Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/13/19

Люксембург, 25 Юни 2013 г.

Средствата за извънредни положения, насочени към съкратени работници, следва да се изплащат по-бързо, посочват одиторите на ЕС

Специален фонд за подпомагане на работници, съкратени вследствие на процеса на глобализация, предоставя ограничена европейска добавена стойност и следва да се замени с по-ефикасна система съгласно новия доклад на Европейската сметна палата (ЕСП), надзорният орган на разходите на ЕС.

Между март 2007 г. и декември 2012 г. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е изплатил над 600 млн. евро на работници, загубили работата си при масови съкращения вследствие на структурни промени в световната търговия. Одиторите установиха, че на повечето допустими работници е предложена персонализирана и координирана подкрепа. Всички одитирани случаи обаче включват мерки за подпомагане на доходите, които държавите членки така или иначе са щели да финансират. Подпомагането на доходите представлява 33 % от възстановените разходи при всички проверени случаи. Освен това липсват подходящи данни за изготвяне на оценка относно ефективността на изразходваните средства за повторна интеграция на работниците на пазара на труда.

В своите препоръки одиторите посочват, че е възможно да се адаптира рамката на Европейския социален фонд като алтернатива на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията с цел по-бързото предоставяне на подкрепа за работниците.

„Доказателствата, събрани по време на одита, не ни убедиха, че най-подходящият начин за предоставяне на така необходимата специфична помощ е чрез Европейския фонд за приспособяване към глобализацията“ заяви Ville Itälä, членът на ЕСП, отговорен за изготвянето на доклада. „Би било по-ефективно Социалният фонд да бъде приспособен за справяне с подобни проблеми“.

Фондът за приспособяване към глобализацията е насочен към краткосрочни и ad hoc извънредни ситуации. Подкрепата се състои в обучения, помощи за самостоятелна заетост, наставничество и преквалификация. Съфинансирането на мерки от Фонда е в размер на 50 % или 65 %, като останалите средства се осигуряват от съответната държава членка.

Бележка към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата (ЕСП) се публикуват през цялата година. Те представят резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението.

Специален доклад № 7/2013 е озаглавен: „Успял ли е Европейският фонд за приспособяване към глобализацията да предостави европейска добавена стойност при повторното интегриране на съкратените работници?“. ЕСП извърши оценка доколко е ефективен приносът на ЕФПГ към предоставянето на възможност на съкратените работници да се завърнат на пазара на труда колкото е възможно по-скоро. Сметната палата си постави за цел да отговори на следните въпроси: дали всички засегнати работници са се възползвали от персонализираните мерки по ЕФПГ, както и дали съфинансираните от ЕФПГ активни мерки на пазара на труда са били координирани с други подобни мерки (като например мерки по ЕСФ и мерки на държавите членки); ефективен ли е бил ЕФПГ по отношение на повторната интеграция на пазара на труда; вероятно ли е естеството на мерките по ЕФПГ да предостави европейска добавена стойност; въведена ли е процедурата на одобряване на ЕФПГ в установените срокове? Осем случая в 4 държави членки (по два съответно в Дания, Германия, Ирландия и Литва), при които е използван ЕФПГ, бяха одитирани на място.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден през 2006 г., за да демонстрира солидарността на ЕС с работниците, засегнати от масови съкращения. ЕФПГ следва да подпомогне повторната интеграция на пазара на труда на тези работници, като финансира ограничени във времето и координирани пакети персонализирани услуги. Подобни пакети включват активни мерки на пазара на труда, като например обучения, помощ за самостоятелна заетост, наставничество и преквалификация. Те също така често включват подпомагане на доходите и други обезщетения, изплащани на работници.

Европейският социален фонд (ЕСФ) също така подкрепя съкратени работници, основно чрез програми за обучение през целия живот. Докато целта на ЕСФ е преодоляването на дългосрочни структурни дисбаланси, ЕФПГ е насочен към краткосрочни и ad-hoc извънредни ситуации.

Сметната палата установи, че на почти всички допустими по ЕФПГ работници са предложени персонализирани и координирани мерки, но и че всяка мярка по ЕФПГ може да бъде също така допустима за финансиране по ЕСФ. Някои държави членки са предпочели да използват ЕСФ вместо ЕФПГ. Одиторите установиха също така, че не са определени количествени цели за повторна интеграция, както и че наличните данни не са подходящи за изготвяне на оценка на ефективността на мерките за повторна интеграция на работниците на пазара на труда. ЕФПГ е предоставил европейска добавена стойност в случаите на съфинансиране на услуги за съкратени работници или на изплащане на обезщетения, които обичайно не съществуват в системите за обезщетение за безработица в държавите членки.

Сметната палата препоръчва:

a) държавите членки и Комисията да предприемат необходимите стъпки за гарантиране наличието на актуални и надеждни данни с цел мониторинг на постигането на целите, както и да сравнят резултатите от различните мерки.

б) Европейският парламент, Съветът и Комисията да разгледат възможността да ограничат финансирането от ЕС само за мерки, които е вероятно да предоставят европейска добавена стойност, вместо да финансират съществуващи национални схеми за подпомагане на доходите на работниците.

в) Европейският парламент, Съветът и Комисията да разгледат възможността да адаптират рамката на ЕСФ като алтернатива на действащата схема на ЕФПГ с цел по-бързо предоставяне на подкрепа за работници, засегнати от масови съкращения.

За контакти:

Aidas Palubinskas

Служител в пресслужбата на Европейската сметна палата

служ. тел.: +352 4398 45410 моб. тел.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar