Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDDELANDE

ECA/13/22

Luxemburg den 15 juli 2013

”Stora skillnader i kostnader mellan vägprojekt som medfinansieras av EU”

Alltför optimistiska trafikprognoser leder till dyrare vägprojekt.

EU anslog cirka 65 miljarder euro i medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden till bygge och upprustning av vägar mellan 2000 och 2013. Revisionsrätten granskade 24 väginvesteringsprojekt inom Eruf och Sammanhållningsfonden i Tyskland, Grekland, Polen och Spanien och bedömde om de uppnådde målen till en rimlig kostnad. Den totala kostnaden för de granskade projekten uppgick till mer än 3 miljarder euro.

Ett mycket intressant granskningsresultat var att det förekom stora skillnader mellan de vägprojekt som medfinansierades av EU.

Revisionsrätten beräknade de totala kostnaderna, de totala byggkostnaderna och kostnaderna för att bygga vägbanor per 1 000 m2 av vägytan. De projekt som granskades i Tyskland hade den lägsta kostnaden per1 000 m2 i alla tre kategorier (de genomsnittliga totala kostnaderna var 287 043 euro i Tyskland och 496 208 euro i Spanien, se diagram 2 i rapporten). Det finns inga belägg för att detta kan förklaras av arbetskostnaderna.

Alla vägprojekt som revisorerna granskade ledde till minskade restider och ökad trafiksäkerhet. Men de konstaterade att man inte tittade tillräckligt på projektens kostnadseffektivitet. De flesta av de granskade projekten hade gjort felaktiga trafikprognoser. Det medförde att den typ av väg som valdes inte var den bäst lämpade för den trafik som använde den. Stödmottagare valde helst motorvägar, också på avsnitt där motortrafikleder hade kunnat lösa trafikproblemen. 14 av 19 projekt hade ett mindre utnyttjande än förväntat. Jämfört med den ursprungliga planen var den genomsnittliga kostnadsökningen 23 %. Förseningarna uppgick i genomsnitt till nio månader eller 41 % i förhållande till de tidsfrister som fastställdes från början.

“Större är inte alltid bättre”, sade Harald Wögerbauer, den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten. “Motorvägar bör endast finansieras med EU-medel när det finns ett tydligt trafikbehov. Att planerarna och ingenjörerna får rätt information gör det lättare för dem att hålla nere kostnaderna för vägbyggena.”

Revisorerna lämnar tre rekommendationer: EU:s medfinansiering av vägprojekt bör ges på villkor att det finns tydliga mål med delmål som restidsbesparingar, ökad trafiksäkerhet, förbättrad kapacitet och effekter på ekonomin, betalningar bör kopplas till användningen av kostnadseffektiva tekniker för vägbyggen i linje med bästa praxis och medlemsstaterna bör garantera internationell konkurrens vad gäller byggprojekt och inrikta upphandlingssystemen på dem som ger bäst valuta för pengarna.

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

I särskild rapport nr 5/2013 Används EU:s sammanhållningsmedel väl på vägar? bedömde revisionsrätten om väginfrastrukturprojekten inom EU:s sammanhållningspolitik uppnådde sina mål till en rimlig kostnad. I revisionen ingick medfinansierade vägprojekt i Tyskland (DE), Grekland (EL), Polen (PL) och Spanien (ES). Dessa fyra medlemsstater har den största tilldelningen av sammanhållningsmedel för finansiering av vägar under perioden 2000–2013, vilket motsvarar ungefär 62 % av all EU-medfinansiering av väg. Revisionen omfattade motorvägar (10 projekt), motortrafikleder (10 projekt) och vanliga dubbelfiliga huvudvägar (4 projekt).

Revisionsrätten konstaterade att alla granskade projekt ökade kapaciteten och kvaliteten på vägnäten och ledde till minskade restider och ökad trafiksäkerhet. Målen för ekonomisk utveckling var dock inte mätbara och det finns inga uppgifter om vilken inverkan projekten har haft på den lokala eller nationella ekonomin. Den faktiska ekonomiska bärkraft som beräknades med hjälp av ett kostnadsnyttoförhållande som byggde på den faktiska kostnaden och användningen var betydligt lägre i hälften av projekten om man jämför med de antaganden som gjordes under planeringen med betydligt lägre kostnader och/eller mer trafik.

Revisionsrätten konstaterade att man inte tittade tillräckligt på projektens kostnadseffektivitet: a) de flesta av de granskade projekten hade gjort felaktiga trafikprognoser; endast fyra av de 19 projekt för vilka information fanns tillgänglig hade trafikvolymer som stämde överens med prognoserna, b) den typ av väg som valdes var inte den bäst lämpade för den trafik som använde den: motorvägar, som kostar mycket mer än motortrafikleder (den genomsnittliga kostnaden per km är cirka 11 miljoner euro för motorvägar och 6,2 miljoner euro för motortrafikleder, som med andra ord är 43 % billigare) var det alternativ man valde också på avsnitt där motortrafikleder skulle ha kunnat tillgodose trafikbehoven, c) under projektgenomförandet blev de granskade projekten dyrare och drabbades av förseningar eftersom det ursprungliga kontraktpriset i genomsnitt ökade med 23 % och förseningarna i genomsnitt uppgick till nio månader eller 41 % i förhållande till den planerade tidsåtgången.

Med hänsyn till granskningsresultaten rekommenderar revisionsrätten följande:

a) Kommissionen bör analysera skillnaderna i kostnader för att bygga vägbanor mellan medlemsstaterna och identifiera skälen till de stora prisskillnaderna och se till att bästa praxis tillämpas i framtiden.

b) EU:s medfinansiering av vägprojekt bör endast ges på villkor att det finns tydliga mål som åtföljs av indikatorer som restidsbesparingar, ökad trafiksäkerhet, förbättrad kapacitet och effekter på ekonomin. Medfinansiering bör vara avhängig av att rimliga och kostnadseffektiva tekniska lösningar används som är i linje med bästa praxis som identifierats och av att medlemsstaterna vidtar åtgärder för att garantera internationell konkurrens på den nationella och/eller regionala byggmarknaden och inriktar upphandlingssystemen på de projekt som ger mest valuta för pengarna.

c) Kommissionen bör främja utbyte av bästa praxis mellan nationella vägmyndigheter när det gäller de bästa tekniska lösningarna för vägprojekt som bygger på tillförlitliga trafikprognoser.

d) Kommissionen bör överväga att sammanställa en databas med enhetskostnadsinformation inom Europeiska unionen för ingenjörer som gör uppskattningar inför nya projekt för att hjälpa stödmottagarna att sänka upphandlingspriserna.

Kontaktperson:

Aidas Palubinskas

Pressekreterare vid Europeiska revisionsrätten

Tfn kontor +352 4398-45410 Mobil +352 621552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar