Navigation path

Left navigation

Additional tools


EВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/13/17

Люксембург, 12 юни 2013 г.

Одиторите на ЕС и държавите членки се обръщат към председателя на Европейския съвет — „Истинският икономически и паричен съюз и подобряването на икономическото управление имат нужда от силен одит“

В обръщение към председателя на Европейския съвет ван Ромпьой днес, ръководителите на Европейската сметна палата и на одитните институции на държавите членки на Европейския съюз (EС) призоваха предстоящия Европейски съвет да приеме законодателни мерки, засилващи одита и управленската отговорност в рамките на икономическото управление на ЕС.

Ръководителите на върховните одитни институции на държавите членки на ЕС и Европейската сметна палата (Контактният комитет) следят отблизо развитието и промените, свързани с Икономическия и паричен съюз (ИПС) и икономическото управление на ЕС, като обръщат специално внимание на въпросите, свързани с одита и управленската отговорност.

По време на неотдавнашна среща в Люксембург, Контактният комитет отбеляза значителните усилия, положени досега от Европейския съвет за разработване на мерки и инструменти за постигане на стабилност, координация и добро управление на публичните средства и приветства значениетo, което се отдава на принципите на демократична легитимност и управленска отговорност в пътната карта за постигане на истински ИПС.

Контактният комитет призовава за мерки на политиката и законодателството, които да засилят одита и публичната отговорност по отношение на ИПС, банковия съюз и засилената координация на икономическата политика на ЕС. По-конкретно одиторите подчертаха необходимостта от:

изграждане на съгласувана рамка за одит и управленска отговорност;

признаване на значението на публичния външен одит в законодателството на ЕС;

  • укрепване на одитните механизми по отношение на банковия съюз

обръщане на специално внимание на ролята на публичния одит в областта на фискалната дисциплина; и

подобряване на съгласуваността на одита по отношение на инструментите за финансово стабилизиране

Контактният комитет счита, че предстоящата среща на Европейския съвет ще бъде добра възможност за разглеждане на тези важни принципи и за засилване ролята на външния публичен одит в областта на публичните финанси.

Изявлението на одиторите на ЕС и държавите членки може да намерите тук:

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/contactcommittee/resolutionsandreports/ccresolutions

За контакт:

Aidas Palubinskas

Служител в пресслужбата на Европейската сметна палата

Офис: +352 4398 45410 Мобилен: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar