Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPESE REKENKAMER

PERSBERICHT

ECA/13/19

Luxembourg, 25 juni 2013

Noodfondsen voor ontslagen werknemers moeten sneller worden uitbetaald, aldus EU-controleurs

Volgens een nieuw verslag van de financiële waakhond van de EU, de Europese Rekenkamer (ERK), levert een speciaal fonds dat ontslagen werknemers moet helpen slechts beperkte Europese meerwaarde op en moet dit daarom worden vervangen door een efficiënter system.

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering keerde tussen maart 2007 en december 2012 meer dan 600 miljoen euro uit aan werknemers die werkloos waren geworden door massaontslagen die het gevolg waren van veranderingen in de wereldhandelspatronen. De controleurs constateerden dat aan de meeste in aanmerking komende werknemers persoonlijke en goed gecoördineerde hulp was aangeboden. Alle gecontroleerde gevallen omvatten echter inkomensondersteunende maatregelen die de lidstaten zelf ook zouden hebben betaald. In alle onderzochte gevallen vertegenwoordigde inkomensondersteuning 33 % van de vergoede kosten. Bovendien waren er geen toereikende gegevens beschikbaar om te meten hoe doeltreffend het fonds is geweest om ontslagen werknemers weer aan het werk te helpen.

In hun aanbevelingen stellen de controleurs dat het Fonds voor aanpassing aan de globalisering zou kunnen worden vervangen door een aangepaste versie van het kader van het Europees Sociaal Fonds, zodat de hulp de werknemers sneller bereikt.

“Het bewijs dat gedurende de controle is verzameld, heeft ons er niet van kunnen overtuigen dat het Fonds voor aanpassing aan de globalisering het beste middel is om deze broodnodige, specifieke steun te bieden,” zegt Ville Itälä, het ERK-lid dat verantwoordelijk is voor het verslag. “Door een eenvoudige aanpassing van het Sociaal Fonds zouden deze problemen effectiever kunnen worden aangepakt.”

Het Fonds voor aanpassing aan de globalisering is opgezet om op korte termijn en op ad‑hocnoodsituaties te reageren. De steun omvat scholing, steun bij de oprichting van een eigen onderneming, coaching en arbeidsbemiddeling. Het fonds draagt voor 50 % tot 65 % bij aan de financiering van maatregelen; het resterende gedeelte wordt opgebracht door de lidstaat in kwestie.

Noot voor de redactie:

De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s.

In dit speciaal verslag (SV 7/2013) getiteld ”Heeft het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering Europese meerwaarde gehad voor de herintegratie van ontslagen werknemers?” heeft de ERK beoordeeld of de door het EGF geleverde bijdrage, waardoor ontslagen werknemers zo spoedig mogelijk naar de arbeidsmarkt konden terugkeren, doeltreffend is geweest. De ERK heeft daarbij antwoorden gezocht op de volgende vragen: Hebben alle getroffen werknemers gebruik kunnen van de individuele maatregelen van het EGF en zijn de door het EGF medegefinancierde actieve arbeidsmarktmaatregelen afgestemd op andere, vergelijkbare maatregelen (bijvoorbeeld op maatregelen van het ESF en de lidstaten)? Heeft het EGF op het gebied van herintegratie op de arbeidsmarkt effect gesorteerd? Is het aannemelijk dat het type maatregelen van het EGF Europese meerwaarde oplevert? Werd de EGF-beoordelingsprocedure tijdig geïmplementeerd? In acht regelingen in vier lidstaten waar het EGF is ingezet, is een controle ter plaatse uitgevoerd (in Denemarken, Duitsland, Ierland en Litouwen telkens twee).

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) is in 2006 opgericht om Europese steun te bieden aan werknemers die getroffen zijn door massaontslagen. Het EGF faciliteert de herintegratie van deze werknemers door financiële ondersteuning te verlenen aan tijdelijke, gecoördineerde pakketten van individuele dienstverlening. Dit kunnen actieve arbeidsmarktmaatregelen zijn zoals scholing, financiële steun voor de oprichting van een eigen onderneming, coaching of arbeidsbemiddeling. Andere maatregelen omvatten inkomenssteun en overige vergoedingen aan werknemers.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) ondersteunt ook ontslagen werknemers, hoofdzakelijk door middel van programma’s voor permanente educatie. Waar het ESF echter tot doel heeft structurele onevenwichtigheden op lange termijn aan te pakken, is het EGF bedoeld om te kunnen ingrijpen op de korte termijn en in ad‑hocnoodsituaties.

De Rekenkamer constateerde dat aan bijna alle werknemers die in aanmerking komen voor het EGF, individuele en goed gecoördineerde maatregelen waren aangeboden, maar dat iedere door het EGF aangeboden maatregel ook in aanmerking had kunnen komen voor het ESF. Sommige lidstaten maakten liever gebruik van het ESF dan van het EGF. De controleurs constateerden ook dat voor de herintegratie geen kwantitatieve doelstellingen zijn geformuleerd en dat de beschikbare gegevens niet toereikend zijn om de doeltreffendheid te meten van de maatregelen die moeten leiden tot de herintegratie van werknemers in het arbeidsproces. Het EGF is van Europese meerwaarde geweest waar het fonds is gebruikt voor medefinanciering van dienstverlening aan ontslagen werknemers, of voor toelagen waarin het systeem van werkloosheidsuitkeringen van de lidstaat normaliter niet voorziet.

De ERK deed de volgende aanbevelingen:

a) de Commissie en de lidstaten zouden de nodige actie moeten ondernemen om de beschikbaarheid van actuele en betrouwbare informatie te garanderen teneinde te kunnen controleren of de doelstellingen zijn behaald en om de effecten van de verschillende maatregelen te kunnen vergelijken;

b) het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zouden in overweging moeten nemen, financiering door de EU te beperken tot maatregelen die Europese meerwaarde opleveren, in plaats van reeds bestaande nationale inkomenssteunregelingen voor werknemers te financieren;

c) het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zouden de mogelijkheid van een aanpassing van het kader van, en de toewijzing van subsidie uit het ESF in overweging moeten nemen als alternatief voor de huidige EGF-regeling, zodat werknemers die worden getroffen door massaontslagen sneller kunnen worden geholpen.

Contact:

Aidas Palubinskas

Persvoorlichter Europese Rekenkamer

Kantoor: +352 4398 45410 GSM: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar