Navigation path

Left navigation

Additional tools


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ECA/13/18

Λουξεμβούργο 18 Ιουνίου 2013

Η στήριξη της ΕΕ για τη διακυβέρνηση στην Αίγυπτο – «καλές προθέσεις αλλά έλλειψη αποτελεσματικότητας», δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ

Η έκθεση που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) επικρίνει έντονα την καταβολή ενισχύσεων εκ μέρους της ΕΕ για την προαγωγή βασικών τομέων διακυβέρνησης στην Αίγυπτο, κατά τις περιόδους πριν και μετά την εξέγερση του Ιανουαρίου 2011. «Η προσέγγιση καλούμενη ‘softly softly approach’ δεν λειτούργησε και έφθασε η στιγμή για μια πλέον εστιασμένη προσέγγιση, η οποία θα παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα και θα εγγυάται μεγαλύτερη αξία για τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων» δήλωσε ο κύριος Karel Pinxten, το Μέλος του ΕΕΣ που είναι υπεύθυνο για την έκθεση.

Ο έλεγχος επικεντρώθηκε, αφενός, στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και την καταπολέμηση της διαφθοράς και, αφετέρου, στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία.

Κατά την περίοδο 2007-2013, η Αίγυπτος έλαβε ενισχύσεις από την ΕΕ ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ κατά προσέγγιση. Δεδομένου ότι περισσότερο από το ήμισυ του ποσού αυτού διοχετεύεται μέσω του δημόσιου ταμείου της Αιγύπτου, χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό ενίσχυσης που είναι γνωστός ως δημοσιονομική στήριξη, δίδεται ιδιαίτερη σημασία στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της χώρας.

Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) δεν κατόρθωσαν να διασφαλίσουν ότι οι αιγυπτιακές αρχές αντιμετώπισαν τις μείζονες αδυναμίες στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. διακυβέρνησης στην Αίγυπτο. Παραδείγματα των εν λόγω υπονομευτικών αδυναμιών αποτελούσαν η έλλειψη διαφάνειας στον τομέα του προϋπολογισμού, η αναποτελεσματική λειτουργία ελέγχου και η ενδημική διαφθορά. Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ δεν αντέδρασαν στην έλλειψη προόδου αναλαμβάνοντας αποφασιστική δράση ώστε να διασφαλίσουν την υποχρέωση λογοδοσίας για σημαντικά ποσά κονδυλίων της ΕΕ, τα οποία συνέχιζαν να καταβάλλονται απευθείας στις αιγυπτιακές αρχές.

Ομοίως, ελάχιστη πρόοδος επετεύχθη μέσω των παρεμβάσεων της ΕΕ προς υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Το κύριο πρόγραμμα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπήρξε κατά μείζονα λόγο ανεπιτυχές. Η έναρξή του υπήρξε βραδεία και παρεμποδίστηκε από την αρνητική στάση των αιγυπτιακών αρχών. Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ δεν χρησιμοποίησαν την οικονομική και πολιτική μόχλευση που διέθεταν προκειμένου να αντισταθμίσουν την εν λόγω αδιαλλαξία. Ορισμένα στοιχεία του προγράμματος χρειάστηκε να εγκαταλειφθούν τελείως. Τα κονδύλια που διοχετεύθηκαν μέσω των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών δεν επαρκούσαν ώστε να επιφέρουν αξιοσημείωτη διαφορά.

Μετά την εξέγερση δεν ανελήφθησαν νέες σημαντικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα ληφθέντα μέτρα είχαν ελάχιστο αντίκτυπο έως σήμερα. Δεν δόθηκε επαρκής προσοχή στα δικαιώματα των γυναικών και των μειονοτήτων κατά την αναθεώρηση που ακολούθησε, παρά την κρίσιμη ανάγκη επείγουσας δράσης προς αντιμετώπιση του κύματος αυξανόμενης έλλειψης ανοχής.

Σημείωμα προς τους συντάκτες:

Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων.

Η εν λόγω ειδική έκθεση (αριθ. 4/2013) έχει τίτλο «Η συνεργασία της ΕΕ με την Αίγυπτο στον τομέα της διακυβέρνησης». Το ΕΕΣ αξιολόγησε κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά τη στήριξη της ΕΕ συμβάλλοντας στη βελτίωση της διακυβέρνησης στην Αίγυπτο πριν και μετά την εξέγερση του 2011. Η έκθεση περιλαμβάνει πολυάριθμες χαρακτηριστικές διαπιστώσεις, οι οποίες εμφαίνουν ότι οι ενισχύσεις της ΕΕ δεν υπήρξαν αποτελεσματικές όσον αφορά τη βελτίωση της διακυβέρνησης.

Διαχείριση των δημόσιων οικονομικών

Έλλειψη διαφάνειας και υποχρέωσης λογοδοσίας στον τομέα του προϋπολογισμού

  • Σημαντικοί τομείς του προϋπολογισμού δεν χαρακτηρίζονται από διαφάνεια. Οι στρατιωτικές δαπάνες δεν δηλώνονται, ενώ δεν διατίθενται πληροφορίες για τις προεδρικές δαπάνες (βλέπε σημείο 47α)).

  • Οι αιγυπτιακές αρχές δεν συμπεριλαμβάνουν στον κρατικό προϋπολογισμό ποσό της τάξης τουλάχιστον 36 δισεκατομμυρίων αιγυπτιακών λιρών (περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ), το οποίο χαρακτηρίζουν «ειδικά κονδύλια» και το οποίο αντιστοιχεί στο 2,4 % του αιγυπτιακού ΑΕγχΠ. Το ακριβές ποσό των κονδυλίων αυτών δεν προσδιορίζεται και δεν διευκρινίζονται οι σκοποί τους οποίους εξυπηρετούν και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται (βλέπε σημείο 47β)).

  • Δεν έχει συντελεστεί πρόοδος όσον αφορά τη μεταρρύθμιση στον τομέα του εξωτερικού ελέγχου. Ο Κεντρικός Οργανισμός Ελέγχου (Central Audit Organization, CAO), το ανώτατο όργανο ελέγχου της Αιγύπτου, λογοδοτούσε απευθείας στον πρόεδρο Μουμπάρακ και οι εκθέσεις ελέγχου του είναι σε μεγάλο βαθμό απόρρητες. Η έλλειψη μεταρρυθμίσεων και διαφάνειας στον CAO αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών (βλέπε σημείο 47γ)).

Παρά τα σοβαρά προβλήματα διαφθοράς που αντιμετωπίζει η Αίγυπτος, οι ενισχύσεις της ΕΕ έχουν συμβάλει ελάχιστα στην άμεση αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος. Σε ορισμένα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης της ΕΕ σε άλλες χώρες έχουν συμπεριληφθεί ειδικές προϋποθέσεις για τη διαφθορά, αλλά αυτό δεν ίσχυσε στην περίπτωση της Αιγύπτου. Σημειωτέον επίσης ότι η Επιτροπή αποτελεί τον μοναδικό χορηγό δημοσιονομικής στήριξης στην Αίγυπτο.

Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία

Βασικό χαρακτηριστικό της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ και Αιγύπτου είναι η έμφαση που δίδει στον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζει τη σταθερή δέσμευση της ΕΕ για προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεών της, η οποία κατοχυρώνεται επίσης στο άρθρο 21, παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η υλοποίηση του κύριου προγράμματος καθυστέρησε λόγω προβλημάτων, πολλά από τα οποία οφείλονταν σε έλλειψη δέσμευσης εκ μέρους των αιγυπτιακών αρχών:

  • 30 μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης, είχε δαπανηθεί μόλις το 22 % των πόρων (βλέπε σημείο 29β))·

  • ακυρώθηκε σημαντική συνιστώσα (4 εκατομμύρια ευρώ) που αφορούσε την ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (βλέπε σημείο 29γ)).

Από τότε που ξέσπασε η εξέγερση, τα δικαιώματα των μειονοτήτων δέχονται ολοένα και περισσότερες απειλές, ενώ το φαινόμενο της θρησκευτικής βίας έχει ενταθεί, με τους χριστιανούς να δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο των επιθέσεων. Οι έρευνες για περιστατικά βίας είτε προχωρούν με αργό ρυθμό ή είτε δεν διεξάγονται καθόλου.

Όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, μετά την εξέγερση, το νέο κοινοβούλιο ζήτησε την κατάργηση διαφόρων θεσμών που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών. Ζήτησε επίσης τη μείωση του ορίου ηλικίας για σύναψη γάμου, την αποποινικοποίηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και την αναθεώρηση του νόμου περί προσωπικής κατάστασης, καθώς και του νόμου περί τέκνων σύμφωνα με τις αρχές της Σαρία (βλέπε σημείο 63).

Συστάσεις

Κατ’ ουσίαν όλες οι συστάσεις της έκθεσης του Συνεδρίου (σημεία 80 έως 82) έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ.

Επικοινωνία:

Aidas Palubinskas

Υπεύθυνος Τύπου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τηλ. γραφείου: +352 4398 45410 Κινητό τηλέφωνο.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar