Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA PRESES RELĪZE ECA/13/17

Tūlītējai izplatīšanai

ECA/13/17

Luksemburgā, 2013. gada 12. jūnijā

ES un dalībvalstu revidenti Eiropadomes priekšsēdētājam: “Patiesai ekonomiskai un monetārai savienībai un pilnveidotai ekonomikas pārvaldībai ir nepieciešama spēcīga revīzijas sistēma.”

Šodien, vēršoties pie Eiropadomes priekšsēdētāja Van Rompuy kunga, Eiropas Revīzijas palātas un Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu vadītāji aicināja gaidāmo Eiropadomi veikt likumdošanas pasākumus, kas pilnveidotu revīzijas un pārskatatbildības kārtību ES ekonomiskajā pārvaldībā.

Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu vadītāji un Eiropas Revīzijas palāta (Kontaktkomiteja) uzmanīgi seko notikumu attīstībai saistībā ar Ekonomikas un monetāro savienību (EMS) un ES ekonomikas pārvaldību, īpašu uzmanību pievēršot ar to saistītai revīzijai un pārskatatbildības noteikumiem.

Nesen notikušajā sanāksmē Luksemburgā Kontaktkomiteja atzina Eiropadomes ieguldītos pūliņus pasākumu un instrumentu pilnveidošanā, lai publiskā finansējuma pārvaldību padarītu stabilāku, saskaņotāku un labāk pārvaldītu, un atzinīgi novērtēja demokrātiskās leģitimitātes un pārskatatbildības principu nozīmi, kas iekļauti ceļvedī par patiesas ekonomiskās un monetārās savienības izveidi.

Kontaktkomiteja aicināja veikt politiskus un likumdošanas pasākumus, kas pilnveidotu revīziju un pārskatatbildību Ekonomikas un monetārās savienības, kā arī banku savienības izveidē, un pastiprināt ES ekonomiskās politikas koordināciju. Revidenti īpaši uzsvēra, ka ir nepieciešams

izveidot saskaņotu revīzijas un pārskatatbildības sistēmu;

atzīt publiskā sektora ārējās revīzijas nozīmi ES tiesību aktos;

pilnveidot revīzijas kārtību saistībā ar banku savienību;

ņemt vērā publiskā sektora revīzijas lomu saistībā ar fiskālo disciplīnu un

nodrošināt revīzijas saskaņotību finanšu stabilizācijas instrumentos.

Kontaktkomiteja uzskata, ka gaidāmā Eiropadomes sanāksme būs nozīmīga iespēja apsvērt šos principus un nostiprināt publiskā sektora ārējās revīzija lomu, ja ir iesaistītas publiskās finanses.

ES un dalībvalstu revidentu paziņojums ir pieejams šeit:

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/contactcommittee/resolutionsandreports/ccresolutions

Kontaktinformācija:

Aidas Palubinskas

Revīzijas palātas preses sekretārs

Tālr.: +352 4398 45410, Mobilais tālr.: +352:621552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar