Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKO RAČUNSKO

SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/13/15

Luxembourg, 7. junij 2013

Po mnenju revizorjev EU se raziskovalci pri pridobivanju sredstev EU za financiranje raziskav še vedno prepogosto spoprijemajo z birokracijo

Po podatkih novega poročila Evropskega računskega sodišča je Evropska komisija s številnimi ukrepi izboljšala upravljanje Sedmega programa za raziskave (7. OP). Toda raziskovalci se še vedno spoprijemajo z nepotrebnimi nedoslednostmi, ko zaprosijo za financiranje 7. OP. Sodišče je ugotovilo tudi, da so postopki 7. OP zasnovani tako, da zagotavljajo, da se sredstva vlagajo v visokokakovostne raziskave, vendar se manj osredotočajo na učinkovitost, ki jo je mogoče najbolj povečati z razvojem boljših orodij za upravljanje nepovratnih sredstev, prerazporeditvijo človeških virov, skrajšanjem časa obravnave in prilagoditvijo modela finančnega nadzora tveganju napak.

Sedmi program za raziskave je eden ključnih instrumentov Unije za financiranje raziskav. Njegov namen je okrepiti konkurenčnost industrije in zadovoljiti raziskovalne potrebe na področju drugih politik EU. Zajema obdobje 2007–2013, njegov skupni proračun pa znaša več kot 50 milijard EUR. Veliko večino proračuna porabijo Komisija ali njene izvajalske agencije kot nepovratna sredstva.

Revizija je pokazala, da je Komisiji v številnih primerih poenostavila pravila za udeležbo v 7. OP in da je v nekaterih primerih uspešno uskladila določbe 7. OP s praksami upravičencev, vendar je treba v prihodnosti storiti še več. Komisija dobro upravlja 7. OP na treh področjih, ki so načrtovanje postopkov, dejavnosti za izboljšanje in informacije o upravljanju, manj učinkovita pa je na področju orodij in virov. Čas obravnave za dodelitev nepovratnih sredstev se je skrajšal, vendar se je šele leta 2012 približal devetim mesecem. Pri reviziji so bile poudarjene dobre prakse za dodatno skrajšanje časa do dodelitve nepovratnih sredstev. Kontrole kakovosti pri izbiri projektov in nadaljnjem ukrepanju dobro delujejo. Toda model finančnega nadzora 7. OP premalo upošteva tveganje napak, kar pomeni, da je preveč kontrol za raziskovalce v okviru 7. OP, pri katerih so tveganja majhna.

„Visokokakovostne raziskave so bistvene za dolgoročno gospodarsko blaginjo Evrope, Komisija pa je zagotovo na pravi poti“, je dejal Ladislav Balko (SK), član Evropskega računskega sodišča, odgovoren za poročilo. „Toda Komisija mora v času, ko je pritisk na proračun EU vedno večji, izboljšati upravljanje okvirnega programa. Z izvajanjem naših priporočil lahko izboljša svojo učinkovitost in zmanjša upravno breme za raziskovalcev, s čimer bi izboljšala uspešnost okvirnega programa.“

Komisija je dokaj uspešno uvedla inovativni Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja in skupne tehnološke pobude. Toda Sodišče je ugotovilo, da je izvajanje skupnih tehnoloških pobud oviral preveč zapleten pravni okvir, Komisija pa ni dovolj dobro prikazala, da financiranje iz Sklada za financiranje na osnovi delitve tveganja vodi do naložb, ki so višje od tistih, ki bi jih upravičenci izvedli brez javnega denarja.

Opombe za urednike:

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja svoja posebna poročila, v katerih so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih proračunskih področij EU ali upravljavskih tem.

V tem posebnem poročilu (PP št. 2/2013) z naslovom „Ali je Komisija zagotovila učinkovito izvajanje Sedmega okvirnega programa za raziskave?“ je Sodišče ocenilo, ali je Komisija zagotovila učinkovito izvajanje 7. OP. Revizija je zajemala pravila za udeležbo, postopke Komisije in vzpostavitev dveh novih instrumentov, izsledki revizije pa bodo koristni za preostalo obdobje veljavnosti 7. OP in za zasnovo delovanja naslednjega okvirnega programa za raziskave – Obzorje 2020.

Revizija je pokazala, da je Komisija med 7. OP uvedla številne spremembe, s katerimi je poenostavila pravila za udeležbo. Predvsem je racionalizirala zahteve in zadovoljivo izboljšala svoje smernice za upravičence. Komisiji je v nekaterih primerih uspelo uskladiti določbe 7. OP s praksami upravičencev, vendar je treba v prihodnosti narediti še več. Upravičenci 7. OP se spoprijemajo z nedoslednostmi pri nekaterih elementih pravil za udeležbo. Ustanovitev Odbora za raziskovalna vprašanja je korak v pravo smer za odpravo teh nedoslednosti, vendar pa so mehanizmi za ugotavljanje različnih praks šibki.

Komisija dobro upravlja 7. OP na treh področjih, ki so načrtovanje postopkov, dejavnosti za izboljšanje in informacije o upravljanju, manj učinkovita pa je na področju orodij in virov. Obstoječa orodja ne omogočajo učinkovitega izvajanja in kaže, da se preveč kadrovskih virov porabi za izvajanje nekaterih tem posebnega programa „Sodelovanje“ v škodo ostalih tem.

Sodišče je pri preučitvi Sklada za financiranje na osnovi delitve tveganja in skupnih tehnoloških pobud ugotovilo, da sta oba instrumenta ustrezala namenu, za katerega sta bila uvedena. Uspešno sta pritegnila posebne skupine upravičencev, kot so mala in srednja podjetja. Vendar je izvajanje skupnih tehnoloških pobud oviral preveč zapleten pravni okvir, Komisija pa ni prikazala dovolj dobro, da financiranje iz Sklada za financiranje na osnovi delitve tveganja vodi do naložb, ki so višje od tistih, ki bi jih upravičenci izvedli brez javnega denarja.

Sodišče priporoča:

  • v zvezi s pravili za udeležbo naj si Komisija še bolj prizadeva zagotoviti, da bo prakse upravičencev mogoče uporabiti v Obzorju 2020, in dosledneje upravljati 7. OP;

  • za okrepitev upravljanja procesa naj Komisija uporablja orodja IT, ki vključujejo vse funkcionalnosti, in preuči neravnovesja pri delovni obremenitvi zaposlenih;

  • za skrajšanje časa obravnave naj Komisija poskrbi za avtomatizacijo procesov in njihovo dosledno izvajanje v vseh službah;

  • zaradi osredotočenja svojih prizadevanj na področju nadzora naj Komisija poskrbi, da bodo njene nadzorne dejavnosti, ki se izvajajo pred plačili in po njih, bolj temeljile na tveganju;

  • Svet EU, Evropski parlament in Komisija naj pravni okvir skupnih tehnoloških pobud bolj uskladijo s številom svojih delavcev. Za kar največji učinek Sklada za financiranje na osnovi delitve tveganja bi Komisija morala prikazati, da se usmerja na tiste upravičence, ki imajo omejen dostop do financiranja.

Kontaktna oseba:

Aidas Palubinskas

Tiskovni predstavnik, Evropsko računsko sodišče

Namizni telefon: +352 4398 45410 Prenosni telefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar