Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/13/22

Luxemburg 15. júla 2013

„Výrazné rozdiely v nákladoch medzi cestnými projektmi spolufinancovanými EÚ“

Príliš optimistické prognózy premávky vedú k drahším cestným projektom

V období rokov 2000 až 2013 EÚ vyčlenila približne 65 mld. EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu na spolufinancovanie výstavby a obnovy ciest. Dvor audítorov vykonal audit 24 projektov investícií do ciest financovaných z EFRR a Kohézneho fondu v Nemecku, Grécku, Poľsku a Španielsku a posúdil, či dosiahli svoje ciele pri primeraných nákladoch. Celková hodnota kontrolovaných projektov prevýšila 3 mld. EUR.

Jedným veľmi zaujímavým zistením Dvora audítorov bolo, že sú výrazné rozdiely medzi cestnými projektmi spolufinancovanými EÚ.

Dvor audítorov vypočítal celkové náklady, celkové náklady na výstavbu a náklady na výstavbu vozovky na 1000 m2 povrchu cesty. Projekty kontrolované v Nemecku mali najnižšie náklady na 1 000 m2 vo všetkých troch kategóriách (priemerné celkové náklady v Nemecku boli 287 043 EUR, v Španielsku 496 208 EUR; pozri graf 2 v správe). Neexistuje dôkaz, že by to bolo možné vysvetliť nákladmi práce.

Všetky cestné projekty, ktoré preskúmali audítori, poskytli úsporu času na cestovaní a zlepšili bezpečnosť na cestách. Audítori však zistili, že sa nevenovala dostatočná pozornosť zabezpečeniu nákladovej efektívnosti. Väčšina kontrolovaných projektov bola negatívne ovplyvnená nepresnými prognózami premávky. V dôsledku toho sa typ zvolených ciest nehodil najlepšie pre premávku na danej ceste. Uprednostňovali sa diaľnice aj tam, kde by rýchlostné cesty mohli vyriešiť potreby premávky. 14 z 19 projektov zaznamenalo nižšie než plánované využívanie na dopravu. V porovnaní s pôvodnými plánmi priemerné náklady vzrástli o 23 %. Omeškanie bolo v priemere deväť mesiacov alebo 41 % v porovnaní s pôvodne dohodnutými termínmi.

„Väčšie neznamená vždy lepšie“, povedal Harald Wögerbauer, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Diaľnice by sa mali financovať z peňazí EÚ len vtedy, ak si to premávka jasne vyžaduje. Poskytovanie správnych informácií dizajnérom a inžinierom im pomôže udržať náklady na výstavbu ciest na nízkej úrovni.“

Audítori poskytli tri hlavné odporúčania: spolufinancovanie cestných projektov EÚ by malo byť podmienené stanovením jasných cieľov pre čas cestovania, prínosom k bezpečnosti na cestách, zlepšením kapacity a vplyvom na ekonomiku; platby by mali byť prepojené s využitím nákladovo efektívnych techník výstavby ciest v súlade s osvedčenými postupmi; a členské štáty by mali zabezpečiť medzinárodnú konkurenciu v oblasti stavebných projektov a zamerať svoje systémy verejného obstarávania na získanie najhospodárnejších ponúk.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

Táto osobitná správa (č. 5/2013) má názov „Vynakladajú sa finančné prostriedky EÚ v rámci politiky súdržnosti na cesty dobre?“ Dvor audítorov posúdil, či projekty cestnej infraštruktúry spolufinancované z fondov politiky súdržnosti EÚ dosiahli svoje ciele pri primeraných nákladoch. Audit sa týkal spolufinancovaných cestných projektov v Nemecku (DE), Grécku (EL), Poľsku (PL) a Španielsku (ES). Tieto štyri členské štáty majú najvyšší podiel vyčlenených finančných prostriedkov z politiky súdržnosti na cesty v období 2000 – 2013, ktorý predstavuje približne 62 % celkového spolufinancovania ciest zo strany EÚ. Audit sa týkal diaľnic (10 projektov), rýchlostných ciest (10 projektov) a bežných dvojpruhových hlavných ciest (4 projekty).

Počas auditu sa zistilo, že všetky kontrolované projekty zvýšili kapacitu, kvalitu cestných sietí a viedli k úspore času na cestovaní a zlepšeniu bezpečnosti na cestách. Avšak ciele ekonomického rozvoja neboli merateľné a nie sú dostupné žiadne informácie o dosahu projektov na miestnu alebo štátnu ekonomiku. Skutočná ekonomická životaschopnosť vypočítaná pomerom prínosov a nákladov na základe skutočných nákladov a využívania bola výrazne nižšia pri polovici projektov v porovnaní s predpokladmi vo fáze plánovania, kde boli náklady výrazne nižšie a/alebo premávka väčšia.

Dvor audítorov však zistil, že sa nevenovala dostatočná pozornosť zabezpečeniu nákladovej efektívnosti projektov: a) Väčšina kontrolovaných projektov bola negatívne ovplyvnená nepresnými prognózami premávky. Len v štyroch projektoch z 19, ku ktorým bolo dostatok informácií, bol objem premávky zhodný s prognózami. b) Typ zvolených ciest sa nehodil najlepšie pre premávku na danej ceste: diaľnice, na ktoré sú náklady oveľa vyššie ako na rýchlostné cesty (priemerné celkové náklady na km sú približne 11 mil. EUR pri diaľniciach a 6,2 mil. EUR pri rýchlostných cestách, t. j. o 43 % lacnejšie), boli uprednostňovanou voľbou výstavby aj na tých úsekoch, kde by rýchlostné cesty mohli vyriešiť potreby premávky. c) V priebehu realizácie sa kontrolované projekty predražovali a boli negatívne ovplyvnené oneskoreniami. Priemerný nárast oproti pôvodne zmluvne dohodnutým cenám bol 23 % a oneskorenia boli v priemere 9 mesiacov alebo 41 % oproti plánovanému času.

Vzhľadom na výsledky auditu Dvor audítorov vyjadruje tieto odporúčania:

a) Komisia by mala vykonať analýzu rozdielov v nákladoch na výstavbu vozovky medzi členskými štátmi s cieľom zistiť príčiny výrazných cenových rozdielov a zabezpečiť, aby sa v budúcnosti uplatňovali osvedčené postupy;

b) spolufinancovanie cestných projektov EÚ by malo byť podmienené stanovením jasných cieľov, ktoré sú doplnené ukazovateľmi úspory času na cestovaní, prínosom k bezpečnosti na cestách, zlepšením kapacity a vplyvom na ekonomiku. Spolufinancovanie by malo závisieť od využitia primeraných a nákladovo efektívnych technických riešení, ktoré sú v súlade so stanovenými osvedčenými postupmi, a od krokov, ktoré členské štáty prijali s cieľom zabezpečiť medzinárodnú konkurenciu na vnútroštátnom a/alebo regionálnom stavebnom trhu a od zamerania systémov verejného obstarávania na získanie najhospodárnejších ponúk;

c) Komisia by mala presadzovať výmenu osvedčených postupov medzi štátnymi orgánmi cestnej správy ohľadom optimálnych technických riešení pre cestné projekty na základe spoľahlivých prognóz premávky; a

d) Komisia by mala zvážiť zavedenie databázy Európskej únie s informáciami o jednotkových nákladoch pre inžinierov pripravujúcich odhady nových projektov, aby príjemcom pomohla znížiť ceny verejného obstarávania.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

pracovník tlačového oddelenia Európskeho dvora audítorov

Tel: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar