Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDDELANDE

ECA/13/18

Luxemburg den 18 juni 2013

”EU:s stöd till en god samhällsstyrning i Egypten – goda avsikter men ineffektivt”, säger EU:s revisorer

I en rapport som Europeiska revisionsrätten offentliggör är den starkt kritiskt till EU:s stöd för att främja centrala områden för samhällsstyrning i Egypten under perioden före och efter revolten i januari 2011. ”Den ’mycket mjuka’ strategin har inte fungerat och tiden är inne för en mer riktad strategi som ger meningsfulla resultat och garanterar bättre valuta för europeiska skattebetalares pengar, sade Karel Pinxten, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten.

Granskningen var inriktad på förvaltningen av de offentliga finanserna och korruptionsbekämpningen å ena sidan och mänskliga rättigheter och demokrati å andra sidan.

Under perioden 2007–2013 gav EU cirka 1 miljard euro i stöd till Egypten. Eftersom mer än hälften av detta belopp kanaliseras via Egyptens statskassa med hjälp av stödmekanismen budgetstöd, förlitar man sig i stor utsträckning på landets förvaltning av de offentliga finanserna.

Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten lyckades inte se till att de egyptiska myndigheterna åtgärdade stora brister i förvaltningen av de offentliga finanserna. Bristande budgettransparens, en icke ändamålsenlig revisionsfunktion och bestående korruption var alla exempel på brister som urholkar förtroendet. Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten reagerade inte på bristen på framsteg genom att vidta beslutsamma åtgärder för att garantera redovisningsskyldigheten för betydande EU-medel som fortsatte att betalas ut direkt till de egyptiska myndigheterna.

Inte heller uppnådde EU-insatserna för att stödja mänskliga rättigheter och demokrati några större framsteg. Det största programmet för mänskliga rättigheter var inte alls framgångsrikt. Det tog lång tid att sätta igång och hindrades av de egyptiska myndigheternas negativa inställning. Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten använde inte det ekonomiska och politiska inflytande som de förfogade över för att motverka denna omedgörlighet. Man blev tvungen att helt slopa vissa delar av programmet. De medel som kanaliserades via organisationer i det civila samhället var inte tillräckliga för att de skulle kunna göra någon märkbar skillnad.

Efter revolten togs inga större nya initiativ för att man skulle komma till rätta med viktiga frågor om mänskliga rättigheter och de åtgärder som vidtogs har hittills haft liten effekt. Kvinnors och minoriteters rättigheter uppmärksammades inte tillräckligt i den översyn som följde trots det stora behovet av akuta insatser för att möta vågen av växande intolerans.

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

I särskild rapport nr 4/2013 EU:s samarbete med Egypten på området samhällsstyrning bedömde revisionsrätten om Europeiska kommissionen och Europeiska utrikestjänsten förvaltade EU:s stöd för att förbättra samhällsstyrningen i Egypten före och efter revolten 2011 på ett ändamålsenligt sätt. Rapporten innehåller många belysande granskningsresultat som visar på vilket sätt EU-stödet inte har varit ändamålsenligt när det gäller att förbättra samhällsstyrningen.

Förvaltning av de offentliga finanserna

Bristande budgettransparens och redovisningsskyldighet

  1. Viktiga budgetområden medger ingen insyn. Militärutgifterna redovisas inte och det finns inga uppgifter om presidentens omkostnader (se punkt 47 a).

  1. De egyptiska myndigheterna håller minst 36 miljarder egyptiska pund (cirka 4 miljarder euro), vilket motsvarar 2,4 % av Egyptens BNP, utanför statsbudgeten i så kallade särskilda fonder. Man vet inte exakt hur stora de är och inte heller syftet med dem eller hur de används (se punkt 47 b).

  2. Man har inte kommit någonstans när det gäller att reformera den externa revisionen. Det centrala revisionsorganet, Egyptens högre revisionsorgan, rapporterade direkt till president Mubarak och dess granskningsrapporter är till stor del hemliga. Revisionsorganets brist på reformer och insyn är ett allvarligt hinder om förvaltningen av de offentliga finanserna ska förbättras (se punkt 47 c).

Trots Egyptens allvarliga problem med korruption har EU-stödet inte gjort mycket för att man direkt ska komma till rätta med problemet. Vissa av EU:s budgetstödprogram i andra länder har inbegripit särskilda villkor om korruption men det var inte fallet i Egypten. Det bör även noteras att kommissionen är den enda givaren som ger budgetstöd till Egypten.

Mänskliga rättigheter och demokrati

En central del av associeringsavtalet är betoningen på respekten för demokratiska principer och grundläggande mänskliga rättigheter. Detta speglar EU:s långvariga engagemang för att främja mänskliga rättigheter och demokrati i sina internationella förbindelser som också är förankrat i artikel 21.1 i fördraget om Europeiska unionen.

Det största programmet hade stora problem, av vilka många berodde på de egyptiska myndigheternas bristande engagemang:

  • 30 månader efter det att finansieringsöverenskommelsen hade skrivits under hade endast 22 % av medlen använts (punkt 29 b).

  • En viktig komponent (4 miljoner euro) som skulle stärka organisationer i det civila samhället slopades (punkt 29 c).

Efter revolten har hotet mot minoriteters rättigheter växt och det sekteristiska våldet ökat vilket lett till att framför allt de kristna drabbas av våldsangrepp. Utredningar om våldet har gått trögt eller inte gjorts alls.

När det gäller kvinnors rättigheter krävde det nya parlamentet efter revolten att flera institutioner som stöder kvinnors rättigheter skulle avskaffas. Det begärde även att åldern för att ingå äktenskap skulle sänkas, att kvinnlig könsstympning skulle avkriminaliseras och att lagen om personlig ställning och lagen om barn skulle anpassas till sharialagarna (se punkt 63 i rapporten).

Rekommendationer

Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten har godkänt praktiskt taget alla rekommendationer i revisionsrättens rapport (punkterna 80–82).


Side Bar