Navigation path

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

PRESSEMEDDELELSE

ECA/13/22

Luxembourg den 15. juli 2013

"Væsentlige omkostningsforskelle mellem EU-samfinansierede vejprojekter"

Overoptimistiske trafikprognoser fører til dyrere vejprojekter

I perioden 2000-2013 har EU tildelt ca. 65 milliarder euro fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden til samfinansiering af vejbygning og -renovering. Revisionsretten reviderede 24 vejinvesteringsprojekter under EFRU og Samhørighedsfonden i Tyskland, Grækenland, Polen og Spanien for at vurdere, om de havde nået deres mål til rimelige omkostninger. De samlede omkostninger til de reviderede projekter var på over 3 milliarder euro.

Revisionsretten kom til det meget interessante resultat, at der var væsentlige forskelle mellem de EU-samfinansierede vejprojekter.

Revisionsretten beregnede de samlede omkostninger, samlede anlægsomkostninger og omkostninger til vejbyggeri pr. 1000 m2 vejoverflade. De projekter, der blev revideret i Tyskland, havde de laveste omkostninger pr. 1000 m2 i alle tre kategorier (de samlede omkostninger var i gennemsnit 287 043 euro i Tyskland og 496 208 euro i Spanien, jf. figur 2 i beretningen). Der er intet bevis for, at dette kan forklares med arbejdsomkostningerne.

Alle de vejprojekter, revisorerne undersøgte, forkortede rejsetiden og forbedrede vejsikkerheden. Men revisorerne fandt, at der ikke blev gjort tilstrækkeligt for at sikre omkostningseffektivitet. Trafikprognoserne for de fleste af de reviderede projekter var upræcise. Og det resulterede i, at den valgte vejtype ofte ikke var den, der passede bedst til trafikken: Motorveje blev foretrukket på steder, hvor motortrafikveje kunne have løst trafikproblemerne. 14 af 19 projekter registrerede mindre trafikbrug end forventet. I forhold til de oprindelige planer var den gennemsnitlige omkostningsstigning på 23 %. Tidsplanen blev i gennemsnit overskredet med ni måneder eller 41 % i forhold til de tidsfrister, der var fastsat fra begyndelsen.

"Større er ikke altid bedre", udtaler Harald Wögerbauer, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen. "Der bør kun finansieres motorveje med EU-midler, når der er et klart trafikbehov. Hvis man får de rigtige oplysninger ud til planlæggerne og ingeniørerne, vil det hjælpe dem til at kunne begrænse omkostningerne til bygning af veje."

Revisorerne fremsatte tre centrale anbefalinger: EU-samfinansieringen af vejprojekter bør gøres betinget af, at der findes klare mål for rejsetidsbesparelser, forbedringer af vejsikkerheden, kapacitetsforbedringer og indvirkningen på økonomien; det bør være en forudsætning for samfinansiering, at der anvendes omkostningseffektive tekniske løsninger for vejbyggeri, der er i overensstemmelse med den anerkendte bedste praksis, og medlemsstaterne bør gøre en indsats for at sikre international konkurrence for byggeprojekter og fokusere deres udbudsprocedurer på levering af de økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Bemærkninger til redaktører:

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.

Denne særberetning (nr. 5/2013) har titlen "Er de EU-samhørighedsmidler, som anvendes på veje, givet godt ud?". Revisionsretten vurderede, om de vejinfrastrukturprojekter, som EU har ydet samhørighedsmidler til, havde nået deres mål med rimelige omkostninger. Revisionen omfattede samfinansierede vejprojekter i Tyskland (DE), Grækenland (EL), Polen (PL) og Spanien (ES). Disse fire medlemsstater har fået tildelt flest samhørighedsmidler til veje i perioden 2000-2013, i alt ca. 62 % af den samlede EU-samfinansiering af veje. Revisionen dækkede motorveje (10 projekter), motortrafikveje (10 projekter) og almindelige tosporede hovedveje (4 projekter).

Ved revisionen konstateredes det, at alle de reviderede projekter tilføjede kapacitet og kvalitet til vejnettene, medførte besparelser i rejsetid og forbedrede vejsikkerheden. Men de økonomiske udviklingsmål var ikke målelige, og der foreligger ingen oplysninger om effekten af projekterne på den lokale eller nationale økonomi. Den faktiske økonomiske levedygtighed, der blev beregnet ved hjælp af et cost/benefit-forhold baseret på de faktiske omkostninger og den faktiske brug, var for halvdelen af projekterne væsentligt ringere end antaget i planlægningsfasen, hvor der var regnet med væsentligt lavere omkostninger og/eller større trafik.

Revisionsretten konkluderede, at der ikke var gjort tilstrækkeligt for at sikre projekternes omkostningseffektivitet; a) trafikprognoserne for de fleste af de reviderede projekter var upræcise. Kun fire ud af 19 projekter, som der forelå tilstrækkelige oplysninger om, havde trafikmængder, der svarede til prognoserne; b) den valgte vejtype var ikke den, der passede bedst til trafikken: motorveje, der kostede meget mere end motortrafikveje (den gennemsnitlige samlede omkostning pr. km er ca. 11 millioner euro for motorveje og 6,2 millioner euro for motortrafikveje, dvs. at en motortrafikvej er 43 % billigere), var det foretrukne valg, selv for de vejstrækninger, hvor motortrafikveje kunne have opfyldt trafikbehovene; c) i løbet af projektimplementeringen blev de reviderede projekter dyrere og forsinket, da den gennemsnitlige omkostningsforhøjelse i forhold til den oprindelige kontraktpris var 23 %, og da tidsfristen i gennemsnit blev overskredet med 9 måneder eller 41 % i forhold til tidsplanen.

På baggrund af resultaterne af revisionen anbefaler Revisionsretten, at:

a) Kommissionen analyserer forskellene i omkostningerne til vejbyggeri mellem medlemsstaterne for at finde årsagerne til de store prisforskelle og sikrer sig, at der fremover anvendes bedste praksis.

b) EU-samfinansieringen af vejprojekter gøres betinget af, at der findes klare mål, der er ledsaget af indikatorer for rejsetidsbesparelser, forbedringer af vejsikkerheden, kapacitetsforbedringer og indvirkningen på økonomien. Det bør være en forudsætning for samfinansiering, at der anvendes rimelige og omkostningseffektive tekniske løsninger, der er i overensstemmelse med den anerkendte bedste praksis, og at medlemsstaterne gør en indsats for at sikre international konkurrence på nationale og/eller regionale bygge- og anlægsmarkeder og fokuserer deres udbudsprocedurer på levering af de økonomisk mest fordelagtige tilbud.

c) Kommissionen fremmer udveksling af bedste praksis mellem nationale vejforvaltninger med hensyn til de bedste tekniske løsninger for vejprojekter baseret på pålidelige trafikprognoser.

d) Kommissionen overvejer at oprette en database for oplysninger om enhedsomkostninger på EU-plan til brug for de ingeniører, der udarbejder overslag for nye projekter, med henblik på at hjælpe støttemodtagerne med at få sænket indkøbspriserne.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressesekretær - Den Europæiske Revisionsret

Kontor: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar