Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA

PRESSITEADE

ECA/13/18

Luxembourg, 18. juuni 2013

ELi audiitorite sõnul on Egiptuse valitsustava edendamiseks antav ELi abi „küll hästi kavatsetud, ent ebamõjus”

Euroopa Kontrollikoja avaldatud aruanne on väga kriitiline ELi abi suhtes, mida anti Egiptuse valitsustava peamiste valdkondade edendamiseks enne ja pärast 2011. aasta jaanuari ülestõusu. Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Karel Pinxteni sõnul „ei ole n.-ö. pehme lähenemisviis töötanud ning on aeg võtta kasutusele paremini suunatud strateegia, mis tooks märkimisväärseid tulemusi ning tagaks Euroopa maksumaksjatele nende raha eest rohkem tulu.”

Audit keskendus ühelt poolt riigi rahanduse juhtimisele ja korruptsioonivastasele võitlusele ning teiselt poolt inimõigustele ja demokraatiale.

Ajavahemikuks 2007–2013 eraldas EL Egiptusele umbes 1 miljard eurot. Kuna enam kui pool vahenditest suunatakse eelarvetoetusena otse Egiptuse riigieelarvesse, sõltub abi suurel määral riigi rahanduse juhtimise süsteemi kvaliteedist.

Komisjon ja Euroopa välisteenistus ei suutnud tagada, et Egiptuse ametivõimud oleksid võtnud käsile riigi rahanduse juhtimise kõige tõsisemad puudused. Eelarve puuduv läbipaistvus, ebatõhus auditifunktsioon ja lokkav korruptsioon on vaid mõned näited abi õõnestavatest puudustest. Edusammude puudumisest hoolimata ei võtnud komisjon ja Euroopa välisteenistus meetmeid, mis oleks taganud aruandekohustuse märkimisväärsete ELi vahendite kasutamise üle. Abi maksti endiselt otse Egiptuse ametivõimudele.

Vähe edusamme tehti ka inimõiguste ja demokraatia toetamiseks mõeldud ELi sekkumistega. Peamine inimõiguste alane programm jäi suurel määral tulemusteta. Programmi elluviimine algas aeglases tempos ning seda segas Egiptuse ametivõimude negatiivne suhtumine. Komisjon ja Euroopa välisteenistus ei kasutanud nende käsutuses olevaid rahalisi ja poliitilisi hoobasid Egiptuse poole järeleandmatuse vastu võitlemiseks. Programmi mõne osa elluviimine tuli täiesti lõpetada. Kodanikuühiskonna organisatsioonidele eraldati liiga vähe vahendeid selleks, et abi oleks võinud avaldada mingit märgatavat mõju.

Peale ülestõusu ei ole välja tuldud suuremate algatustega peamiste inimõigustega seotud probleemide lahendamiseks ning võetud meetmete tulemused on seni olnud vähesed. Naiste ja vähemuste õiguste teemadele ei ole poliitika läbivaatamises küllaldast tähelepanu osutatud hoolimata tõsisest vajadusest kiireloomuliste meetmete järele, millega astuda vastu kasvavale sallimatusele.

Toimetajatele:

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused.

Käesoleva eriaruande (nr 4/2013) pealkiri on „ELi ja Egiptuse valitsemistava alane koostöö”. Kontrollikoda hindas, kas Euroopa Komisjon ja Euroopa välisteenistus haldasid mõjusalt Egiptuse valitsemistava edendamiseks enne ja pärast 2011. aasta ülestõusu antud ELi toetust. Aruanne sisaldab mitmeid informatiivseid leide, mis näitavad, et ELi abi ei ole olnud valitsemistava edendamisel mõjus.

Riigi rahanduse juhtimine

Eelarve läbipaistvuse ja aruandekohustuse puudumine

  • Tähtsad eelarvevaldkonnad ei ole läbipaistvad. Sõjaväe kulutused ei ole avalikustatud ning puudub teave presidendi kulutuste kohta (vt punkt 47a).

  • Egiptuse ametivõimud hoiavad vähemalt 36 miljardit Egiptuse naela (umbes 4 miljardit eurot), mis moodustab 2,4 % Egiptuse siseriiklikust koguproduktist, nn erivahendite nime all väljaspool eelarvet. Erivahendite täpne summa ei ole teada, nagu ei ole teada ka nende otstarve ega kasutusviis (vt punkt 47b).

  • Välisauditi funktsiooni reformimisel ei ole edusamme tehtud. Egiptuse kõrgeim kontrolliasutus allus otse president Mubarakile ning selle auditiaruanded on suurel määral salastatud. Asjaolu, et kõrgeimat kontrolliasutust ei ole reformitud ning selle töö ei ole läbipaistev, on tõsine takistus riigi rahanduse juhtimise parandamisel (vt punkt 47c).

Kuigi Egiptuses on tõsiseid probleeme korruptsiooniga, on ELi abirahadega korruptsiooni otseselt käsitletud vaid vähesel määral. Teistes riikides rakendatavates valdkondliku eelarvetoetuse programmides on kohati kasutatud konkreetseid korruptsiooniteemaga seotud tingimusi, Egiptuses aga mitte. Siinjuures peab märkima, et komisjon on ainuke abiandja, kes Egiptusele eelarvetoetust maksab.

Inimõigused ja demokraatia

ELi ja Egiptuse vahelise assotsiatsioonilepingu üks kõige tähtsamaid aspekte on demokraatia põhimõtete ja põhiliste inimõiguste austamine. See peegeldab ELi välissuhetes juba pikemat aega järgitud pühendumist inimõigustele ja demokraatiale, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 21 lõikes 1.

Peamises programmis esines palju probleeme, mis oli suuresti tingitud Egiptuse ametivõimude poolsest huvipuudusest:

  • 30 kuud peale rahastamislepingu allkirjastamist oli välja makstud vaid 22 % programmi vahenditest (punkt 29 b);

  • programmi ühe peamise osa (kodanikuühiskonna organisatsioonide võimekuse parandamine, 4 miljonit eurot) elluviimine katkestati (punkt 29c).

Peale ülestõusu on vähemuste õigused üha rohkem ohtu sattunud, usuline vägivald on suurenenud ning selle all kannatavad eriti kristlased. Vägivallajuhtumite uurimine on olnud kas aeglane või sootuks puudunud.

Naiste õiguste valdkonnas on uus parlament peale ülestõusu kutsunud üles mitmeid naiste õigusi toetavaid institutsioone uuesti laiali saatma. Parlament tegi samuti ettepaneku alandada seaduslikku abiellumisiga, lõpetada naiste suguelundite moonutamise käsitlemine kuriteona ning viia isikustaatust käsitlev seadus ja lapsi käsitlev seadus vastavusse šariaadi põhimõtetega (vt punkt 63).

Soovitused

Komisjon ja Euroopa välisteenistus võtsid vastu pea kõik kontrollikoja aruandes esitatud soovitused (punktid 80–82).


Side Bar