Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDELANDE

ECA/13/15

Luxemburg den 7 juni 2013

”Forskare som vänder sig till EU för finansiering möter fortfarande alltför mycket byråkrati”, säger EU:s revisorer

Europeiska kommissionen har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra sin förvaltning av sjunde ramprogrammet för forskning, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Men forskare som ansöker om stöd från sjunde ramprogrammet ställs inför onödiga inkonsekvenser. Revisionsrätten konstaterade också att processerna inom sjunde ramprogrammet inriktas på att se till att pengarna investeras i forskning av hög kvalitet men fokus har i mindre utsträckning legat på effektivitet. De största effektivitetsvinsterna kan göras om man utvecklar bättre verktyg för att förvalta bidrag, omplacerar personal, kortar handläggningstiderna och anpassar modellen för finansiell kontroll till felrisken.

Sjunde ramprogrammet är ett av unionens viktigaste instrument för att finansiera forskning. Syftet med det är att stärka industrins konkurrenskraft och möta de forskningsbehov som annan EU-politik ger upphov till. Programmet omfattar perioden 2007–2013 och har en total budget på mer än 50 miljarder euro. Största delen av budgeten används av kommissionen eller dess genomförandeorgan i form av bidrag.

Revisionsrätten konstaterade att kommissionen har vidtagit ett antal åtgärder för att förenkla reglerna för deltagande i sjunde ramprogrammet och att den i några avseenden har kunnat anpassa sjunde ramprogrammets bestämmelser till stödmottagarnas praxis men mer behöver göras i framtiden. Kommissionens styrning av sjunde ramprogrammet är tillfredsställande inom tre områden - utformningen av processerna, förbättringsåtgärder och förvaltningsinformation - men mindre tillfredsställande när det gäller verktyg och resurser. Handläggningstiderna för att bevilja stöd har förkortats, men det var först 2012 som de minskades till nio månader. Revisionen har lyft fram bra metoder för att ytterligare korta handläggningstiderna. Kvalitetskontrollerna av val och uppföljning av projekt fungerar bra. Sjunde ramprogrammets modell för finansiell kontroll tar emellertid inte tillräckligt stor hänsyn till felrisken. Detta innebär att de av sjunde ramprogrammets forskare som är förknippade med en låg risk omfattas av för många kontroller.

Forskning av hög kvalitet är en grundförutsättning för Europas långsiktiga ekonomiska välstånd, och kommissionen är helt klart på rätt väg,” sade Ladislav Balko (SK), den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Men när trycket ökar på EU:s budget måste kommissionen effektivisera sin förvaltning av ramprogrammet. Om kommissionen genomför våra rekommendationer, kan den inte bara förbättra sin egen effektivitet utan även minska den administrativa bördan för forskarna och därmed göra ramprogrammet mer framgångsrikt.”

Kommissionen har infört det innovativa finansieringsinstrumentet för riskdelning och de innovativa gemensamma teknikinitiativen på ett relativt framgångsrikt sätt. Revisionsrätten konstaterade dock att genomförandet av gemensamma teknikinitiativ har lidit av att regelverket har varit för komplext, och kommissionen har inte på ett tillräckligt sätt visat att finansiering från finansieringsinstrumentet för riskdelning leder till att stödmottagarna gör större investeringar än vad de skulle ha gjort utan offentliga medel.

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

Denna särskilda rapport (särskild rapport nr 2/2013) heter “Har kommissionen säkerställt ett effektivt genomförande av sjunde ramprogrammet för forskning?”. Revisionsrätten bedömde huruvida kommissionen har säkerställt ett effektivt genomförande av sjunde ramprogrammet. Revisionen omfattade reglerna för deltagande, kommissionens processer och inrättandet av två nya instrument. Resultaten av revisionen kommer sannolikt att vara värdefulla inte bara under den återstående tiden av sjunde ramprogrammet utan också när det gäller den operativa strukturen i nästa ramprogram för forskning - Horisont 2020.

Revisionsrätten konstaterade att under den tid sjunde ramprogrammet har pågått har kommissionen infört en rad ändringar som har förenklat reglerna för deltagande. Framför allt har kommissionen förenklat kraven och förbättrat de vägledande dokumenten på ett bra sätt. Kommissionen har i några avseenden kunnat anpassa det sjunde ramprogrammets bestämmelser till stödmottagarnas praxis men mer behöver göras i framtiden. Några aspekter av reglerna för deltagande gör att mottagarna av stöd inom sjunde ramprogrammet ställs inför inkonsekvenser. Inrättandet av Clearingkommittén för forskning är ett steg i rätt riktning för att komma till rätta med dessa inkonsekvenser, men mekanismerna för att identifiera divergerande praxis är bristfälliga.

Kommissionens styrning av processerna inom sjunde ramprogrammet är tillfredsställande inom tre områden, dvs. när det gäller utformningen av processerna, förbättringsåtgärder och förvaltningsinformation, men mindre tillfredsställande när det gäller verktyg och resurser. De befintliga verktygen gör det inte möjligt att genomföra processerna på ett effektivt sätt och det finns tecken på att för stora personalresurser går åt till att genomföra vissa temaområden inom det särskilda programmet Samarbete, på bekostnad av andra temaområden.

Revisionsrättens granskning av finansieringsinstrumentet för riskdelning och de gemensamma teknikinitiativen visade att båda dessa instrument har fyllt de behov de skapades för. De har lyckats locka särskilda grupper av stödmottagare som små och medelstora företag. Genomförandet av gemensamma teknikinitiativ har emellertid lidit av att regelverket har varit för komplext, och kommissionen har inte tillräckligt visat att finansiering från finansieringsinstrumentet för riskdelning leder till att stödmottagarna gör större investeringar än vad de skulle ha gjort utan offentliga medel.

Revisionsrätten rekommenderar följande:

  • När det gäller reglerna för deltagande bör kommissionen anstränga sig ytterligare för att se till att deltagarnas praxis kan användas i Horisont 2020 och förvalta det sjunde ramprogrammet på ett mer konsekvent sätt.

  • För att stärka processtyrningen bör kommissionen använda it-verktyg som integrerar alla funktioner, och obalansen i personalens arbetsbelastning bör undersökas.

  • För att minska handläggningstiderna bör kommissionen se till att processerna automatiseras och tillämpas likadant av alla kommissionens avdelningar.

  • Kommissionen bör göra sina kontroller före och efter utbetalning mer riskdrivna och därigenom bättre fokusera sina kontrollinsatser.

  • Rådet, Europaparlamentet och kommissionen bör se till att de gemensamma teknikinitiativens regelverk anpassas bättre till initiativens personalstyrka. För att maximera effekten av finansieringsinstrumentet för riskdelning bör kommissionen visa att det är inriktat på de stödmottagare som har begränsad tillgång till finansiering.

Kontaktperson:

Aidas Palubinskas

Pressekreterare

Europeiska revisionsrätten

Tfn kontor +352 4398-45410 Mobil +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar