Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/13/19

Luxemburg, 25. kesäkuuta 2013

EU:n tarkastajat: Hätärahoituksen maksamista irtisanotuille työntekijöille olisi nopeutettava

EU:n varainkäyttöä valvovan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että globalisaation vuoksi irtisanottujen työntekijöiden avustamiseen tarkoitettu erityisrahasto tuottaa ainoastaan vähän EU:n lisäarvoa ja että se olisi korvattava tehokkaammalla järjestelmällä.

Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) maksoi maaliskuun 2007 ja joulukuun 2012 välisenä aikana yli 600 miljoonaa euroa työntekijöille, jotka olivat menettäneet työpaikkansa maailmankaupassa tapahtuneista muutoksista johtuneiden irtisanomisten takia. Tarkastajat havaitsivat, että suurimmalle osalle tukeen oikeutetuista työntekijöistä oli tarjottu yksilöllistä ja hyvin koordinoitua tukea. Kaikkiin tarkastettuihin tapauksiin sisältyi kuitenkin tukitoimenpiteitä, joihin liittyvät maksut kyseinen jäsenvaltio olisi suorittanut joka tapauksessa. Tulotuen osuus korvatuista kuluista oli kaikissa tarkastetuissa tapauksissa 33 prosenttia. Saatavilla ei myöskään ollut riittävästi tietoja, joiden perusteella voitaisiin arvioida, miten vaikuttavaa rahoitus oli irtisanottujen työntekijöiden työelämään uudelleenintegroinnin kannalta.

Tarkastajat toteavat esittämissään suosituksissa, että globalisaatiorahasto voitaisiin korvata mukautetulla Euroopan sosiaalirahastolla (ESR), jotta työntekijät saisivat tukea nopeammin.

Erityistuki tulee todella tarpeeseen, mutta emme ole tarkastusevidenssin perusteella vakuuttuneita siitä, että globalisaatiorahasto on paras tapa antaa tukea. Vaikuttavuus paranisi yksinkertaisesti muuttamalla sosiaalirahastoa siten, että sen avulla voitaisiin käsitellä tämänkaltaiset ongelmat”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ville Itälä”.

EGR:n avulla puututaan lyhytaikaisiin ja tilapäisiin kiireellisiä toimia edellyttäviin tilanteisiin. Tukitoimenpiteitä ovat mm. koulutus, tuki itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, valmennus (coaching) ja työnvälityspalvelut. EGR osarahoittaa toimenpiteestä 50 tai 65 prosenttia ja asianomainen jäsenvaltio rahoittaa loput.

Toimittajille tiedoksi:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset.

Erityiskertomuksen (nro 7/2013) otsikko on ”Onko Euroopan globalisaatiorahasto tuottanut EU:n lisäarvoa integroitaessa irtisanottuja työntekijöitä uudelleen työelämään?”. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, oliko EGR edistänyt vaikuttavasti irtisanottujen työntekijöiden mahdollisimman pikaista paluuta työmarkkinoille. Tilintarkastustuomioistuin pyrki vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: hyötyivätkö kaikki irtisanotut työntekijät EGR:n yksilöllisistä toimenpiteistä ja oliko EGR:n osarahoittamat aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet koordinoitu muiden vastaavien toimenpiteiden (eli ESR:n ja jäsenvaltioiden toimenpiteiden) kanssa; oliko EGR vaikuttava työelämään uudelleen integroitumisen kannalta; ovatko EGR-toimenpiteet todennäköisesti EU:n lisäarvoa tuottavia toimenpiteitä ja sovellettiinko EGR:n hyväksyntämenettelyä oikea-aikaisesti. Kahdeksan EGR-tukitapausta tarkastettiin paikalla neljässä jäsenvaltiossa (Irlannissa, Liettuassa, Saksassa ja Tanskassa kussakin kaksi tapausta).

Euroopan globalisaatiorahasto perustettiin vuonna 2006, jotta EU voisi osoittaa solidaarisuutta joukkoirtisanotuille työntekijöille. EGR:n tehtävänä on auttaa irtisanottuja työntekijöitä integroitumaan uudelleen työelämään. Tämä tapahtuu osarahoittamalla kestoltaan rajoitettuja ja koordinoituja yksilöllisten palvelujen paketteja. Paketit sisältävät mm. seuraavia aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä: koulutus, tuki itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, valmennus (coaching) ja työnvälityspalvelut. Ne käsittävät usein myös tulotuen ja muut työntekijöille maksettavat avustukset.

Myös Euroopan sosiaalirahasto tukee irtisanottuja työntekijöitä lähinnä elinikäisen oppimisen ohjelmien kautta. Tarkoituksena on, että ESR:n avulla korjataan pitkäaikaista rakenteellista epätasapainoa, kun taas EGR:n avulla puututaan lyhytaikaisiin ja tilapäisiin kiireellisiä toimia edellyttäviin tilanteisiin.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että lähes kaikille EGR:n rahoitukseen oikeutetuille työntekijöille oli tarjottu yksilöllisiä ja hyvin koordinoituja toimenpiteitä; kaikki EGR:sta rahoitetut toimenpiteet saattoivat kuitenkin olla oikeutettuja myös ESR:n tukeen. Jotkin jäsenvaltiot käyttivät EGR:n sijasta mieluummin ESR:a. Tarkastajat havaitsivat myös, että työelämään uudelleenintegroitumiselle ei ollut asetettu määrällisiä tavoitteita eivätkä nykytiedot riitä sen arvioimiseen, olivatko toimenpiteet vaikuttavia työntekijöiden työelämään uudelleen integroitumisen kannalta. EGR tuotti EU:n lisäarvoa, kun sen avulla osarahoitettiin irtisanotuille työntekijöille tarkoitettuja palveluja tai avustuksia, joita ei tavallisesti ole jäsenvaltioiden työttömyysturvajärjestelmissä.

Tilintarkastustuomioistuin esittää seuraavat suositukset:

a) Jäsenvaltioiden ja komission olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta varmistetaan, että tavoitteiden saavuttamisen valvontaan ja eri toimenpiteiden tulosten vertailuun on saatavilla tietoja, jotka ovat ajan tasalla ja luotettavia.

b) Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio pohtisivat, olisiko EU:n rahoitus kohdistettava ainoastaan toimenpiteisiin, jotka todennäköisesti tuottavat EU:n lisäarvoa, sen sijaan, että rahoitetaan jo olemassa olevia kansallisia työntekijöiden tulotukijärjestelmiä.

c) Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission olisi harkittava nykyiselle EGR-järjestelmälle vaihtoehdoksi mahdollisuutta mukauttaa ESR-järjestelmää ja siihen perustuvaa rahoitusta siten, että joukkoirtisanotut työntekijät saisivat tukea nopeammin.

Yhteyshenkilö: Aidas Palubinskas

Lehdistösihteeri, Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Puhelin: +352 4398 45410 – Matkapuhelin: +352 621 552224

press@eca.europa.euwww.eca.europa.eu – Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar