Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/13/18

Luxemburg 18. júna 2013

Podpora EÚ na správu vecí verejných v Egypte – „dobre mienená, ale neúčinná,“ konštatujú audítori EÚ

Správa uverejnená Európskym dvorom audítorov je veľmi kritická, pokiaľ ide o výdavky EÚ na podporu správy vecí verejných v Egypte v obdobiach pred povstaním v januári 2011 a po ňom. „Pozvoľný prístup nefunguje a je čas na lepšie zameraný prístup, ktorým sa dosiahnu zmysluplné výsledky a zaručí lepšia hodnota za finančné prostriedky európskych daňových poplatníkov,“ uviedol Karel Pinxten, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

Správa bola zameraná na hospodárenie s verejnými financiami a boj proti korupcii na jednej strane a ľudské práva a demokraciu na strane druhej.

EÚ v období 2007 – 2013 pridelila Egyptu pomoc vo výške zhruba 1 mld. EUR. Keďže vyše polovice tejto sumy sa prerozdeľuje cez štátnu pokladnicu Egypta prostredníctvom mechanizmu pomoci známom ako rozpočtová podpora, vo veľkej miere sa spolieha na hospodárenie krajiny s verejnými financiami.

Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) nedokázali zabezpečiť, aby egyptské orgány vyriešili hlavné nedostatky v hospodárení s verejnými financiami. Nedostatočná transparentnosť rozpočtu, neúčinný audit a zakorenená korupcia sú príkladmi týchto oslabujúcich nedostatkov. Komisia a ESVČ nereagovali na nedostatočný pokrok prijatím ráznych opatrení, aby sa zabezpečila povinnosť zodpovedať sa za značný objem finančných prostriedkov EÚ, ktoré sa naďalej vyplácali egyptským orgánom.

Podobne v oblasti ľudských práv a demokracie bol pokrok dosiahnutý prostredníctvom intervenčných opatrení EÚ malý. Hlavný program ľudských práv bol do značnej miery neúspešný. Jeho začiatky boli pomalé a prekážkou bol negatívny prístup egyptských orgánov. Komisia a ESVČ nevyužili finančné a politické prostriedky, ktoré mali k dispozícii, na prekonanie tejto neústupčivosti. Niektoré prvky programu sa museli úplne vynechať. Finančné prostriedky prerozdeľované cez organizácie občianskej spoločnosti nepostačovali na to, aby sa dosiahli znateľné výsledky.

Po povstaní sa neprijali žiadne významné iniciatívy na riešenie kľúčových problémov v oblasti ľudských práv a doteraz prijaté opatrenia mali len malý dosah. Právam žien a menšín sa nevenovala dostatočná pozornosť v následnom preskúmaní, napriek zásadnej potrebe okamžitej reakcie na zvrátenie vlny narastajúcej netolerancie.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu celého roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

Táto osobitná správa (č. 4/2013) má názov „Spolupráca EÚ s Egyptom v oblasti správy vecí verejných“. Dvor audítorov posudzoval, či Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) účinne riadili podporu EÚ tak, aby v Egypte zlepšili správu vecí verejných pred povstaním v roku 2011 a po ňom. Správa obsahuje mnoho názorných zistení, ktoré ukazujú, z akých hľadísk nebola pomoc EÚ na zlepšovanie správy vecí verejných účinná.

Hospodárenie s verejnými financiami

Nedostatočná transparentnosť rozpočtu a povinnosť zodpovedať sa

  1. Dôležité oblasti rozpočtu nie sú transparentné. Vojenské výdavky sa neuvádzajú a neexistujú ani údaje o výdavkoch prezidenta (pozri bod 47 písm. a)).

  1. Egyptské orgány vlastnia minimálne 36 mld. egyptských libier (približne 4 mld. EUR), čo sa rovná 2,4 % HDP Egypta, mimo štátneho rozpočtu v tzv. „osobitných fondoch“. Ich presná výška nie je známa, rovnako ani účely, na ktoré sa majú použiť, alebo spôsob ich použitia (pozri bod 47 písm. b)).

  2. V otázke reformy externého auditu nedošlo k žiadnemu pokroku. Ústredná kontrolná organizácia, najvyššia kontrolná inštitúcia v Egypte, predkladala správy priamo prezidentovi Mubarakovi a správy z kontrol sú väčšinou tajné. Chýbajúca reforma a netransparentnosť Ústrednej kontrolnej organizácie je vážnou prekážkou zlepšenia hospodárenia s verejnými financiami.

Napriek vážnym problémom Egypta s korupciou sa prostredníctvom pomoci EÚ nedosiahlo veľa na priame riešenie tejto záležitosti. Niektoré programy rozpočtovej podpory EÚ v iných krajinách obsahovali osobitné podmienky týkajúce sa korupcie, no v Egypte takéto podmienky neboli stanovené. Treba tiež poznamenať, že Komisia je jediným darcom poskytujúcim rozpočtovú podporu Egyptu.

Ľudské práva a demokracia

Hlavným prvkom dohody o pridružení medzi EÚ a Egyptom je naliehanie na dodržiavaní zásad demokracie a základných ľudských práv. Odráža to dlhoročný záväzok EÚ podporovať v medzinárodných vzťahoch ľudské práva a demokraciu, ako je to zakotvené v článku 21 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii.

Hlavný program čelil problémom, z ktorých mnohé boli spôsobené nedostatočným odhodlaním egyptských orgánov:

  • 30 mesiacov od podpisu dohody o financovaní bolo vynaložených len 22 % finančných prostriedkov (bod 29 písm. b)),

  • významná zložka (4 mil. EUR) na posilnenie kapacity organizácií občianskej spoločnosti bola zrušená (bod 29 písm. c)).

Od povstania sú práva menšín čoraz viac ohrozené, narastá sektárske násilie, pričom najväčšiemu násiliu sú vystavení kresťania. Vyšetrovania násilia sa vlečú alebo sa vôbec nevedú.

Pokiaľ ide o práva žien, nový parlament po povstaní vyzýval na zrušenie niekoľkých inštitúcií podporujúcich práva žien. Zároveň požadoval zníženie veku na uzavretie manželstva, dekriminalizáciu mrzačenia ženských pohlavných orgánov a revíziu zákona o osobnom postavení občana a zákona o deťoch v súlade so zásadami práva šaría (pozri bod 63 správy).

Odporúčania

Komisia a ESVČ v podstate prijali všetky odporúčania Dvora audítorov (body 80 až 82).


Side Bar