Navigation path

Left navigation

Additional tools


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ECA/13/19

Λουξεμβούργο 25 Ιουνίου 2013

Τα κονδύλια έκτακτης ανάγκης για τους απολυθέντες εργαζομένους θα έπρεπε να καταβάλλονται ταχύτερα, δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ

Το ειδικό ταμείο αρωγής των απολυθέντων εργαζομένων λόγω της παγκοσμιοποίησης παρέχει περιορισμένη μόνο ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και πρέπει να αντικατασταθεί από ένα αποδοτικότερο σύστημα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), του θεματοφύλακα των δαπανών της ΕΕ.

Μεταξύ Μαρτίου 2007 και Δεκεμβρίου 2012, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) κατέβαλε περισσότερα από 600 εκατομμύρια ευρώ σε εργαζομένους που επλήγησαν από μαζικές απολύσεις λόγω αλλαγών στα χαρακτηριστικά του παγκόσμιου εμπορίου. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι εξατομικευμένη και καλά συντονισμένη συνδρομή προσφέρθηκε στους περισσότερους επιλέξιμους εργαζομένους. Αλλά όλες οι ελεγχθείσες υποθέσεις περιλάμβαναν μέτρα στήριξης του εισοδήματος τα οποία θα είχαν χρηματοδοτηθεί από τα κράτη μέλη ούτως ή άλλως. Τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος αντιστοιχούσαν στο 33 % των δαπανών που αποδόθηκαν για όλες τις εξετασθείσες υποθέσεις. Επιπλέον, δεν υπήρχαν κατάλληλα δεδομένα για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των κονδυλίων όσον αφορά την επανένταξη των απολυθέντων εργαζομένων στην απασχόληση.

Μεταξύ των συστάσεών τους, οι ελεγκτές αναφέρουν τη δυνατότητα αντικατάστασης του ΕΤΠ από ένα προσαρμοσμένο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προκειμένου αυτό να στηρίζει ταχύτερα τους εργαζομένους.

«Τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τον έλεγχο δεν μας έπεισαν ότι το ΕΤΠ αποτελεί το προσφορότερο μέσο διανομής της τόσο αναγκαίας ειδικής αυτής στήριξης», δήλωσε ο κύριος Ville Itälä, το Μέλος του ΕΕΣ που είναι υπεύθυνο για την έκθεση. «Θα ήταν αποτελεσματικότερο να προσαρμοστεί απλώς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ώστε να αντιμετωπίζει τα εν λόγω προβλήματα».

Το ΕΤΠ σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων και συγκεκριμένων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η στήριξη περιλαμβάνει κατάρτιση, ενίσχυση για αυτοαπασχόληση, καθοδήγηση και επανατοποθέτηση. Το Ταμείο συγχρηματοδοτεί μέτρα σε ποσοστό 50 % ή 65 %, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από το οικείο κράτος μέλος.

Σημείωμα προς τους συντάκτες:

Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων.

Η εν λόγω ειδική έκθεση (αριθ. 7/2013) έχει τίτλο «Προσέφερε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στην επανένταξη απολυθέντων εργαζομένων;». Το ΕΕΣ αξιολόγησε κατά πόσον η συμβολή του ΕΤΠ στην παροχή δυνατότητας στους απολυθέντες εργαζομένους να επιστρέψουν το συντομότερο στην αγορά εργασίας υπήρξε αποτελεσματική. Το Συνέδριο επεδίωξε να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα: Έτυχαν όλοι οι πληγέντες εργαζόμενοι εξατομικευμένων μέτρων ΕΤΠ και συντονίστηκαν τα ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠ με άλλα παρόμοια μέτρα (ήτοι μέτρα του ΕΚΤ και των κρατών μελών); Υπήρξε το ΕΤΠ αποτελεσματικό από την άποψη της επανένταξης στην αγορά εργασίας; Ενδέχεται να προσφέρει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία η φύση των μέτρων ΕΤΠ; Εφαρμόστηκε εγκαίρως η διαδικασία έγκρισης του ΕΤΠ; Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι για οκτώ υποθέσεις σε τέσσερα κράτη μέλη (από δύο στη Δανία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία και τη Λιθουανία) στα οποία εκτελέστηκε το ΕΤΠ.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε το 2006 με στόχο να καταδείξει την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τους εργαζομένους που πλήττονται από μαζικές απολύσεις. Το ΕΤΠ πρέπει να διευκολύνει την επανένταξη στην απασχόληση των εργαζομένων αυτών με την παροχή χρηματοδοτικών συνεισφορών για περιορισμένου χρόνου συντονισμένες δέσμες εξατομικευμένων υπηρεσιών. Τέτοιες δέσμες περιλαμβάνουν ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, όπως η κατάρτιση, η ενίσχυση για αυτοαπασχόληση, η καθοδήγηση και η επανατοποθέτηση. Επίσης, συχνά περιλαμβάνουν στήριξη του εισοδήματος και άλλα επιδόματα που καταβάλλονται στους εργαζομένους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) παρέχει επίσης στήριξη σε απολυθέντες εργαζομένους, κυρίως μέσω προγραμμάτων διά βίου μάθησης. Ωστόσο, ενώ σκοπός του ΕΚΤ είναι η αντιμετώπιση μακροχρόνιων διαρθρωτικών ανισορροπιών, το ΕΤΠ σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων και συγκεκριμένων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Το ΕΕΣ διαπίστωσε ότι εξατομικευμένα και καλά συντονισμένα μέτρα προσφέρθηκαν σε όλους σχεδόν τους επιλέξιμους εργαζομένους στο πλαίσιο του ΕΤΠ, αλλά κάθε μέτρο ΕΤΠ μπορεί να είναι επιλέξιμο και για το ΕΚΤ. Ορισμένα κράτη μέλη προτίμησαν να προσφύγουν στο ΕΚΤ αντί του ΕΤΠ. Επίσης, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι δεν τέθηκαν ποσοτικοί στόχοι επανένταξης και τα υπάρχοντα στοιχεία δεν είναι επαρκή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων όσον αφορά την επανένταξη των εργαζομένων στην απασχόληση. Το ΕΤΠ προσέφερε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στις περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκε για τη συγχρηματοδότηση υπηρεσιών για απολυθέντες εργαζομένους ή επιδομάτων που συνήθως δεν υπάρχουν στο πλαίσιο των συστημάτων επιδομάτων ανεργίας των κρατών μελών.

Το ΕΕΣ διατύπωσε τις ακόλουθες συστάσεις:

α) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα ενημερωμένων και αξιόπιστων δεδομένων για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων και τη σύγκριση της επίδρασης των διαφόρων μέτρων.

β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο περιορισμού της χρηματοδότησης της ΕΕ σε μέτρα που ενδέχεται να προσφέρουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, αντί να χρηματοδοτούν ήδη υπάρχοντα εθνικά καθεστώτα στήριξης του εισοδήματος των εργαζομένων.

γ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να εξετάσουν, ως εναλλακτική λύση αντί του ισχύοντος καθεστώτος ΕΤΠ, τη δυνατότητα προσαρμογής του πλαισίου του ΕΚΤ και των πιστώσεων χρηματοδότησής του, προκειμένου να στηρίζει ταχύτερα εργαζομένους που πλήττονται από μαζικές απολύσεις.

Επικοινωνία:

Aidas Palubinskas

Υπεύθυνος Τύπου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τηλ. γραφείου: +352 4398 45410 Κινητό τηλέφωνο: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar