Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

PRESSEMEDDELELSE

ECA/13/23

Luxembourg, den 16. juli 2013

Stop de "ineffektive" programmer for overflytning af godstransport fra landevej til jernbane, siger EU's revisorer

Marco Polo-programmerne, der skulle flytte godstrafik væk fra vejene, har været ineffektive og bør ikke fortsætte i deres nuværende udformning. Det fremgår af en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret. "Programmerne var ganske enkelt ineffektive, fordi de ikke opfyldte deres mål og ikke flyttede ret meget gods væk fra vejene, og fordi der ikke foreligger data, der kan anvendes til at vurdere, om de politiske målsætninger er nået (f.eks. i form af miljømæssige fordele)," siger Ville Itälä, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen.

Siden 2003 har programmerne Marco Polo I og Marco Polo II finansieret transportprojekter, der skal overflytte godstransport fra landevej til jernbane, indlandsskibsfart og nærskibsfart. Programmerne er et led i bestræbelserne på at opfylde EU's transportpolitiske mål om at udvikle alternativer til vejtransport af gods. Hensigten med dette almindeligt accepterede mål er at reducere den internationale vejgodstrafik og dermed gøre godstrafikken mere miljøvenlig, mindske vejbelastningen og øge trafiksikkerheden.

Revisionsretten konstaterede imidlertid, at der ikke blev indsendt tilstrækkelig mange relevante projektforslag, fordi markedssituationen og programreglerne afskrækkede virksomhederne fra at deltage i ordningen. I halvdelen af de undersøgte projekter var bæredygtigheden begrænset. Et af de vigtigste resultater af revisionen var, at der er alvorlige indikationer på "dødvægt" - dvs. at nogle projekter også ville være blevet iværksat uden EU-finansiering. 13 af de 16 reviderede støttemodtagere bekræftede således, at de også ville have iværksat og drevet transporttjenesterne uden støtte. Endvidere var der ingen pålidelige data, der kunne anvendes til at vurdere fordelene i form af mindskelse af godstransportens miljømæssige indvirkninger, aflastning af vejnettet og forbedring af trafiksikkerheden.

På baggrund af de nuværende programmers resultater anbefaler Revisionsretten, at man ophører med at yde EU-støtte til godstransporttjenester under en ordning med samme udformning som Marco Polo-programmerne. Fremover bør det stilles som betingelse for finansiering, at der foretages en forudgående konsekvensanalyse, som dokumenterer, at der er tale om EU-merværdi og i hvilket omfang. Denne bør omfatte en detaljeret analyse af den potentielle efterspørgsel og af bedste praksis i medlemsstaterne.

Bemærkninger til redaktører:

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.

Denne særberetning (nr. 3/2013) bærer titlen "Har Marco Polo-programmerne været effektive med hensyn til at flytte trafik væk fra vejene?" Den Europæiske Revisionsret vurderede, om Kommissionens planlægning, forvaltning og overvågning maksimerede programmernes effektivitet, og om de finansierede projekter var effektive. Revisionsarbejdet havde hovedsagelig fokus på programniveauet og omfattede analyser af konsekvensvurderinger, evalueringer, rundspørgeresultater og vurderinger af projektforslag, skrivebordsgennemgange af tilsynet med undertegnede tilskudsaftaler og samtaler med medlemmer af Marco Polo-programudvalget om nationale støtteordninger. Arbejdet på programniveau blev suppleret med kontrol på stedet af de opnåede resultater i 16 afsluttede trafikoverflytningsprojekter, otte fra hvert program (Marco Polo I, som løb fra 2003 til 2006, og Marco Polo II, som løber fra 2007 til 2013).

Revisionen viste, at programmerne ikke var effektive: De leverede output opfyldte ikke de mål, der var fastsat af EU's politiske beslutningstagere, og der blev ikke flyttet ret meget gods væk fra vejene. Endvidere var der ingen pålidelige data, der kunne anvendes til at vurdere fordelene i form af mindskelse af godstransportens miljømæssige indvirkninger, aflastning af vejnettet og forbedring af trafiksikkerheden. Der blev ikke foreslået tilstrækkelig mange højkvalitetsprojekter, fordi programmerne ikke var hensigtsmæssigt udformet for virksomhederne, og på grund af ufleksibel forvaltning og gennemførelsesvanskeligheder valgte mange støttemodtagere at lade være med at gennemføre godkendte projekter, at standse projekter før tid, eller at indstille eller begrænse omfanget af de finansierede tjenester, når projektperioden var forbi. Det gav dårlige projektresultater og betød, at de finansierede transporttjenesters bæredygtighed var ringe. Hertil kommer, at de godsvolumener, der ifølge rapporterne var blevet overflyttet, er beskedne og omfatter dødvægt.

Kommissionen har i tidens løb forbedret den daglige forvaltning af programmerne, men den har ikke foretaget en grundlæggende vurdering af programmernes markedspotentiale med hensyn til at opfylde de politiske mål. Kommissionen tog ikke højde for nye udviklinger, og traf ikke i tide afhjælpende foranstaltninger for at afhjælpe de åbenbare mangler i programmernes udformning.

På baggrund af de nuværende programmers resultater anbefaler Revisionsretten, at Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen overvejer at ophøre med at yde EU-støtte til godstransporttjenester under en ordning med samme udformning som Marco Polo-programmerne (en top-down-metode til stimulering af efterspørgslen), der navnlig har ført til de svagheder, som er beskrevet i denne beretning (utilstrækkelig udbredelse på markedet, manglende dokumentation for målopfyldelse, tung administrativ byrde, ringe bæredygtighed samt dødvægt) og stiller som betingelse for fortsat finansiering, at der foretages en forudgående konsekvensanalyse, som dokumenterer, at der kan tilføres EU-merværdi og i hvilket omfang. Det vil kræve, at der gennemføres en detaljeret markedsanalyse af den potentielle efterspørgsel, og at der tages hensyn til erfaringer og bedste praksis fra tilsvarende nationale støtteordninger i medlemsstaterne. Retten anbefaler, at Kommissionen tager en række skridt til at styrke resultaterne i forbindelse med fremtidige ordninger, men kun hvis det vurderes, at der kan gennemføres en meningsfuld EU-foranstaltning på dette område.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressesekretær - Den Europæiske Revisionsret

Kontor: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar