Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

ECA/13/21

Luksemburg, 9 lipca 2013 r.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRASY
Czy programy Marco Polo w sposób efektywny ograniczają transport drogowy?

Od 2003 r. z programów Marco Polo I i II finansuje się projekty dotyczące usług przewozowych przyczyniające się do ograniczenia drogowych przewozów towarowych na rzecz transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej i żeglugi morskiej bliskiego zasięgu. Programy te wpisują się w cel polityki transportowej UE, którym jest rozwijanie alternatyw dla transportu towarowego obejmującego wyłącznie przewozy drogowe. Ten ogólnie przyjęty cel zmierza do ograniczenia międzynarodowych drogowych przewozów towarowych, a tym samym zmniejszenia uciążliwości transportu towarowego dla środowiska, zmniejszenia zatorów komunikacyjnych i poprawy bezpieczeństwa na drogach.

ETO ocenił, czy Komisja zaplanowała te programy oraz czy zarządzała nimi i nadzorowała je w taki sposób, by zmaksymalizować ich skuteczność, a także czy finansowane projekty były skuteczne.

Najważniejsze wnioski i zalecenia sformułowane w sprawozdaniu przedstawi Pan Ville Itälä (FI), członek Trybunału.


TERMIN wtorek, 16 lipca 2013 r., godz. 10:30

MIEJSCE The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
SALA „MAALBEEK”
155, rue de la Loi, 1040 Bruksela – Belgia

Podczas spotkania udostępniony zostanie PAKIET PRASOWY, składający się ze sprawozdania specjalnego i komunikatu prasowego. Sprawozdanie specjalne zostanie opublikowane na stronie internetowej Trybunału (www.eca.europa.eu)22 językach urzędowych.

Tłumaczenie USTNE zostanie zapewnione w językach francuskim i angielskim.


Side Bar