Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

KOMUNIKAT PRASOWY

ECA/13/19

Luksemburg, dnia 25 czerwca 2013 r.

Zdaniem kontrolerów UE fundusze nadzwyczajne dla zwalnianych pracowników powinny być wypłacane szybciej

Zgodnie z najnowszym raportem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) – instytucji nadzorującej finanse UE – specjalny fundusz wspierający pracowników zwolnionych w wyniku zmian związanych z globalizacją zapewnił niewielką wartość dodaną UE i powinien zostać zastąpiony bardziej wydajnym systemem.

W okresie od marca 2007 r. do grudnia 2012 r. ze środków Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji wypłacono ponad 600 mln euro na rzecz pracowników dotkniętych masowymi zwolnieniami mającymi związek ze zmianami w handlu światowym. Kontrolerzy ustalili, że większości pracowników, którzy kwalifikowali się do uzyskania wsparcia, udzielono spersonalizowanej i dobrze skoordynowanej pomocy. Wszystkie skontrolowane wnioski obejmowały jednak środki wsparcia dochodów, które i tak były gwarantowane przez państwa członkowskie i stanowiły 33% zwracanych kosztów we wszystkich zbadanych przypadkach. Ponadto stwierdzono brak wystarczających danych do oceny skuteczności funduszy w zakresie ponownego zatrudnienia zwolnionych pracowników.

Zgodnie z zaleceniami kontrolerów alternatywą dla Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji może być dostosowanie ram Europejskiego Funduszu Społecznego, tak aby pracownicy otrzymywali wsparcie szybciej.

— Dowody zebrane podczas kontroli nie przekonują nas, że Fundusz Dostosowania do Globalizacji jest najlepszym sposobem udzielania tego tak potrzebnego, szczególnego wsparcia — powiedział Ville Itälä, członek ETO odpowiedzialny za sprawozdanie. — Najlepszym wyjściem byłoby po prostu dostosowanie Funduszu Społecznego, tak aby jego zakresem objąć te kwestie.

Fundusz Dostosowania do Globalizacji został powołany w celu reagowania na krótkoterminowe, nadzwyczajne sytuacje ad hoc. Wsparcie obejmuje organizowanie szkoleń, pomoc w zakładaniu własnej działalności, coaching i zwolnienia monitorowane. Wskaźnik współfinansowania działań z funduszu wynosi 50% lub 65%, a pozostałą część pokrywa dane państwo członkowskie.

Informacje dla redaktorów:

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.

W sprawozdaniu specjalnym (nr 7/2013) zatytułowanym „Czy Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji zapewnił wartość dodaną UE dzięki wsparciu reintegracji zawodowej zwalnianych pracowników?” ETO ocenił skuteczność Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w zakresie umożliwienia możliwie najszybszego powrotu zwolnionych pracowników na rynek pracy. ETO starał się uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: Czy wszyscy pracownicy dotknięci zwolnieniami skorzystali ze zindywidualizowanych działań EFG oraz czy aktywne instrumenty rynku pracy współfinansowane z EFG skoordynowano z innymi działaniami o podobnym charakterze (tj. z EFS i działaniami państw członkowskich)? Czy EFG był skuteczny w odniesieniu do reintegracji na rynku pracy? Czy istnieje możliwość uzyskania wartości dodanej UE z działań w ramach EFG? Czy procedurę zatwierdzania w ramach EFG wdrożono terminowo? Przeprowadzono kontrole na miejscu ośmiu wniosków w czterech państwach członkowskich (po dwa w Danii, Niemczech, Irlandii i na Litwie), w których zastosowano EFG.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utworzono w 2006 r. w celu okazania solidarności UE z pracownikami dotkniętymi skutkami masowych zwolnień. Zadaniem funduszu jest ułatwienie reintegracji zawodowej pracowników poprzez pomoc finansową udzielaną w ramach ograniczonych czasowo i skoordynowanych pakietów zindywidualizowanych usług. Takie pakiety obejmują aktywne instrumenty rynku pracy, takie jak szkolenia, pomoc w zakładaniu własnej działalności, coaching i zwolnienia monitorowane. Często obejmują również wsparcie dochodów oraz inne dodatki wypłacane pracownikom.

Zwalnianych pracowników wspiera się także ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), głównie w ramach programów „uczenia się przez całe życie”. Celem EFS jest jednak rozwiązywanie problemów związanych z długotrwałym brakiem równowagi strukturalnej, podczas gdy EFG z założenia służy do rozwiązywania krótkoterminowych, nadzwyczajnych sytuacji ad hoc.

ETO stwierdził, że prawie wszyscy kwalifikujący się pracownicy otrzymali dostęp do zindywidualizowanych i skoordynowanych środków pomocy, przy czym każde działanie objęte EFG mogło równocześnie kwalifikować się do EFS, dlatego też niektóre państwa członkowskie wolały korzystać z EFS niż z EFG. Ponadto kontrolerzy ustalili, że nie wyznaczono żadnych ilościowych celów związanych z reintegracją, a istniejące dane nie są wystarczające, by można było ocenić skuteczność działań w zakresie reintegracji zawodowej pracowników. EFG zapewnił wartość dodaną UE w przypadku wykorzystywania go do współfinansowania usług dla zwolnionych pracowników lub wypłaty świadczeń normalnie nieobjętych systemem zasiłków dla bezrobotnych w państwach członkowskich.

ETO sformułował następujące zalecenia:

a) Państwa członkowskie i Komisja powinny podjąć konieczne działania, aby zapewnić dostępność zaktualizowanych i wiarygodnych danych w celu monitorowania realizacji celów, a także w celu porównania wyników poszczególnych działań.

b) Parlament Europejski, Rada i Komisja powinny rozważyć ograniczenie finansowania UE do działań, które mają szansę zapewnić wartość dodaną UE, zamiast finansować istniejące już krajowe systemy wsparcia dochodów pracowników.

c) Parlament Europejski, Rada i Komisja powinny rozważyć jako alternatywę dla obecnego systemu EFG możliwość dostosowania ram EFS oraz przydziału środków w ramach funduszu, tak aby pracownicy dotknięci masowymi zwolnieniami otrzymywali wsparcie szybciej.

Kontakt:

Pan Aidas Palubinskas

Urzędnik ds. kontaktów z prasą

Tel.: +352 4398 45410 Tel. kom.: +352:621552224.

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar