Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/13/21

Люксембург, 15 юли 2013 г.

„Значителни разлики в разходите по пътни проекти, съфинансирани от ЕС“

Твърде оптимистични прогнози за трафик водят до оскъпяване на пътни проекти

В периода от 2000 г. до 2013 г. ЕС разпределя около 65 млрд. евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд за съфинансиране на изграждането и обновяването на пътища. Палатата извърши одит на 24 проекта за инвестиции в пътища към ЕФРР и Кохезионния фонд в Германия, Гърция, Полша и Испания, за да установи дали тези проекти са постигнали целите си на разумна цена. Общата стойност на одитираните проекти възлиза на над 3 млрд. евро.

Констатация от особен интерес представлява заключението на Сметната палата за наличието на значителни различия между съфинансираните от ЕС пътни проекти .

Сметната палата изчисли общите разходи, общите разходи за строителство, както и разходите за изграждане на пътна настилка за 1 000 м2 път. Одитираните в Германия проекти имат най-ниска цена за 1000 м2 и в трите категории (средната стойност на общите разходи в Германия възлиза на 287 043 евро, а в Испания на 496 208 евро; вж. фигура 2 от доклада). Няма данни, че това може да се обясни с цената на труда.

Всички проекти за пътища, разгледани от одиторите, допринасят за намаляване на времето за пътуване и повишаване на пътната сигурност. Одиторите отчитат обаче, че не е обърнато достатъчно внимание върху осигуряването на рентабилността на проектите. Повечето одитирани проекти са засегнати от неточни прогнози за трафика. В резултат на това, много често избраният тип път не е най-подходящият спрямо трафика, който обслужва. Предпочитани са автомагистрали, дори и за участъци, при които високоскоростни пътища биха обслужили нуждите на трафика. При 14 от общо 19 проекта е регистриран по-нисък обем на трафика от прогнозираното. В сравнение с първоначалните прогнози средното увеличение спрямо първоначалната договорна цена е 23 %. Закъсненията на проектите са средно 9 месеца или 41 % от планираното време, в сравнение с крайните срокове, договорени в началото.

„По-големият път не винаги е по-добър“, заяви Harald Wögerbauer, членът на ЕСП, отговорен за изготвянето на доклада. „Автомагистралите трябва да се финансират с европейски средства само в случаите на ясна необходимост от обслужване обема на трафика. Предоставянето на правилна информация на службите по планиране и на инженерите би спомогнало за поддържането на ниски равнища на разходи за изграждане на пътища“.

Одиторите отправят три основни препоръки: съфинансирането на проекти за пътища от ЕС следва да бъде подчинено на наличието на ясни цели, придружени от показатели за намаляване на времето за пътуване, ползи за пътната безопасност, подобрения на капацитета и реален ефект върху икономиката; плащанията следва да бъдат обвързани с използването на рентабилни технически решения, които съответстват на посочените добри практики; държавите членки следва да осигурят международна конкуренция на пазарите на строителство, както и да пренасочат своите системите за възлагане на обществени поръчки към определяне на най-икономичните оферти.

Бележка към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата (ЕСП) се публикуват през цялата година. Те представят резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението.

Този специален доклад (№ 5/2013) е озаглавен: „Правилно ли са изразходвани средствата за пътища от фондовете на политиката на сближаване на ЕС?“. ЕСП провери дали проектите за пътна инфраструктура на фондовете на политиката на сближаване на ЕС са постигнали своите крайни цели на една разумна цена. Одитът обхвана съфинансирани проекти за пътища в Германия, Гърция, Полша и Испания. В периода от 2000 г. до 2013 г. най-много средства за пътища от политиката на сближаване са отпуснати на тези четири държави членки, което представлява 62 % от общото съфинансиране на пътища на ЕС. Одитът обхвана автомагистрали (10 проекта), високоскоростни пътища (10 проекта) и обикновени двулентови главни пътища (4 проекта).

При одитът се установи, че всички одитирани проекти са допринесли за увеличаване на капацитета и качеството на пътните мрежи, както и за намаляване на времето за пътуване и повишаване на пътната сигурност. Въпреки това целите на икономическото развитие не бяха измерими, а освен това липсва информация за въздействието на проектите върху местната или националната икономика. Действителната икономическа рентабилност при половината проекти, измерена чрез използване на съотношението ползи/разходи, базирано на действителната цена и полза, е значително по-ниска в сравнение с допуснатите предположения във фазата на планиране, които са със значително по-ниски стойности и/или по-голям трафик.

Сметната палата установи, че не е било обърнато достатъчно внимание върху осигуряването на рентабилността на проектите: а) повечето одитирани проекти са засегнати от неточни прогнози за трафика. Едва четири от общо 19 проекта, за които имаше достатъчно информация, обслужват обем на трафика, който съответства на прогнозите; б) избраният тип път не е бил най-подходящият за трафика, който се обслужва — автомагистрали, струващи много повече от високоскоростни пътища (средната обща цена на километър е около 11 млн. евро за автомагистрали и 6,2 млн евро за високоскоростни пътища, т.е. 43 % по-евтино) са били предпочитаният избор при строеж, дори и при участъци, в които високоскоростни пътища биха обслужили нуждите на трафика; в) в процеса на изпълнение одитираните проекти са поскъпнали и са били засегнати от забавяния, като средното увеличение спрямо първоначалната договорна цена е 23 %, а закъсненията на проектите са достигнали средно 9 месеца или 41 % от планираното време.

С оглед на резултатите от одита, ЕСП препоръчва:

а) Комисията следва да анализира различията в разходите за изграждане на пътна настилка между държавите членки, с цел установяване на причините за значителните различия в цените, както и да гарантира прилагането на най-добрите практики в бъдеще;

б) съфинансирането от страна на ЕС на проекти за пътища следва да бъде подчинено на наличието на ясни цели, придружени от показатели за намаляване на времето за пътуване, ползи за пътната безопасност, подобрения на капацитета и ефект върху икономиката. Съфинансирането следва да зависи от използването на разумни и рентабилни технически решения, които съответстват на посочените добри практики, както и от предприетите от държавите членки действия за осигуряване на международна конкуренция на националните и/или регионалните пазари на строителство, и от пренасочване на системите за възлагане на обществени поръчки към определяне на най-икономичните оферти;

в) Комисията следва да насърчи обмена на добри практики между националните пътни администрации по отношение на оптималните технически решения за проекти за пътища, базирани на надеждни прогнози за трафика;

г) Комисията следва да обсъди създаването на информационна база данни на ниво ЕС за единична цена, насочена към инженери, изготвящи прогнози за нови проекти, за да помогне на бенефициентите да намалят цените на обществените поръчки.

За контакти:

Aidas Palubinskas

Служител в пресслужбата на Европейската сметна палата

Служ. тел.: +352 4398 45410, Моб. тел.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar