Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/13/19

Lucemburk 25. června 2013

Prostředky pro propuštěné pracovníky by měly být vypláceny rychleji, říkají auditoři

Podle nové zprávy Evropského účetního dvora (EÚD), strážce výdajů EU, vytváří zvláštní fond pro pomoc pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku globalizace, pouze omezenou přidanou hodnotu na úrovni EU a měl by být nahrazen efektivnějším systémem.

Od března 2007 do prosince 2012 vyplatil Evropský globalizační fond (EGF) pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání při masovém propouštění v důsledku velkých změn ve struktuře světového obchodu, více než 600 milionů EUR. Auditoři zjistili, že většině způsobilých pracovníků byla nabídnuta personalizovaná a dobře koordinovaná podpora. U všech auditovaných případů však Účetní dvůr zjistil opatření EGF, jež financovala podporu příjmů, kterou by členské státy vyplatily tak jako tak. Opatření na podporu příjmů přitom představovala 33 % nákladů proplacených na všechny prověřované intervence. Navíc neexistovaly dostatečné údaje, jež by umožňovaly posoudit účelnost prostředků, pokud jde o opětovné profesní začlenění propuštěných pracovníků.

Auditoři ve svých doporučeních uvádějí, že EGF by mohl být nahrazen úpravou rámce Evropského sociálního fondu, podpora by pak byla pracovníkům poskytována rychleji.

„Důkazní informace shromážděné v průběhu auditu nás nepřesvědčily, že Evropský globalizační fond je tím nejlepším způsobem, jak tuto tolik potřebnou podporu poskytovat,“ uvedl pan Ville Itälä, člen EÚD odpovědný za tuto zprávu. „Tyto problémy je možné řešit účelněji prostou úpravou Evropského sociálního fondu.“

EGF je koncepčně zaměřen na řešení krátkodobých a jednorázových nouzových situací. Podporuje odbornou přípravu, pomoc při zahájení samostatné výdělečné činnosti, koučing a pomoc při převedení do jiného zaměstnání (outplacement). EGF spolufinancuje opatření z 50 % nebo 65 %, přičemž rozdíl doplácí členský stát.

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

        • Tato zvláštní zpráva (č. 7/2013) nese název „Přispěl Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci k opětovnému profesnímu začlenění propuštěných pracovníků přidanou hodnotou EU?“. Účetní dvůr posuzoval, zda byl příspěvek EGF k brzkému návratu propuštěným pracovníků na pracovní trh účelný. Kladl si přitom následující otázky: Mohli všichni dotčení pracovníci profitovat z personalizovaných opatření EGF a byla aktivní opatření na trhu práce spolufinancovaná z EGF koordinována s jinými podobnými opatřeními (např. s opatřeními z ESF a opatřeními členských států)? Byl EGF z hlediska opětovného profesního začlenění účelný? Je pravděpodobné, že povaha opatření EGF povede ke vzniku přidané hodnoty EU? Probíhalo schvalovací řízení EGF v souladu s časovým rámcem? Na místě bylo kontrolováno osm intervencí ve čtyřech členských státech (dva případy v každém z těchto států: Dánsko, Německo, Irsko a Litva), v nichž byl EGF působil.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) byl zřízen v roce 2006 jako projev solidarity EU s pracovníky, kteří ztratili zaměstnání při masovém propouštění. EGF by měl podporovat opětovné profesní začlenění těchto pracovníků poskytováním finančních příspěvků na časově omezené a koordinované balíky individualizovaných služeb, jež zahrnují aktivní opatření na trhu práce, jako je odborná příprava, pomoc při zahájení samostatné výdělečné činnosti, koučing a pomoc při převedení do jiného zaměstnání (outplacement). Jejich součástí často bývá i podpora příjmů a jiné příspěvky vyplácené pracovníkům.

Propuštění pracovníci mohou rovněž čerpat podporu z Evropského sociálního fondu (ESF), zejména prostřednictvím programů celoživotního učení. Avšak zatímco cílem ESF je řešit dlouhodobé strukturální nevyváženosti, EGF je koncepčně zaměřen na krátkodobé a jednorázové nouzové situace.

Účetní dvůr zjistil, že téměř všem pracovníkům způsobilým podle EGF byla nabídnuta personalizovaná a dobře koordinovaná opatření, ale že každé opatření EGF mohlo být způsobilé i pro podporu z ESF a že některé členské státy využívaly ESF raději než EGF. Auditoři rovněž zjistili, že pro opětovné profesní začlenění nebyly stanoveny žádné kvantitativní cíle a že stávající údaje nedostačují na to, aby bylo možné účelnost opatření při opětovném profesním začlenění posoudit. EGF vytvářel přidanou hodnotu EU, pokud byl využíván ke spolufinancování služeb pro propuštěné pracovníky nebo dávek, které v rámci stávajícího systému členského státu pro podporu v nezaměstnanosti obvykle neexistují.

Účetní dvůr doporučuje, aby:

  • Členské státy a Komise podnikly nutné kroky a zajistily dostupnost aktuálních a spolehlivých údajů, jež jim umožní monitorovat dosahování cílů a srovnávat efekt jednotlivých opatření.

  • Evropský parlament, Rada a Komise místo financování stávajících vnitrostátní systémů podpory příjmů pracovníků uvážily, zda financování neomezit na opatření, u nichž je pravděpodobné, že vytvoří přidanou hodnotu EU.

  • Evropský parlament, Rada a Komise uvážily jako alternativu režimu EGF možnost upravit rámec ESF tak, aby poskytování podpory pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání v důsledku masového propuštění, mohlo probíhat rychleji.

Kontaktní osoba:

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí

Evropský účetní dvůr

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar