Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/13/17

Luxemburg 12. júna 2013

Audítori EÚ a členských štátov predsedovi Európskej rady: „Skutočná hospodárska a menová únia a posilnená správa ekonomických záležitostí potrebujú silný audit“

Vedúci predstavitelia Európskeho dvora audítorov a kontrolných inštitúcií členských štátov Európskej únie (EÚ) dnes oslovili predsedu Európskej rady, Van Rompuya, a apelovali na Európsku radu, aby na svojom najbližšom zasadaní schválila legislatívne opatrenia, ktorými posilní audit a povinnosť zodpovedať sa v rámci správy ekonomických záležitostí EÚ.

Predsedovia najvyšších kontrolných inštitúcií členských štátov EÚ a Európskeho dvora audítorov (Kontaktný výbor) podrobne sledujú vývoj v súvislosti s hospodárskou a menovou úniou (HMÚ) a správou ekonomických záležitostí EÚ a osobitnú pozornosť venujú spojenému auditu a opatreniam týkajúcim sa povinnosti zodpovedať sa.

Kontaktný výbor na poslednom zasadnutí v Luxemburgu ocenil doterajšie úsilie Európskej rady pri vytváraní opatrení a nástrojov na zabezpečenie stability, koordinácie a dobrej správy vecí verejných na hospodárenie s verejnými financiami a uvítal dôležitosť, ktorú v pláne realizácie na dosiahnutie skutočnej HMÚ pripisuje zásadám demokratickej legitimity a povinnosti zodpovedať sa.

Kontaktný výbor vyzýva na politické a legislatívne opatrenia, ktoré posilnia audit a povinnosť zodpovedať sa, keď sa dovŕši hospodárska a menová únia, banková únia, a na posilnenú koordináciu hospodárskej politiky EÚ. Audítori zdôraznili najmä potrebu:

vytvorenia jednotného rámca kontroly a povinnosti zodpovedať sa,

• uznania dôležitosti verejného externého auditu v právnych predpisov EÚ,

• posilnenia opatrení o audite so zreteľom na bankovú úniu,

venovania mimoriadnej pozornosti úlohe verejnej kontroly v oblasti fiškálnej disciplíny,

zabezpečenia jednotnosti auditu finančných stabilizačných nástrojov.

Kontaktný výbor usúdil, že nadchádzajúce stretnutie Európskej rady bude významnou príležitosťou na to, aby sa zohľadnili tieto zásady a posilnila úloha externého verejného auditu, keď ide o verejné financie.

Vyhlásenie audítorov EÚ a členských štátov sa nachádza tu:

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/contactcommittee/resolutionsandreports/ccresolutions

Kontakt:

pracovník tlačového oddelenia Európskeho dvora audítorov

Kancelária: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar