatilanne ja ohjelman säännöt eivät kannustaneet liikenteenharjoittajia käyttämään järjestelmää. Puolet tarkastetuista hankkeista ei ollut kovinkaan kestäviä. Tarkastuksen keskeisiin havaintoihin lukeutuivat vakavat merkit ”nollavaikutuksesta”, mikä tarkoittaa, että hankkeet olisivat edenneet jopa ilman EU:n rahoitusta. Kuudestatoista tarkastetusta edunsaajasta 13 vahvisti, että ne olisivat käynnistäneet ja tarjonneet kuljetuspalveluja jopa ilman tukea. Ei ollut myöskään tietoja, jonka avulla hyötyjä voitaisiin arvioida luotettavasti tavarakuljetusten ympäristövaikutusten, ruuhkien tai liikenneturvallisuuden näkökulmasta.

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa nykyisistä ohjelmista saatujen tulosten perusteella, että EU:n rahoitus tavarakuljetuspalveluille lopetetaan Marco Polo ohjelmien kaltaisissa ohjelmissa. Vastaisuudessa rahoituksen ehtona olisi heti alussa oltava vaikutustenarviointi, josta käy ilmi, missä määrin rahoitus tuottaa EU:lle lisäarvoa, vai tuottaako se sitä lainkaan. Mahdollinen kysyntä ja jäsenvaltioiden parhaat käytännöt olisi analysoitava tarkasti.

Toimittajille tiedoksi:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset.

Erityiskertomuksen (nro 3/2013) otsikko on ”Onko Marco Polo ‑ohjelmien avulla onnistuttu siirtämään tavaraliikennettä pois maanteiltä?”. Euroopan tilintarkastustuomioistuin arvioi, onko komissio suunnittelun, hallinnoinnin ja valvonnan avulla maksimoinut ohjelmien vaikuttavuuden. Lisäksi arvioitiin, olivatko rahoitetut hankkeet vaikuttavia. Tarkastuksen yhteydessä analysoitiin pääasiassa ohjelmatasolla vaikutustenarviointeja, arviointeja ja tutkimustuloksia. Lisäksi arvioitiin hanke-ehdotuksia, tarkastettiin asiakirjojen perusteella avustussopimusten valvontaa ja tiedusteltiin Marco Polo ‑ohjelman komiten jäseniltä kansallisista tukijärjestelmistä. Ohjelmatason tarkastustyön lisäksi tarkastettiin paikan päällä tulokset, jotka oli saatu liikennemuotosiirtymähankkeisiin liittyvistä 16:sta päätökseen saatetusta hankkeesta (kahdeksan hanketta vuosina 2003–2006 toteutetun Marco Polo I ‑ohjelman osalta ja kahdeksan hanketta vuosina 2007–2013 toteutettavan Marco Polo II ‑ohjelman osalta).

Tarkastuksessa havaittiin, että ohjelmat eivät olleet vaikuttavia: EU:n poliittisten päättäjien asettamia tuotostavoitteita ei saavutettu ja maanteiden tavaraliikennettä vähentävä vaikutus jäi ohjelmien yhteydessä vähäiseksi. Ei ollut myöskään luotettavia tietoja, joiden avulla hyötyjä voitaisiin arvioida tavarakuljetusten ympäristövaikutusten, ruuhkien tai liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Laadukkaita ehdotuksia ei ollut riittävästi, koska ohjelmat eivät olleet yritysten kannalta hyvin suunniteltuja. Hallinnoinnin joustamattomuus ja täytäntöönpanovaikeudet johtivat siihen, että tietyt tuensaajat päättivät, että hyväksyttyjä hankkeita ei panna täytäntöön, hanketoteutus lopetetaan ennenaikaisesti tai että rahoitusta saava kuljetuspalvelu joko perutaan tai sitä supistetaan hankekauden päätyttyä. Hanketulokset jäivät laihoiksi ja rahoitetut kuljetuspalvelut kestävyydeltään heikoiksi. Maantieliikenteestä muihin liikennemuotoihin siirretyt määrät jäivät myös vähäisiksi eivätkä niistä raportoidut tiedot olleet varmoja. Lisäksi esiintyi nollavaikutusta.

Komissio on parantanut ohjelmien päivittäistä hallinnointia ajan mittaan, mutta se ei ole arvioinut perusteellisesti ohjelmien markkinapotentiaalia toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Komissio ei ole ottanut huomioon viimeaikaista kehitystä eikä se toteuttanut ajoissa korjaavia toimia, joilla olisi korjattu ohjelmasuunnittelun ilmiselvät puutteet.

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa nykyisistä ohjelmista saatujen tulosten perusteella, että neuvosto, Euroopan parlamentti ja komissio harkitsisivat EU:n rahoituksen lopettamista tavarakuljetuspalveluille Marco Polo ‑ohjelmien kaltaisissa ohjelmissa (”top-down supply-push”), koska nimenomaan tämä toimintamalli johti kertomuksessa yksilöityihin puutteisiin (markkinat eivät käyttäneet ohjelmia riittävästi, tavoitteiden saavuttamisesta ei ole näyttöä, hallinnollinen rasite oli suuri, kestävyys heikko ja nollavaikutusta esiintyi). Lisäksi rahoituksen jatkamisen ehdoksi olisi asetettava vaikutusten ennakkoarviointi. Arvioinnista olisi käytävä ilmi, missä määrin rahoitus tuottaa EU:lle lisäarvoa, vai tuottaako se sitä lainkaan. Mahdollinen kysyntä olisi kartoitettava tarkkaan markkinatutkimuksen avulla ja toiminnassa olisi otettava huomioon samankaltaisia kansallisia tukijärjestelmiä soveltavien jäsenvaltioiden kokemukset ja parhaat käytännöt. Ainoastaan siinä tapauksessa, että arviointi osoittaa, että EU:n toiminta on tässä yhteydessä tarkoituksenmukaista, komission olisi tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen mukaan toteutettava joukko toimenpiteitä, joiden ansiosta toiminta olisi tulevissa järjestelmissä tuloksellisempaa.

Yhteyshenkilö:

Aidas Palubinskas

© Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Puhelin: +352 4398 45410 – Matkapuhelin: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu – Twitter: @EUauditorsECA


Side Bar