Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDDELANDE

ECA/13/19

Luxemburg den 25 juni 2013

I akuta situationer bör medel betalas ut snabbare till uppsagda arbetstagare, säger EU:s revisorer

Den särskilda fond som ska hjälpa arbetstagare som blivit arbetslösa på grund av globaliseringen ger endast ett begränsat europeiskt mervärde och bör ersättas av ett effektivare system, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten, EU-utgifternas väktare.

Mellan mars 2007 och december 2012 betalade Europeiska globaliseringsfonden ut över 600 miljoner euro till arbetstagare som hade blivit arbetslösa till följd av kollektiva uppsägningar orsakade av ändrade mönster i världshandeln. Revisorerna konstaterade att de flesta stödberättigade arbetstagare erbjöds individanpassat och väl samordnat stöd. Men alla de granskade ärendena innehöll åtgärder för inkomststöd som skulle ha betalats av medlemsstaterna under alla omständigheter. Inkomststödet svarade för 33 % av de kostnader som ersattes inom alla de granskade ärendena. Vidare fanns det inga lämpliga uppgifter som gjorde att man kunde mäta hur ändamålsenliga medlen var när det gällde att få de uppsagda arbetstagarna att återgå i arbete.

I sina rekommendationer säger revisorerna att globaliseringsfonden skulle kunna ersättas av en anpassad ram för Europeiska socialfonden, så att arbetstagare kan få stöd snabbare.

”De bevis som samlades in under revisionen övertygade oss inte om att globaliseringsfonden är det bästa sättet att ge detta välbehövliga särskilda stöd på”, sade Ville Itälä, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Det vore mer ändamålsenligt om man helt enkelt anpassade Europeiska socialfonden och lät den hantera dessa problem”.

Globaliseringsfonden utformades för att man skulle komma till rätta med kortvariga och särskilda akuta situationer. I stödet ingår utbildning, stöd till egenföretagande, coachning och outplacement. Fonden medfinansierar åtgärder till 50 eller 65 %, och den berörda medlemsstaten står för den resterande andelen.

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

I särskild rapport nr 7/2013 Har Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter gett ett europeiskt mervärde i återintegreringen av uppsagda arbetstagare på arbetsmarknaden? bedömde revisionsrätten huruvida fondens bidrag när det gäller att få arbetstagare som blivit arbetslösa att återvända till arbetsmarknaden så snabbt som möjligt var ändamålsenligt. Revisionsrätten försökte få svar på följande frågor: Omfattades alla berörda arbetstagare av individanpassade fondåtgärder, och samordnades de aktiva arbetsmarknadsåtgärder som medfinansierades av fonden med andra liknande åtgärder (det vill säga ESF och medlemsstaternas åtgärder)? Var fonden ändamålsenlig när det gällde återintegrering på arbetsmarknaden? Är det sannolikt att karaktären på fondåtgärderna ger ett europeiskt mervärde? Genomfördes förfarandet för att godkänna stöd från fonden snabbt? Åtta ärenden i fyra medlemsstater (två vardera i Danmark, Tyskland, Irland och Litauen) där fonden hade använts granskades på plats.

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter upprättades 2006 som ett uttryck för EU:s solidaritet med arbetstagare som drabbats av kollektiva uppsägningar. Fonden ska hjälpa arbetstagarna att återintegreras på arbetsmarknaden genom ekonomiskt stöd för tidsbegränsade och samordnade paket med individanpassade tjänster. I paketen ingår aktiva arbetsmarknadsåtgärder som utbildning, stöd till egenföretagande, coachning och outplacement. De omfattar dessutom ofta inkomststöd och annat understöd som betalas till arbetstagarna.

Europeiska socialfonden (ESF) ger också stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa, främst genom program för livslångt lärande. Syftet med ESF är att försöka åtgärda långvariga strukturella obalanser, medan fonden utformades för att man skulle komma till rätta med kortvariga och särskilda akuta situationer.

Revisionsrätten drog slutsatsen att nästan alla arbetstagare som var berättigade till stöd från fonden erbjöds individanpassade tjänster och väl samordnade åtgärder men att alla fondåtgärder också kunde komma i fråga för ESF-stöd. Vissa medlemsstater föredrog att använda ESF i stället för fonden. Revisorerna konstaterade också att kvantitativa mål för återintegreringen inte hade fastställts och att de befintliga uppgifterna inte är tillräckliga för att man ska kunna bedöma hur ändamålsenliga åtgärderna är när det gäller att återintegrera arbetstagare på arbetsmarknaden. Fonden gav ett europeiskt medvärde när den användes till att medfinansiera tjänster för uppsagda arbetstagare eller understöd som vanligtvis inte ingår i medlemsstaternas system för arbetslöshetsersättning.

Revisionsrätten rekommenderade att

(a) medlemsstaterna och kommissionen vidtar nödvändiga åtgärder och ser till att aktuella och tillförlitliga uppgifter finns tillgängliga så att man kan övervaka måluppfyllelsen och jämföra utfallet av de olika åtgärderna,

(b) Europaparlamentet, rådet och kommissionen överväger att begränsa EU:s finansiering till åtgärder som sannolikt ger ett europeiskt mervärde och att man inte finansierar redan befintliga nationella system för inkomststöd till arbetstagare,

(c) Europaparlamentet, rådet och kommissionen överväger, som ett alternativ till den nuvarande fonden, möjligheten att anpassa ESF-ramen och dess anslagstilldelning så att man snabbare kan stödja arbetstagare som drabbas av kollektiva uppsägningar.

Kontaktperson:

Aidas Palubinskas

Pressekreterare

Europeiska revisionsrätten

Tfn kontor: +352 4398-45410 Mobil +352 621552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar