Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA

PRESSITEADE

ECA/13/23

Luxembourg, 16. juuli 2013. a.

ELi audiitorite sõnul tuleb peatada kaubavedu maanteedelt raudteedele ümber suunavad ebamõjusad projektid

Euroopa Kontrollikoja avaldatud uue aruande kohaselt ei ole kaubaveo maanteedelt ümbersuunamiseks ette nähtud Marco Polo programmid mõjusad ning need tuleks praegusel kujul lõpetada. Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Ville Itälä sõnul ei olnud programmid mõjusad, sest ei saavutanud eesmärke, transpordi maanteedelt ümbersuunamise mõju oli vähene ning puudusid andmed poliitikaeesmärkide (näiteks keskkonnakasu) saavutamise hindamiseks.

Alates 2003. aastast on Marco Polo I ja II programmist rahastatud transporditeenuste projekte, mis edendavad kaubaveo ümbersuunamist maanteedelt raudteedele, siseveeteedele ja lähimerevedudele. Programmid on osa ELi transpordipoliitikast, mille eesmärk on töötada välja alternatiivid maanteekaubavedudele. Üldiselt heakskiidetud eesmärk oli vähendada rahvusvahelist maanteekaubavedu, parandades seeläbi kaubaveosüsteemi keskkonnatoimet, vähendades ummikuid ja suurendades liiklusohutust.

Auditiga leiti, et ei esitatud piisaval arvul asjakohaseid projektitaotlusi, sest turuolukord ja programmieeskirjad vähendasid ettevõtjate huvi kava kasutada. Auditeeritud projektidest poolte jätkusuutlikkus oli vähene. Auditi üks peamisi leide oli selge tühimõju ilmnemine: see tähendab, et projektid oleks ellu viidud ka ilma ELi poolse rahastamiseta. Auditeeritud 16 toetusesaajast 13 kinnitasid, et nad oleksid transporditeenust pakkunud ka ilma toetuseta. Lisaks puudusid usaldusväärsed andmed, mille abil mõõta kaubavedude keskkonnamõju vähendamise, ummikute leevendamise ja liiklusohutuse eeldatavat kasu.

Võttes arvesse praeguste programmide tulemusi, soovitab kontrollikoda kaaluda ELi rahastamise peatamist kaubaveoteenustele, mis on kavandatud sarnaselt Marco Polo programmidele. Tulevikus tuleks rahastamise jätkamine siduda mõju eelhindamisega, millest ilmneks, kas ja millises ulatuses looksid programmid ELi lisandväärtust. Selleks tuleks teha üksikasjalik potentsiaalse nõudluse ning liikmesriikide parimate tavade analüüs.

Toimetajatele:

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused.

Käesoleva eriaruande (nr 3/2013) pealkiri on „Kas Marco Polo programmid on olnud liikluse maanteedelt ümbersuunamisel mõjusad?”. Euroopa Kontrollikoda hindas, kas komisjon kavandas ja haldas programme ning tegi nende üle järelevalvet nii, et need oleksid maksimaalselt mõjusad, ning kas rahastatud projektid olid mõjusad. Audititöö toimus peamiselt programmitasandil, analüüsiti mõjuhindamisi, hindamiste ja uuringute tulemusi, projektitaotluste hindamisi, allakirjutatud toetuslepingute järelevalve dokumentide kontrolli, samuti küsitleti Marco Polo (MP) Programmi komitee liikmeid riiklike toetuskavade teemal. Programmitasandi tööd täiendas 16 lõpetatud liikluse ümbersuunamise projekti kohapealne kontroll, kummagi MP programmi puhul (MP I kestis 2003–2006 ja MP II kestab 2007–2013) kontrolliti 8 projekti.

Auditiga leiti, et programmid ei olnud mõjusad: saavutatud väljundid ei vastanud ELi poliitikakujundajate seatud eesmärkidele ning transpordi maanteedelt ümbesuunamise mõju oli vähene. Lisaks puudusid usaldusväärsed andmed, mille abil mõõta kaubavedude keskkonnamõju vähendamise, ummikute leevendamise ja liiklusohutuse eeldatavat kasu. Ei esitatud piisaval arvul asjakohaseid projektitaotlusi, sest programmid ei olnud ettevõtete jaoks hästi kavandatud ning halduskorra paindumatuse ja rakendamisprobleemide tõttu otsustasid toetusesaajad kas heakskiidetud projekte mitte rakendada, lõpetada need enneaegu või vähendada rahastatud teenuse ulatust, kui projektiperiood läbi saab. Sellest tulenevalt olid projektitulemused kehvad ning rahastatud transporditeenuste jätkusuutlikkus vähene. Edastatud andmed transpordi ümbersuunamise vähese mahu kohta ei ole kindlad ning sisaldavad tühimõju.

Komisjon küll parandas programmide igapäevast juhtimist, kuid ei teinud programmide turupotentsiaali põhjalikku analüüsi, et hinnata poliitikaeesmärkide saavutamise võimalusi; samuti ei arvestanud ta uusi arengusuundi ega võtnud õigeaegselt parandusmeetmeid, et parandada programmide kavandamises esinevaid ilmseid puudusi.

Võttes arvesse praeguste programmide tulemusi, soovitab kontrollikoda nõukogul, Euroopa Parlamendil ja komisjonil kaaluda ELi rahastamise peatamist kaubaveoteenustele, mis on kavandatud sarnaselt Marco Polo programmidele („pakkumise toetamine ülevalt alla”), mille tagajärjel tekkisidki aruandes esile toodud puudused (ebapiisav turule sisenemine, eesmärkide saavutamise tõendite puudumine, suur halduskoormus, piiratud jätkusuutlikkus ning tühimõju), ning siduda rahastamise jätkamine mõju eelhindamisega, millest ilmneks, kas ja millises ulatuses looksid programmid ELi lisandväärtust. Selleks tuleks teha üksikasjalik turuanalüüs, hindamaks potentsiaalset nõudlust, ning kasutada ära sarnaseid riiklikke toetuskavasid rakendavate liikmesriikide kogemusi ja parimaid tavasid. Ainult juhul, kui hindamise käigus selgub, et antud kontekstis on ELi sekkumine kohane, soovitab kontrollikoda komisjonil võtta meetmeid, et suurendada edasiste kavade tulemuslikkust.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Euroopa Kontrollikoja pressiametnik

Lauatelefon: +352 4398 45410 Mobiil: Faks +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar