Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


Evropský účetní dvůr

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/13/23

Lucemburk 16. července 2013

Ukončete „neúčelné“ programy přesunu nákladu ze silnic na železnice, říkají auditoři Účetního dvora

Programy Marco Polo, jejichž cílem je přesouvat nákladní dopravu ze silnic, jsou neúčelné a vzhledem k jejich současné koncepci by měly být pozastaveny, tvrdí nová zpráva Evropského účetního dvora (EÚD). „Zjednodušeně řečeno, programy byly neúčelné, protože nesplnily své cíle, na přesun nákladní dopravy ze silnic měly jen malý vliv a nejsou k dispozici žádné údaje umožňující posoudit dosažení cílů dané politiky (např. přínosy pro životní prostředí),“ uvedl Ville Itälä, člen EÚD odpovědný za tuto zprávu.

Od roku 2003 se z programů Marco Polo I a II financují projekty dopravních služeb, které přesouvají nákladní dopravu ze silnic na železnice, vnitrozemské vodní cesty a námořní dopravu na krátké vzdálenosti. Tyto programy spadají pod cíl dopravní politiky EU vytvářet alternativy k výhradně silniční přepravě nákladu. Prostřednictvím tohoto obecně uznávaného cíle se má omezit mezinárodní silniční nákladní doprava, a tím snížit dopad nákladní dopravy na životní prostředí, odlehčit přetíženým silnicím a zvýšit bezpečnost silničního provozu.

Při auditu však bylo zjištěno, že kvůli tržní situaci a podmínkám v rámci programu nebyl předložen dostatek relevantních projektových návrhů. Polovina kontrolovaných projektů má malou udržitelnost. Jedním z hlavních zjištění auditu byly závažné skutečnosti nasvědčující tomu, že dochází k efektu mrtvé váhy, tj. projekty by byly zahájeny i bez financování EU. Celkem 13 ze 16 kontrolovaných příjemců potvrdilo, že by dopravní službu zahájili a provozovali i bez dotace. Navíc nebyly k dispozici žádné údaje umožňující posoudit očekávané přínosy, jimiž je snížit dopad nákladní dopravy na životní prostředí, uvolnit neprůjezdné silnice a zvýšit bezpečnost silničního provozu.

Vzhledem k výsledkům stávajících programů Účetní dvůr navrhuje pozastavit dotace EU pro služby v oblasti nákladní dopravy, jež mají stejnou koncepci jako programy Marco Polo. Další financování takových projektů v budoucnu by mělo být od začátku podmíněno posouzením dopadů, z něhož bude patrné, zda a do jaké míry mají projekty evropskou přidanou hodnotu. To by znamenalo provádět detailní tržní analýzu potenciální poptávky a osvědčených postupů členských států.

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

Tato zvláštní zpráva (č. 3/2013) má název „Byly programy Marco Polo účelné v přesunu dopravy ze silnic?“. Účetní dvůr v ní posuzoval, zda Komise programy plánovala, řídila a dohlížela na ně tak, aby jejich účelnost byla co nejvyšší, a zda financované projekty byly účelné. Auditní práce se na úrovni programů zaměřovaly především na analýzu posouzení dopadů, hodnocení a výsledků průzkumů, hodnocení projektových návrhů, dokumentární prověrky monitorování uzavřených grantových dohod a jednání se členy výboru pro program Marco Polo o vnitrostátních režimech podpory. Tyto činnosti byly doplněny o ověřování projektových výsledků na místě, a to u 16 dokončených projektů zaměřených na přesun na jiný druh dopravy, přičemž se kontrolovalo osm projektů z každého programu (tedy MP I realizovaného v letech 2003–2006 a MP II realizovaného v letech 2007–2013).

Při auditu se zjistilo, že programy nejsou účelné: dosažené výstupy nesplnily cíle nastavené tvůrci politik EU a programy měly na přesun nákladní dopravy ze silnic malý vliv. Navíc nebyly k dispozici žádné údaje umožňující posoudit očekávané přínosy, jimiž je snížit dopad nákladní dopravy na životní prostředí, uvolnit neprůjezdné silnice a zvýšit bezpečnost silničního provozu. Nebyl předložen dostatek relevantních projektů, protože programy nebyly z hlediska podniků dobře nastaveny a nepružnost v řízení a prováděcí problémy vedly k tomu, že příjemci buď schválené projekty nezahájili, nebo je předčasně ukončili nebo je zrušili či omezili rozsah financovaných služeb, jakmile skončilo projektové období. V důsledku toho byly výsledky projektů stejně jako udržitelnost financovaných dopravních služeb slabé. Kromě toho vykázané údaje o omezeném objemu nákladu převedeného ze silnic byly nejisté a byl zjištěn efekt mrtvé váhy.

Komise sice postupem času zlepšila každodenní řízení programů, ale neprovedla dostatečnou analýzu jejich tržního potenciálu k dosažení cílů dané politiky, nezohlednila nový vývoj a včas nepřijala nápravná opatření k odstranění zjevných nedostatků v programové koncepci.

Vzhledem k výsledkům stávajících programů Účetní dvůr navrhuje, aby Rada, Evropský parlament a Komise zvážily pozastavení dotací EU pro služby v oblasti nákladní dopravy, jež mají stejnou koncepci jako programy Marco Polo („tlak na poptávku shora“), což byl hlavní důvod nedostatků popisovaných v této zprávě (nedostatečná absorpce na trhu, absence důkazů o dosažení cílů, značná administrativní zátěž, malá udržitelnost a efekt mrtvé váhy), a další financování takových projektů podmínily předběžným posouzením dopadů, z něhož bude patrné, zda a do jaké míry mají příslušné projekty evropskou přidanou hodnotu. To by znamenalo provádět detailní tržní analýzu potenciální poptávky a využívat zkušenosti a osvědčené postupy členských států z obdobných vnitrostátních režimů podpory. Pouze pokud by se v tomto posouzení dospělo k závěru, že podpora EU v této oblasti má smysl, Účetní dvůr Komisi doporučuje přijmout sérii opatření k posílení výkonnosti budoucích režimů podpory.

Kontaktní osoba:

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí

Evropský účetní dvůr

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar