Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

KOMUNIKAT PRASOWY

ECA/13/17

Luksemburg, dnia 12 czerwca 2013 r.

Apel prezesów najwyższych organów kontroli UE i państw członkowskich do przewodniczącego Rady Europejskiej: „rzeczywista unia gospodarcza i walutowa oraz wzmocnione zarządzanie gospodarcze wymagają silnych mechanizmów kontroli”

W piśmie skierowanym dziś do przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya prezesi najwyższych organów kontroli państw członkowskich Unii Europejskiej i prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wezwali Radę Europejską do przyjęcia na nadchodzącym posiedzeniu środków ustawodawczych mających na celu wzmocnienie kontroli i rozliczalności w odniesieniu do zarządzania gospodarczego UE.

Prezesi najwyższych organów kontroli państw członkowskich UE i prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (zrzeszeni w Komitecie Kontaktowym) uważnie śledzą wydarzenia dotyczące unii gospodarczej i walutowej (UGW) i zarządzania gospodarczego UE, zwracając szczególną uwagę na mechanizmy kontroli i rozliczalności w tym obszarze.

Na niedawnym spotkaniu w Luksemburgu Komitet Kontaktowy docenił dotychczasowe starania Rady Europejskiej w zakresie opracowywania działań i instrumentów mających zapewnić stabilne, skoordynowane i należyte zarządzanie środkami publicznymi oraz przyjął z zadowoleniem fakt nadania dużego znaczenia zasadom legitymacji demokratycznej i odpowiedzialności za podejmowane decyzje w planie działania na rzecz osiągnięcia faktycznej UGW.

Komitet Kontaktowy wezwał do podjęcia działań politycznych i legislacyjnych w celu zapewnienia i wzmocnienia kontroli oraz rozliczalności w kontekście ukończenia tworzenia unii gospodarczej i walutowej, unii bankowej oraz wzmocnionej koordynacji polityki gospodarczej w UE. Prezesi najwyższych organów kontroli podkreślili w szczególności potrzebę:

• stworzenia jednolitych zasad ramowych w zakresie kontroli i rozliczalności;

• uznania znaczenia publicznej kontroli zewnętrznej w prawodawstwie UE;

• wzmocnienia mechanizmów kontroli w kontekście unii bankowej;

• odpowiedniego uwzględnienia roli kontroli publicznej w obszarze dyscypliny fiskalnej;

• zapewnienia spójności kontroli dotyczących instrumentów stabilizacji finansowej.

Komitet Kontaktowy uznał, że nadchodzące posiedzenie Rady Europejskiej stanowić będzie ważną okazję do rozważenia tych zasad i wzmocnienia roli publicznej kontroli zewnętrznej w odniesieniu do finansów publicznych.

Oświadczenie prezesów najwyższych organów kontroli UE i państw członkowskich jest dostępne na stronie: http://eca.europa.eu/portal/page/portal/contactcommittee/resolutionsandreports/ccresolutions

Kontakt:

Pan Aidas Palubinskas

Urzędnik ds. kontaktów z prasą

Tel.: +352 4398-45410 Tel. kom.: +352 621552224.

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar