Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/13/18

Luxembourg, 18. junija 2013

„Podpora EU za upravljanje v Egiptu je dobronamerna, vendar neuspešna,“ pravijo revizorji EU

Poročilo, ki ga je objavilo Evropsko računsko sodišče, je močno kritično do porabe pomoči EU za spodbujanje ključnih področij upravljanja v Egiptu pred vstajo januarja 2011 in po njej. „Obzirni pristop ni deloval, zato je zdaj čas za bolj osredotočen pristop, ki bo prinesel koristne rezultate in evropskim davkoplačevalcem zagotovil več za njihov denar,“ je izjavil g. Karel Pinxten, član Sodišča, ki je odgovoren za poročilo.

Revizija je bila osredotočena na upravljanje javnih financ in boj proti korupciji ter hkrati na človekove pravice in demokracijo.

Za obdobje 2007–2013 je EU Egiptu dodelila približno milijardo EUR pomoči. Več kot polovica tega zneska je usmerjena preko državne zakladnice Egipta z uporabo mehanizma za pomoč, znanega pod imenom proračunska podpora, zato se je treba močno zanašati na upravljanje javnih financ v državi.

Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) nista zagotovili, da bi egiptovski organi obravnavali velike slabosti v upravljanju javnih financ, ki spodkopavajo upravljanje, kot so na primer premajhna preglednost proračuna, neuspešna funkcija revizije in endemična korupcija. Komisija in ESZD se na premajhen napredek nista odzvali z odločnim ukrepanjem za zagotovitev odgovornosti za znatna sredstva EU, ki so se še naprej izplačevala neposredno egiptovskim organom.

Podobno je bilo tudi pri posegih EU na področju človekovih pravic in demokracije le malo napredka. Glavni program za človekove pravice je bil v glavnem neuspešen. Izvajati se je začel le počasi, oviral pa ga je tudi negativen odnos egiptovskih organov. Komisija in ESZD nista izkoristili finančnih in političnih vzvodov, ki so jima bili na voljo kot protiutež tej nepopustljivosti. Nekatere dele programa je bilo treba v celoti opustiti, preko organizacij civilne družbe pa ni bilo usmerjenih dovolj sredstev, da bi povzročila opazno razliko.

Po vstaji se ni začela nobena nova večja pobuda za reševanje bistvenih vprašanj v zvezi s človekovimi pravicami, sprejeti ukrepi pa do danes še niso imeli veliko učinka. V pregledu, ki je sledil, pravicam žensk in manjšin ni bilo posvečene dovolj pozornosti, čeprav bi bilo zelo nujno treba ukrepati za zajezitev vse večje nestrpnosti.

Opombe za urednike:

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja svoja poročila, v katerih so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU.

V tem posebnem poročilu (Posebno poročilo št. 4/2013) z naslovom Sodelovanje EU z Egiptom na področju upravljanja“ je Sodišče ocenilo, ali sta Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) uspešno upravljali podporo EU za izboljšanje upravljanja v Egiptu pred vstajo leta 2011 in po njej. Poročilo vsebuje več ugotovitev, ki nazorno kažejo, da pomoč EU ni bila uspešna pri izboljšanju upravljanja.

Upravljanje javnih financ

Premalo pregleden proračun in pomanjkanje odgovornosti

  • Pomembni deli proračuna so nepregledni. Odhodki za vojsko niso prijavljeni, prav tako ni nobenih informacij o predsedniških stroških (glej odstavek 47(a)).

  • Egiptovski organi hranijo vsaj 36 milijard egiptovskih funtov (približno 4 milijarde EUR), kar ustreza 2,4 % egiptovskega BDP, zunaj državnega proračuna v tako imenovanih „posebnih skladih“. Natančna vrednost teh skladov je neznana. Prav tako ni znano, za kakšne namene in kako se uporabljajo (glej odstavek 47(b)).

  • Pri reformi zunanjega revidiranja ni bil dosežen noben napredek. Osrednja revizijska organizacija (CAO), ki je vrhovna revizijska institucija Egipta, je poročala neposredno predsedniku Mubaraku, njena revizijska poročila pa so večinoma tajna. Neizvajanje reform osrednje revizijske organizacije in njena nepreglednost sta resna ovira za izboljšanje upravljanja javnih financ (glej odstavek 47(c)).

Čeprav ima Egipt resne težave s korupcijo, je pomoč EU le malo pripomogla k neposrednemu reševanju tega vprašanja. Nekateri programi proračunske podpore EU v drugih državah so vsebovali specifične pogoje v zvezi s korupcijo, programi v Egiptu pa ne. Dodati je treba tudi, da je Komisija edini donator, ki Egiptu zagotavlja proračunsko podporo.

Človekove pravice in demokracija

Bistvena značilnost pridružitvenega sporazuma med EU in Egiptom je vztrajanje pri spoštovanju demokratičnih načel in temeljnih človekovih pravic, kar odraža dolgotrajno zavezo EU spodbujanju človekovih pravic in demokracije v njenih mednarodnih odnosih, ki je poudarjena tudi v členu 21.1 Pogodbe o Evropski uniji.

Pri glavnem programu so se pojavili problemi, ki jih je bilo mogoče v veliki meri pripisati premajhni zavezanosti egiptovskih organov:

  • 30 mesecev po podpisu sporazuma o financiranju je bilo porabljenih le 22 % sredstev (glej odstavek 29(b));

  • velika komponenta (4 milijoni EUR) za krepitev zmogljivosti organizacij civilne družbe je bila razveljavljena (glej odstavek 29 (c)).

Od vstaje so pravice manjšin čedalje bolj ogrožene. Sektaško nasilje narašča in prizadeva predvsem kristjane. Preiskave nasilja so bile počasne ali pa jih sploh ni bilo.

Na področju pravic žensk je po vstaji novi parlament pozval k ukinitvi več institucij, ki podpirajo pravice žensk. Zahteval je tudi znižanje minimalne starosti za poroko, dekriminalizacijo pohabljanja ženskih spolnih organov in pregled zakona o osebnem stanu in zakona o otrocih v skladu z načeli šeriatskega prava (glej odstavek 63 poročila).

Priporočila

Komisija in ESZD sta sprejeli skoraj vsa priporočila iz poročila Sodišča (odstavki od 80 do 82).


Side Bar