Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/13/18

Lucemburk 18. června 2013

Podpora EU určená na správu věcí veřejných v Egyptě – „s dobrými úmysly, ale aniž by plnila účel“ – tvrdí auditoři EU

Evropský účetní dvůr (EÚD) vydal zprávu, jež je velmi kritická k výdajům EU na podporu klíčových oblastí správy věcí veřejných v Egyptě před povstáním v lednu 2011 i po něm. Přístup „zlehka, zlehka“ nefunguje. Nastala doba vhodná pro cílenější koncepci, která povede ke smysluplným výsledkům a zaručí za peníze daňových poplatníků EU lepší hodnotu,“ uvedl Karel Pinxten, člen Účetního dvora odpovědný za tuto zprávu.

Audit se zaměřil na správu veřejných financí a boj proti korupci na straně jedné a lidská práva a demokracii na straně druhé.

Na období 2007–2013 získal Egypt od EU prostředky ve výši přibližně 1 miliardy EUR. Jelikož více než polovina této částky se poskytuje přes egyptské ministerstvo financí s využitím mechanismu pomoci zvaného rozpočtová podpora, je nutno se ve značné míře spoléhat na egyptskou správu veřejných financí.

Komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) nebyly schopny zajistit, aby se egyptské orgány zabývaly řešením zásadních nedostatků správy veřejných financí. Příkladem těchto ochromujících nedostatků je nedostatečná transparentnost rozpočtu, neúčelná kontrola a všudypřítomná korupce. Komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) na nedostatek pokroku nereagovaly podniknutím rozhodných kroků k zajištění odpovědnosti za finanční prostředky EU, jejichž výše je značná a jejichž přímé transfery egyptským orgánům pokračovaly bez přerušení.

Podobně malého pokroku dosáhly intervence EU na podporu lidských práv a demokracie. Hlavní program pro lidská práva byl převážně neúspěšný. Měl pomalý rozjezd a brzdil ho negativní přístup egyptských orgánů. Komise a ESVČ nevyužily finanční a politické páky, které měly k dispozici, aby jejich nekompromisnost překonaly. Některé složky programu musely být úplně vypuštěny. Finanční prostředky poskytované prostřednictvím organizací občanské společnost nedostačovaly na to, aby měly nějaký znatelnější efekt.

Po povstání nebyly přijaty žádné nové zásadní iniciativy, jež by se soustředily na klíčové otázky lidských práv, a přijatá opatření měla dosud jen omezený dopad. Po následné revizi podpory nebyla právům žen a menšin věnována dostatečná pozornost navzdory kritické potřebě okamžité akce, jež by zvrátila vlnu rostoucí netolerance.

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

Tato zvláštní zpráva (č. 4/2013) nese název „Spolupráce EU s Egyptem v oblasti správy věcí veřejných“. Účetní dvůr posuzoval, zda Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) účelně řídily podporu EU tak, aby v Egyptě zlepšily správu věcí veřejných před povstáním v roce 2011 i po něm. Zpráva uvádí řadu ilustrativních zjištění, z nichž vyplývá, že podpora EU nebyla ve zlepšování správy věcí veřejných účelná.

Správa veřejných financí

Nedostatek rozpočtové transparentnosti a odpovědnosti

  • Důležité oblasti rozpočtu nejsou transparentní. Armádní výdaje se nevykazují a o výdajích prezidenta se neposkytují žádné informace (viz bod 47 písm. a)).

  • Egyptské orgány drží nejméně 36 miliard egyptských liber (přibližně 4 miliardy EUR), což je ekvivalent 2,4 % egyptského HDP, mimo státní rozpočet v tzv. zvláštních fondech. Jejich přesná výše není známa, stejně jako účely, pro které jsou tyto prostředky používány, a způsob jejich použití (viz bod 47 b)).

  • V reformě externích auditů nebylo dosaženo žádného pokroku. Centrální auditní organizace, nejvyšší kontrolní instituce Egypta, byla podřízena přímo prezidentu Mubarakovi a její zprávy jsou do značné míry tajné. Skutečnost, že v Centrální auditní organizaci nebyla provedena reforma a že tato organizace není transparentní, závažným způsobem brání zlepšit řízení veřejných financí (viz bod 47c)).

Přes významné problémy Egypta v oblasti korupce udělala podpora EU pro přímé řešení tohoto problému málo. Některé programy rozpočtové podpory zahrnovaly konkrétní podmínky týkající se korupce, ale v případě Egypta tomu tak nebylo. Je nutno podotknout, že Komise je jediným dárcem, který Egyptu poskytuje rozpočtovou podporu.

Lidská práva a demokracie

Zásadním prvkem asociační dohody mezi EU a Egyptem je trvání na dodržování demokratických zásad a základních lidských práv, což je odrazem dlouhodobého závazku EU prosazovat lidská práva a demokracii v mezinárodních vztazích, který je zakotven v čl. 21 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii.

Hlavní program sužovaly problémy, z nichž mnohé souvisely s nedostatkem zájmu egyptských orgánů:

  • 30 měsíců po podpisu dohody o financování bylo vyplaceno pouze 22 % prostředků (viz bod 29 b));

  • zásadní složka pro posilování kapacity organizací občanské společnosti (4 miliony EUR) byla zrušena (viz bod 29 c)).

Po povstání jsou práva menšin v rostoucí míře ohrožována, sektářské násilí je na vzestupu a jeho největší dopady pociťují křesťané. Vyšetřování násilí jsou vleklá nebo nejsou vedena vůbec.

Co se týče práv žen, po povstání nový parlament vyzval ke zrušení několika institucí podporujících ženská práva. Rovněž požadoval snížení věku pro uzavření manželství, dekriminalizaci praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů a revizi zákona o osobním postavení občana a zákona o dítěti v souladu se zásadami práva šaría (viz bod 63).

Doporučení

Prakticky všechna doporučení uvedená v této zprávě Účetního dvora (body 80–82) byla Komisí a ESVČ přijata.


Side Bar