Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/13/23

Люксембург, 16 юли 2013 г.

Според одиторите на ЕС трябва да се преустанови изпълнението на „неефективните“ програми за прехвърляне на шосейния товарен превоз към железопътния транспорт

В нов доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) се посочва, че програмите „Марко Поло“, които имат за цел прехвърляне на шосейния превоз към други видове транспорт, са се оказали неефективни и изпълнението им съгласно текущия модел следва да бъдат преустановено. „Казано по-просто — програмите са неефективни, тъй като не постигат заложените целеви нива и оказват слабо въздействие върху прехвърлянето на шосейния товарен превоз към други видове транспорт, а наред с това липсват данни за оценка доколко са постигнати целите на политиката (например ползи за околната среда)“ декларира членът на ЕСП Ville Itälä, отговорен за изготвянето на доклада.

От 2003 г. програмите „Марко Поло“ I и II финансират проекти за предоставяне на транспортни услуги с оглед прехвърляне на товарните превози от шосейния към железопътния транспорт, вътрешноводния транспорт и морския превоз на къси разстояния. Програмите са част от целите на транспортната политика на ЕС за разработване на алтернативи на шосейния превоз на товари. Общоприетата цел е да се намали международният автомобилен товарен превоз, като по този начин се постигне подобряване на екологичните характеристики на транспорта на товари, намаляване на задръстванията и увеличаване на безопасността по пътищата.

По време на одита беше установено, че липсват достатъчно подходящи предложения за проекти, тъй като пазарната ситуация и условията за участие не са мотивирали икономическите оператори да се възползват от схемата. Половината от одитираните проекти не са били достатъчно устойчиви. Една от основните констатации на одита беше установяването на сериозни индикации за наличие на икономически загуби от неефективно разпределение на ресурсите — тоест проектите са щели да бъдат предприети и без финансиране от страна на ЕС. На практика 13 от одитираните 16 бенефициенти са потвърдили, че биха започнали дейност и предоставяли транспортната услуга и без субсидия. Освен това липсват надеждни данни за оценка на ползите върху околната среда от намаляването на ефекта от превоза на товари, както и от намаляване на задръстванията и увеличаване на безопасността по пътищата.

Като има предвид резултатите от текущите програми, ЕСП препоръчва да се преустанови финансирането от ЕС на услугите за превоз на товари съобразно модела на програмите „Марко Поло“. В бъдеще подобно финансиране следва от самото начало да бъде обусловено от оценка на въздействието, която да показва дали и до каква степен съществуват допълнителни предимства на ниво ЕС. Това следва да включва извършване на подробен пазарен анализ на потенциалното търсене, както и на добрите практики на държавите членки.

Бележка към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година. Те представят резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението.

Специален доклад СД 03/2013 е озаглавен „Успяват ли програмите „Марко Поло“ да доведат до прехвърляне на шосейния трафик към други видове транспорт?“. ЕСП оцени дали Комисията е планирала, управлявала и наблюдавала програмите така, че да оптимизира тяхната ефективност, както и дали финансираните проекти са постигнали поставените им цели. Одитната дейност беше извършена основно на ниво програми чрез анализ на оценки на въздействието, резултати от изследвания и оценки и преглед на оценките на проектните предложения, проверка на документи във връзка с извършен мониторинг на сключени споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, както и проучване сред членовете на управителния комитет на програма „Марко Поло“ относно националните схеми за подпомагане. Дейността на ниво програми беше допълнена с проверки на място на резултатите от изпълнението на 16 приключени проекта, насочени към прехвърляне на товари, 8 от които се отнасят и до двете програми (Марко Поло I, която се изпълнява в периода 2003—2006 г. и Марко Поло II, която се изпълнява в периода 2007—2013 г.).

По време на одита беше установено, че програмите не са ефективни: постигнатите резултати не отговарят на целевите нива, поставени от отговорните за определяне на политиките в ЕС лица и органи. Въздействието върху прехвърлянето на товарния превоз от шосейния към други видове транспорт е слабо. Освен това липсват надеждни данни за оценка на ползите за околната среда от екологичния ефект на превоза на товари, както и от намаляването на задръстванията и увеличаването на безопасността по пътищата. Не са подадени достатъчно проекти с добро качество, тъй като моделът на програмите не е задоволителен за икономическите оператори, а липсата на гъвкавост в управлението и трудностите при прилагането са подтикнали бенефициентите да не изпълняват одобрени проекти, да ги прекратят преждевременно, да премахнат финансираната услуга или да намалят обхвата ѝ след края на финансирането на проекта. Това е довело до слаби резултати от изпълнението на проектите, както и до незадоволителна устойчивост на финансираните транспортни услуги. Освен това съществува неяснота относно отчетените ограничени количества прехвърлени товари, при които има и случаи на икономически загуби от неефективно разпределение на ресурсите.

Макар текущото управление на програмите да се е подобрило с течение на времето, Комисията не е извършила основна оценка на пазарния потенциал на програмите за постигане на целите на политиката, не е взела предвид последните развития в сектора, нито е предприела навременни корективни действия за преодоляване на очевидните недостатъци в модела на програмата.

Като има предвид резултатите от текущите програми, ЕСП препоръчва на Съвета, на Европейския парламент и на Комисията да обмислят възможността за преустановяване на финансирането от ЕС на услугите за превоз на товари съобразно модела на програмите „Марко Поло“ (низходящ натиск на предлагането), който е довел по-специално до установените в настоящия доклад слабости (недостатъчно навлизане на пазара, липса на доказателства за постигане на целите, значителна административна тежест, слаба устойчивост и икономически загуби от неефективно разпределение на ресурсите), и да обвържат предоставянето на подобно финансиране с извършването на предварителна оценка на въздействието, която да показва дали и до каква степен съществуват допълнителни предимства на ниво ЕС. Това би наложило извършване на подробен пазарен анализ на потенциалното търсене, както и възприемане на опита и добрите практики на държавите членки със сходни национални схеми за подпомагане. Единствено при положителна оценка на действията на ЕС в тази област Палатата препоръчва Комисията да предприеме серия от мерки за подобряване на резултатите от изпълнението на бъдещите схеми.

За контакти:

Aidas Palubinskas

Press Officer European Court of Auditors

Desk: +352 4398 45410 Mobile: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar