Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/13/19

Liuksemburgas, 2013 m. birželio 25 d.

ES auditoriai mano, kad skubios pagalbos lėšos atleistiems darbuotojams turėtų būti mokamos greičiau

Europos Audito Rūmai, ES išlaidų sergėtojai, savo naujoje ataskaitoje teigia, kad specialus fondas, skirtas padėti dėl globalizacijos atleistiems darbuotojams, sukuria tik ribotą ES pridėtinę vertę ir turėtų būti pakeistas veiksmingesne sistema.

2007 m. kovo mėn. – 2012 m. gruodžio mėn. Europos globalizacijos fondas skyrė daugiau nei 600 milijonų eurų darbuotojams, praradusiems darbą dėl masinių atleidimų, atsiradusių dėl pasaulio prekybos struktūrinių pokyčių. Auditoriai nustatė, kad labiausiai reikalavimus atitinkantiems darbuotojams buvo pasiūlyta individualiems poreikiams pritaikyta ir gerai koordinuota pagalba. Tačiau visais audito metu tikrintais atvejais buvo įtrauktos pajamų rėmimo priemonės, kurias bet kuriuo atveju būtų finansavusios valstybės narės. Visais tikrintais atvejais pajamų rėmimas sudarė 33 % kompensuotų išlaidų. Be to, nebuvo tinkamų duomenų, skirtų įvertinti, ar lėšos buvo veiksmingos atleistus darbuotojus sugrąžinant į darbo rinką.

Savo rekomendacijose auditoriai teigia, kad Globalizacijos fondas galėtų būti pakeistas pritaikyta Europos socialinio fondo sistema, siekiant skubiau teikti pagalbą darbuotojams.

„Audito metu surinkti įrodymai mūsų neįtikino, kad Globalizacijos fondas yra geriausia priemonė teikti šią labai reikalingą specialią pagalbą“, – sakė už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Ville Itälä. – Sprendžiant šias problemas veiksmingiau būtų paprasčiausiai pritaikyti Socialinį fondą.“

Globalizacijos fondas buvo sukurtas spręsti trumpalaikius ir su ad hoc kritinėmis situacijomis susijusius klausimus. Parama apima mokymą, savarankiško užimtumo rėmimą, konsultuojamąjį ugdymą ir remiamą įdarbinimą. Fondas priemones bendrai finansuoja 50 % ar 65 %. Likusią dalį moka atitinkama valstybė narė.

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Ši Specialioji ataskaita Nr. 7/2013 pavadinta „Ar Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas sukūrė ES pridėtinę vertę į darbo rinką reintegruojant atleistus darbuotojus?“ Audito Rūmai vertino, ar EGF pagalba, skirta suteikti galimybę atleistiems darbuotojams kuo greičiau sugrįžti į darbo rinką, buvo veiksminga. Audito Rūmai siekė gauti atsakymus į šiuos klausimus: Ar visi nukentėję darbuotojai pasinaudojo individualiems poreikiams pritaikytomis EGF priemonėmis, ar EGF bendrai finansuojamos aktyvios darbo rinkos priemonės buvo koordinuojamos su kitomis panašiomis priemonėmis (pavyzdžiui, ESF ir valstybių narių priemonėmis)? Ar EGF buvo veiksmingas, atsižvelgiant į reintegraciją į darbo rinką? Ar pagal EGF priemonių pobūdį galima sukurti ES pridėtinę vertę? Ar EGF patvirtinimo procedūra įvykdyta laiku? Keturiose valstybėse narėse, kuriose buvo pasinaudota EGF parama, aštuoni atvejai (po du Danijoje, Vokietijoje, Airijoje ir Lietuvoje) buvo audituoti vietoje.

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) buvo įsteigtas 2006 m., siekiant parodyti ES solidarumą su darbuotojais, nukentėjusiais dėl masinių atleidimų. EGF turėtų palengvinti šių darbuotojų reintegraciją į darbo rinką, tam tikrą laiką teikiant finansinius įnašus ir individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų koordinuotus paketus. Šiuos paketus sudaro aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, pavyzdžiui, mokymas, savarankiško užimtumo rėmimas, konsultuojamasis ugdymas ir remiamas įdarbinimas. Juos taip pat dažnai sudaro pajamų rėmimas ir kitos darbuotojams skiriamos išmokos.

Europos socialinis fondas (ESF) taip pat remia atleistus darbuotojus, daugiausia per mokymosi visą gyvenimą programas. Tačiau, jei ESF tikslas yra spręsti ilgalaikius struktūrinio nesubalansuotumo klausimus, EGF buvo sukurtas spręsti trumpalaikius ir su ad hoc kritinėmis situacijomis susijusius klausimus.

Audito Rūmai nustatė, kad beveik visiems darbuotojams, kurie buvo tinkami gauti EGF paramą, buvo pasiūlytos individualiems poreikiams pritaikytos ir gerai koordinuotos priemonės, tačiau visos EGF priemonės taip pat buvo tinkamos gauti ESF paramą. Kai kurios valstybės narės pirmenybę teikė ESF, o ne EGF. Auditoriai taip pat nustatė, kad nebuvo nustatyti kiekybiniai reintegracijos tikslai, o turimi duomenys nėra tinkami įvertinti priemonių efektyvumą į darbo rinką reintegruojant atleistus darbuotojus. EGF sukūrė ES pridėtinę vertę, bendrai finansuodamas atleistiems darbuotojams skirtas paslaugas ar išmokas, kurios paprastai nėra skiriamos pagal valstybių narių bedarbio pašalpų sistemas.

Europos Audito Rūmai rekomenduoja, kad:

a) valstybės narės ir Komisija imtųsi būtinų veiksmų, kad būtų užtikrintas aktualių ir patikimų duomenų prieinamumas, siekiant vykdyti tikslų siekimo stebėjimą ir palyginti su įvairiomis priemonėmis susijusius rezultatus;

b) Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija apsvarstytų galimybę taikyti tik tas ES finansavimo priemones, kuriomis galėtų būti sukurta ES pridėtinė vertė, kad nebūtų finansuojamos vien tik esamos nacionalinės darbuotojų pajamų rėmimo schemos;

c) Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija kaip alternatyvą dabartinei EGF schemai apsvarstytų galimybę pritaikyti ESF pagrindą ir iš jo skiriamų lėšų paskirstymą, siekiant skubiau paremti dėl masinių atleidimų nukentėjusius darbuotojus.

Ryšių pareigūnas:

Aidas Palubinskas

Europos Audito Rūmų atstovas spaudai

Tel. +352 4398 45410 Mob. tel. +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar