Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPESE REKENKAMER

PERSBERICHT

ECA/13/17

Luxemburg, 12 juni 2013

Controleurs van EU en lidstaten aan president van Europese Raad: “Echte Economische en Monetaire Unie en verbeterd economisch bestuur vergen sterke controle”

Vandaag richten de voorzitters van de Europese Rekenkamer en van de controle-instanties van de lidstaten van de Europese Unie (EU) zich tot President Van Rompuy van de Europese Raad met een oproep aan de aanstaande Europese Raad om wettelijke maatregelen te nemen ter versterking van de controle en verantwoordingsplicht binnen het economisch bestuur van de EU.

De voorzitters van de hoge controle-instanties van de EU-lidstaten en van de Europese Rekenkamer (het Contactcomité) hebben de ontwikkelingen in verband met de Economische en Monetaire Unie (EMU) en het economisch bestuur van de EU op de voet gevolgd, waarbij de aandacht met name uitging naar de daarmee samenhangende regelingen voor controle en verantwoording.

Onlangs erkende het Contactcomité tijdens een vergadering in Luxemburg de reeds gedane inspanningen van de Europese Raad om maatregelen en instrumenten te ontwikkelen teneinde stabiliteit, coördinatie en goed bestuur te brengen in het beheer van de openbare middelen, en toonde het zich ingenomen met het belang dat aan de beginselen van democratische legitimiteit en verantwoordingsplicht wordt gehecht in de routekaart voor de verwezenlijking van een echte EMU.

Het Contactcomité riep op tot beleids- en regelgevingsmaatregelen ter versterking van de controle en de verantwoordingsplicht bij de voltooiing van de EMU, de bankenunie en de intensievere coördinatie van economisch beleid. Met name benadrukten de controleurs de noodzaak om:

  • een samenhangend kader voor controle en verantwoording te vormen;

  • in de EU‑regelgeving het belang van externe openbare controle te erkennen;

  • de controleregelingen ten aanzien van de bankenunie te versterken;

  • bijzondere aandacht te besteden aan de rol van openbare controle op het gebied van begrotingsdiscipline, en

  • te zorgen voor coherentie van de controles bij de instrumenten voor financiële stabilisatie.

Het Contactcomité was van mening dat de aanstaande bijeenkomst van de Europese Raad een belangrijke gelegenheid zal zijn om deze beginselen in overweging te nemen en de rol van de externe openbare controle te versterken waar het gaat om openbare middelen.

De verklaring van de controleurs van de EU en de lidstaten kan hier worden ingezien: http://eca.europa.eu/portal/page/portal/contactcommittee/resolutionsandreports/ccresolutions

Contact:

Aidas Palubinskas

Persvoorlichter Europese Rekenkamer

Kantoor: +352 4398 45410 GSM: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar