Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/13/18

Liuksemburgas, 2013 m. birželio 18 d.

ES parama valdymui Egipte – „gerai sumanyta, bet neveiksmingai įgyvendinta“, – teigia ES auditoriai

Europos Audito Rūmų paskelbtoje ataskaitoje labai kritiškai atsiliepiama apie ES paramos lėšų, skirtų stiprinti pagrindines valdymo sritis Egipte laikotarpiu prieš 2011 m. sausio mėn. sukilimą ir po jo. Metodas „lėtai lėtai“ nesuveikė, todėl atėjo laikas tikslingesniam metodui, kuris leis pasiekti reikšmingesnių rezultatų ir užtikrins didesnės vertės sukūrimą panaudojant Europos mokesčių mokėtojų pinigus“, – nurodė Karel Pinxten, už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys.

Atliekant auditą daugiausia dėmesio buvo skirta viešųjų finansų valdymui (VFV) ir kovai su korupcija, o taip pat žmogaus teisėms ir demokratijai.

2007–2013 m. laikotarpiu ES Egiptui skyrė apie 1 milijardą eurų paramos. Kadangi daugiau kaip pusė šios sumos yra paskirstoma per Egipto iždą, taikant paramos mechanizmą, kuris vadinamas parama biudžetui, didelę svarbą įgauna šalies VFV.

Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) neužtikrino, kad Egipto institucijos panaikintų didelius VFV trūkumus. Šių svarbių trūkumų pavyzdžiai yra nepakankamas biudžeto skaidrumas, neveiksminga audito funkcija ir šalyje paplitusi korupcija. Komisija ir EIVT reaguodamos į nevykstančią pažangą nesiėmė ryžtingų veiksmų, galėjusių užtikrinti atskaitomybę už reikšmingą ES lėšų sumą, kuri ir toliau buvo tiesiogiai mokama Egipto institucijoms.

Tokia pat maža pažanga buvo pasiekta ir vykdant žmogaus teisėms ir demokratijai skirtas ES intervencijas. Pagrindinė žmogaus teisių programa iš esmės buvo nesėkminga. Ji pradėta vykdyti labai iš lėto ir jai trukdė neigiamas Egipto institucijų požiūris. Komisija ir EIVT nepasinaudojo turimu politiniu ir finansiniu svertu, kad galėtų rasti išeitį iš šios nesutaikomos padėties. Kai kurių programos elementų turėjo būti visiškai atsisakyta. Per pilietinės visuomenės organizacijas (PVO) paskirstytos lėšos buvo nepakankamos, kad turėtų juntamą poveikį.

Po sukilimo nebuvo imtasi jokių naujų didelių iniciatyvų, skirtų spręsti žmogaus teisių klausimus, ir iki šiol priemonės turėjo mažą poveikį. Vėliau paskelbtoje peržiūroje nebuvo skirta pakankamo dėmesio moterų ir mažumų teisėms, nepaisant to, kad turėjo būti imtasi skubių veiksmų, siekiant pasipriešinti besiformuojančiai nepakantos lavinai.

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Ši specialioji ataskaita (SR 4/2013) pavadinta „ES bendradarbiavimas su Egiptu valdymo srityje“. Audito Rūmai įvertino, ar Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) veiksmingai valdė ES paramą, skirtą pagerinti valdymą Egipte prieš 2011 m. sukilimą ir po jo. Ataskaitoje pateikta daug pailiustruojančių faktų, kurie parodo, kaip ES parama nebuvo veiksminga gerinant valdymą.

Viešųjų finansų valdymas

Nepakankamas biudžeto skaidrumas ir atskaitomybė

  • Svarbios biudžeto sritys nėra skaidrios. Karinės išlaidos nėra skelbiamos ir taip pat nėra informacijos apie prezidento išlaidas (žr. 47 dalies a punktą).

  • Egipto institucijos ne mažiau kaip 36 milijardus Egipto svarų (apie 4 milijardus eurų), kurie sudaro 2,4 % Egipto BVP, laiko ne valstybės biudžete, o vadinamuosiuose „specialiuosiuose fonduose“. Nėra žinoma nei koks yra jų tikslus dydis, nei kokiems tikslams arba kokiu būdu jie yra naudojami (žr. 47 dalies b punktą).

  • Nepadaryta jokios pažangos reformuojant išorės auditą. Centrinė audito organizacija (CAO), aukščiausioji audito institucija Egipte, teikė ataskaitas tiesiogiai prezidentui H.Mubarakui ir didžioji dalis jos audito ataskaitų yra slaptos. Nepakankama CAO pertvarka ir skaidrumas yra rimtos VFV gerinimo kliūtys (žr. 47 dalies c punktą).

Nepaisant didelių Egipto problemų korupcijos srityje, ES parama tiesiogiai nedaug padėjo spręsti šį klausimą. Į kai kurias ES paramos biudžetui programas kitose šalyse buvo įtrauktos su korupcija susijusios specialios sąlygos, bet tai nebuvo padaryta Egipto atveju. Taip pat pažymėtina, kad Komisija buvo vienintelis paramos biudžetui teikėjas Egiptui.

Žmogaus teisės ir demokratija

Svarbus ES ir Egipto asociacijos susitarimo ypatumas yra jame skiriamas išskirtinis dėmesys demokratijos principų ir pagrindinių žmogaus teisių laikymuisi. Tai atspindi ilgalaikį ES įsipareigojimą savo tarptautiniuose santykiuose skatinti žmogaus teises ir demokratiją, kaip įtvirtinta Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnio 1 dalyje.

Vykdant pagrindinę programą iškilo daug problemų, kurių daugelis buvo susijusios su nepakankamu Egipto institucijų įsipareigojimu:

  • po 30 mėnesių nuo finansavimo susitarimo pasirašymo buvo panaudota tik 22 % lėšų (žr. 29 dalies b punktą);

  • buvo panaikintas svarbus paramos komponentas (4 milijonai eurų), skirtas pilietinės visuomenės organizacijų pajėgumui didinti (žr. 29 dalies c punktą).

Po sukilimo vis didesnė grėsmė kyla mažumų teisėms, padažnėjo smurtas tikėjimo pagrindu, nuo kurio labiausiai nukenčia krikščionys. Smurto tyrimai vyko vangiai arba nebuvo atliekami.

Moterų teisių srityje po sukilimo naujasis parlamentas paragino panaikinti keletą moterų teises remiančių institucijų. Jis taip pat pareikalavo sumažinti santuokinį amžių, dekriminalizuoti moters lytinių organų žalojimą ir persvarstyti Asmenų statuso įstatymą ir Vaiko įstatymą vadovaujantis šariato principais (žr. 63 ataskaitos dalį).

Rekomendacijos

Komisija ir EIVT priėmė beveik visas Audito Rūmų ataskaitoje pateiktas rekomendacijas (80–82 dalys).


Side Bar