Navigation path

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

PRESES RELĪZE

ECA/13/18

Luksemburgā, 2013. gada 18. jūnijā

ES atbalsts pārvaldībai Ēģiptē — “labi iecerēts, bet neefektīvs”, secina ES revidenti

Eiropas Revīzijas palātas (ERP) publicētajā ziņojumā asi kritizēti ES atbalsta tēriņi nolūkā veicināt galvenās pārvaldības jomas Ēģiptē pirms un pēc 2011. gada janvāra sacelšanās. “Ieteikuma pieeja nav sevi attaisnojusi, un ir pienācis laiks mērķtiecīgākai pieejai, kas dos nozīmīgus rezultātus un garantēs labāku Eiropas nodokļu maksātāju līdzekļu atdevi”, paziņoja Karels Pinkstens [Karel Pinxten], par ziņojumu atbildīgais ERP loceklis.

Revīzijas uzmanības centrā bija, no vienas puses, valsts finanšu pārvaldība un korupcijas apkarošana un, no otras puses, cilvēktiesības un demokrātija.

Laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam ES Ēģiptei piešķīra atbalsta līdzekļus aptuveni 1 miljarda EUR apmērā. Tā kā vairāk nekā pusi no šīs summas novirza, izmantojot Ēģiptes valsts kasi, konkrēti, budžeta atbalsta mehānismu, notiek ievērojama paļaušanās uz valsts finanšu pārvaldību.

Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) nenodrošināja, ka Ēģiptes iestādes atrisina galvenās nepilnības valsts finanšu pārvaldībā. Budžeta pārredzamības trūkums, neefektīva revīzijas funkcija un endēmiska korupcija ir šo destruktīvo nepilnību piemēri. Komisija un EĀDD nereaģēja uz virzības trūkumu un nerīkojās apņēmīgi, lai nodrošinātu pārskatatbildību par ievērojamiem ES līdzekļiem, kurus turpināja tieši izmaksāt Ēģiptes iestādēm.

Līdzīgi neliels progress tika sasniegts ar ES intervences pasākumiem cilvēktiesību un demokrātijas atbalstam. Galvenā cilvēktiesību programma kopumā bija neveiksmīga. Tās sākums bija lēns, un to bremzēja Ēģiptes iestāžu negatīvā attieksme. Komisija un EĀDD neizmantoja pieejamās finanšu un politiskās sviras, lai šo pretestību pārvarētu. No dažiem programmas elementiem bija pilnībā jāatsakās. Līdzekļi, kurus novirzīja ar pilsoniskās sabiedrības organizāciju (PSO) starpniecību, nebija pietiekami, lai radītu jūtamu atšķirību.

Pēc sacelšanās nebija jaunu nozīmīgu iniciatīvu galveno cilvēktiesību jautājumu risināšanai, un veiktajiem pasākumiem līdz šim ir bijusi maza ietekme. Turpmākajā pārskatīšanā netika veltīta pietiekama uzmanība sieviešu un minoritāšu tiesībām, kaut arī bija ļoti nepieciešama steidzama rīcība pieaugošās neiecietības izplatības novēršanai.

Piezīmes izdevējiem

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti.

Īpašajā ziņojumā Nr. 4/2013 “ES sadarbība ar Ēģipti pārvaldības jomā” ERP aplūkoja jautājumu, vai Eiropas Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) efektīvi pārvaldīja ES atbalstu pārvaldības uzlabošanai Ēģiptē pirms un pēc 2011. gada sacelšanās. Ziņojumā ietverti daudz ilustratīvi konstatējumi, kuri parāda, ka ES atbalstu pārvaldības uzlabošanai nav bijis efektīvs.

Valsts finanšu pārvaldība

Budžeta pārredzamības un pārskatatbildības trūkums

  • Svarīgas budžeta jomas nav pārredzamas. Militārie izdevumi nav deklarēti, nav arī informācijas par prezidenta izdevumiem (sk. 47. punkta a) apakšpunktu).

  • Vismaz 36 miljardus Ēģiptes mārciņu (aptuveni 4 miljardus EUR), kas atbilst 2,4 % no Ēģiptes IKP, Ēģiptes iestādes glabā ārpus valsts budžeta tā dēvētajos “īpašajos fondos”. To precīzs apmērs, kā arī mērķis, kādam tie paredzēti, un veids, kā tie tiek izmantoti, nav zināms (sk. 47. punkta b) apakšpunktu).

  • Panākumi nav gūti ārējās revīzijas reformu īstenošanā. Centrālā revīzijas organizācija (CRO), augstākā revīzijas iestāde Ēģiptē, ziņoja tieši prezidentam Mubarakam, un revīzijas ziņojumi ir lielākoties konfidenciāli. CRO reformu un pārredzamības trūkums ir nopietns šķērslis valsts finanšu pārvaldības uzlabošanai (sk. 47. punkta c) apakšpunktu).

Lai gan Ēģiptē korupcijas jomā pastāv nopietnas problēmas, ES atbalstā šā jautājuma tiešai risināšanai nav pievērsta liela uzmanība. Dažās ES budžeta atbalsta programmās citām valstīm ir ietverti īpaši nosacījumi attiecībā uz korupciju, bet ne Ēģiptes gadījumā. Jānorāda arī, ka Komisija bija vienīgais līdzekļu devējs, kas Ēģiptei sniedza budžeta atbalstu.

Cilvēktiesības un demokrātija

ES un Ēģiptes Asociācijas nolīguma galvenā iezīme ir prasība ievērot demokrātijas principus un cilvēka pamattiesības. Tas atspoguļo Līguma par Eiropas Savienību 21.1. pantā pausto ES ilgtermiņa apņemšanos veicināt cilvēktiesības un demokrātiju starptautiskajās attiecībās.

Galvenās programmas īstenošanā problēmu netrūka, no tām daudzas izraisīja Ēģiptes iestāžu apņēmības trūkums:

  • 30 mēnešus pēc finansēšanas nolīguma parakstīšanas bija iztērēti tikai 22% līdzekļu (sk. 29. punkta b) apakšpunktu);

  • tika atcelts svarīgs (4 miljoni EUR) komponents pilsoniskās sabiedrības organizāciju veiktspējas stiprināšanai (sk. 29. punkta c) apakšpunktu).

Kopš sacelšanās pieaug minoritāšu tiesību apdraudējums, pieaug sektu naida radītā vardarbība, no kuras galvenokārt cieš kristieši. Vardarbības gadījumu izmeklēšana ir gausa vai nenotiek vispār.

Pēc sacelšanās jaunais parlaments pieprasīja likvidēt vairākas iestādes, kas atbalstīja sieviešu tiesības. Tas pieprasīja arī samazināt laulājamo minimālo vecumu, atcelt kriminālatbildību par sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un pārskatīt likumu par personas statusu un likumu par bērna tiesībām saskaņā ar šariata principiem (sk. ziņojuma 63. punktu).

Ieteikumi

Komisija un EĀDD ir pieņēmusi praktiski visus Palātas ziņojumā iekļautos ieteikumus (sk. 80.–82. punktu).


Side Bar