Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/13/19

Luxemburg 25. júna 2013

Núdzové finančné prostriedky pre prepustených pracovníkov by sa mali vyplácať rýchlejšie, konštatujú audítori EÚ

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov, kontrolóra výdavkov EÚ, špeciálny fond na pomoc pracovníkom prepusteným z dôvodov súvisiacich s globalizáciou prináša len malú pridanú hodnotu EÚ a mal by ho nahradiť efektívnejší systém.

Od marca 2007 do decembra 2012 sa z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii vyplatilo pracovníkom, ktorí boli masovo prepustení pre štrukturálne zmeny v spôsoboch svetového obchodovania, vyše 600 mil. EUR. Audítori zistili, že najoprávnenejším pracovníkom bola ponúknutá personalizovaná a dobre koordinovaná pomoc. Všetky kontrolované prípady však zahŕňali opatrenia, v rámci ktorých by členské štáty vyplatili podporu v každom prípade. Podpora príjmov predstavovala 33 % preplatených nákladov vo všetkých preskúmaných prípadoch. Na zmeranie účinnosti finančných prostriedkov na opätovné začlenenie pracujúcich do zamestnania okrem toho nie sú k dispozícii žiadne dostatočné údaje.

Audítori vo svojich odporúčaniach uvádzajú, že fond na prispôsobenie sa globalizácii by mohol byť nahradený upraveným rámcom Európskeho sociálneho fondu, aby sa podpora rýchlejšie dostala k pracujúcim.

„Dôkazy, ktoré sme počas auditu zozbierali nás nepresvedčili, že fond na prispôsobenie sa globalizácii je najlepším spôsobom poskytovania tejto veľmi potrebnej špecifickej podpory,“ uviedol Ville Itälä, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Bolo by účinnejšie, keby sa na riešenie týchto problémov jednoducho prispôsobil sociálny fond“.

Fond na prispôsobenie sa globalizácii bol navrhnutý na riešenie krátkodobých a núdzových situácií ad hoc. V rámci podpory sa poskytuje odborná príprava, pomoc zameraná na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, odborné vedenie a presun na iné pracovisko. Z fondu sa spolufinancujú opatrenia v pomere 50 % alebo 65 %, pričom zostatok poskytuje príslušný členský štát.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu celého roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

Táto osobitná správa (č. 7/2013) má názov „Priniesol Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii pridanú hodnotu EÚ v podobe opätovného začlenenia prepustených pracovníkov?“ Dvor audítorov posudzoval, či bol príspevok EGF na umožnenie čo najskoršieho návratu prepustených zamestnancov na trh práce účinný. Dvor audítorov hľadal odpovede na tieto otázky: Využili všetci pracovníci personalizované opatrenia EGF a boli aktívne opatrenia trhu práce spolufinancované z EGF skoordinované s ďalšími podobnými opatreniami (t. j. opatrenia ESF a členských štátov)? Bol EGF účinný z hľadiska opätovného začlenenia na trh práce? Je povaha opatrení EGF taká, že pravdepodobne prinesie pridanú hodnotu EÚ? Bol postup schvaľovania EGF realizovaný včas? Kontroly na mieste sa vykonali v ôsmich prípadoch v štyroch členských štátoch (po dve kontroly v Dánsku, Nemecku, Írsku a Litve), v ktorých sa EGF využil.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený v roku 2006 na preukázanie solidarity EÚ s pracovníkmi, ktorí boli hromadne prepustení. EGF by mal uľahčiť opätovné začlenenie týchto pracovníkov do zamestnania poskytnutím finančných príspevkov pre časovo obmedzené a koordinované balíky personalizovaných služieb. Tieto balíky obsahujú aktívne opatrenia trhu práce, ako je odborná príprava, pomoc zameraná na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, odborné vedenie a presun na iné pracovisko. Často tiež obsahujú podporu príjmov a ďalšie výdavky vyplácané pracovníkom.

Z Európskeho sociálneho fondu (ESF) sa tiež poskytuje podpora prepusteným pracovníkom, najmä prostredníctvom programov celoživotného vzdelávania. Zatiaľ čo cieľom ESF je však riešiť dlhodobé štrukturálne nerovnováhy, EGF bol navrhnutý na riešenie krátkodobých a núdzových situácií ad hoc.

Dvor audítorov dospel k záveru, že takmer všetkým pracovníkom oprávneným na poskytnutie pomoci z EGF boli ponúknuté personalizované a dobre koordinované opatrenia, no každé opatrenie EGF môže byť oprávnené aj na získanie pomoci z ESF. Niektoré členské štáty uprednostnili ESF pred EGF. Audítori tiež zistili, že neboli stanovené žiadne vyčísliteľné ciele opätovného začlenenia a existujúce údaje okrem toho nie sú dostatočné na posúdenie účinnosti opatrení na opätovné začlenenie pracujúcich do zamestnania. EGF priniesol pridanú hodnotu EÚ, keď sa používal na spolufinancovanie služieb pre prepustených pracovníkov alebo príspevkov, ktoré obvykle neexistujú v systémoch dávok v nezamestnanosti jednotlivých členských štátov.

Dvor audítorov odporučil, aby:

  • členské štáty a Komisia prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie dostupnosti aktuálnych a spoľahlivých údajov, aby bolo možné monitorovať plnenie cieľov, ako aj porovnať výsledok rozličných opatrení;

  • Európsky parlament, Rada a Komisia zvážili obmedzenie financovania EÚ v prospech opatrení, ktoré pravdepodobne prinesú pridanú hodnotu EÚ, namiesto financovania už existujúcich vnútroštátnych systémov podpory príjmov pracovníkov;

  • Európsky parlament, Rada a Komisia zvážili ako alternatívu k súčasnému systému EGF možnosť prispôsobiť rámec ESF a rozdelenie jeho finančných prostriedkov, aby sa mohli rýchlejšie podporovať pracovníci, ktorí boli hromadne prepustení.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

pracovník tlačového oddelenia Európskeho dvora audítorov

Tel: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar