Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/13/15

Luxemburg 7. júna 2013

„Výskumní pracovníci uchádzajúci sa o financovanie EÚ stále čelia prílišnej byrokracii,“ konštatujú audítori EÚ

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov Európska komisia prijala niekoľko krokov na podporu riadenia siedmeho rámcového programu pre výskum (7. RP). Výskumní pracovníci uchádzajúci sa o financovanie zo 7. RP však čelia zbytočným nezrovnalostiam. Dvor audítorov tiež zistil, že procesy 7. RP sú nastavené tak, aby zabezpečovali, že finančné prostriedky sa investujú do kvalitného výskumu, no ich zameranie na efektívnosť je menšie. Zvýšenie efektívnosti sa môže dosiahnuť najmä vytvorením lepších nástrojov na riadenie grantov, prerozdelením ľudských zdrojov, skrátením lehôt spracovania a zosúladením modelu finančnej kontroly s rizikom chýb.

7. RP je jedným z kľúčových nástrojov EÚ na financovanie výskumu. Jeho cieľom je posilniť konkurencieschopnosť priemyslu a splniť potreby ostatných politík EÚ súvisiace s výskumom. Vzťahuje sa na obdobie 2007 – 2013 a jeho celkový rozpočet dosahuje vyše 50 mld. EUR. Veľkú väčšinu rozpočtu vynakladá Komisia alebo jej výkonné agentúry vo forme grantov.

Pri audite sa zistilo, že Komisia zaviedla niekoľko zjednodušení pravidiel účasti na 7. RP a v niektorých prípadoch dokázala zosúladiť ustanovenia o 7. RP s postupmi príjemcov, v budúcnosti však bude potrebné vykonať viac. Riadenie 7. RP Komisiou je silné v troch oblastiach – koncepcia procesu, činnosti na zlepšenie a informácie o riadení, menej však už pokiaľ ide o nástroje a zdroje. Čas potrebný na udelenie grantov sa skrátil, no až v roku 2012 sa skrátil na deväť mesiacov. Pri audite sa vyzdvihli osvedčené postupy, ako ďalej skracovať čas potrebný na udelenie grantu. Kontroly kvality týkajúce sa výberu a následných opatrení k projektom fungujú dobre. Model finančnej kontroly 7. RP však v dostatočnej miere nezohľadňuje riziko chýb. To znamená, že príjemcovia 7. RP, pri ktorých je riziko nízke, sú podrobení nadmernému počtu kontrol.

„Kvalitný výskum je pre dlhodobú prosperitu Európy nevyhnutný a Komisia zreteľne kráča správnym smerom,“ uviedol Ladislav Balko (SK), člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „No v časoch zvyšujúceho sa tlaku na rozpočet EÚ musí Komisia zjednodušiť svoje riadenie rámcového programu. Implementáciou našich odporúčaní môže Komisia nielen zlepšiť vlastnú efektívnosť, ale aj znížiť administratívnu záťaž na výskumných pracovníkov a dosiahnuť tak, aby bol rámcový program úspešnejší.“

Komisia pomerne úspešne zaviedla inovačný finančný nástroj s rozdelením rizika a spoločné technologické iniciatívy. Dvor audítorov však zistil, že implementáciu spoločných technologických iniciatív sťažoval príliš zložitý právny rámec a Komisia dostatočne nepreukázala, že financovanie prostredníctvom finančného nástroja s rozdelením rizika vedie k investíciám, ktoré presahujú úroveň investícií, pri ktorých by príjemcovia realizovali projekty aj bez verejných financií.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

Táto osobitná správa (č. 2/2013) má názov „Zabezpečila Komisia efektívnu implementáciu siedmeho rámcového programu pre výskum?“. Dvor audítorov posudzoval, či Komisia zabezpečila efektívnu implementáciu 7. RP. Audit sa týkal pravidiel účasti, procesov Komisie a zriadenia dvoch nových nástrojov a zistenia z neho budú pravdepodobne užitočné nielen pre zostávajúce obdobie 7. RP, ale aj pre operačné usporiadanie nasledujúceho rámcového programu v oblasti výskumu – Horizont 2020.

Pri audite sa zistilo, že v priebehu 7. RP zaviedla Komisia niekoľko zmien, ktorými sa zjednodušili pravidlá účasti. Komisia konkrétne uspokojivo zefektívnila požiadavky a skvalitnila dokumenty obsahujúce usmernenie pre príjemcov. Komisia dokázala v niektorých prípadoch zosúladiť ustanovenia o 7. RP s postupmi príjemcov, v budúcnosti však bude potrebné vykonať viac. Príjemcovia v rámci 7. RP čelia nezrovnalostiam súvisiacim s niektorými aspektmi pravidiel účasti. Zriadenie zúčtovacieho výboru pre výskum je správnym krokom na riešenie týchto nezrovnalostí, mechanizmy na odhalenie odchylných postupov sú však slabé.

Riadenie procesov 7. RP Komisiou je silné v troch oblastiach, t. j. koncepcia procesu, činnosti na zlepšenie a informácie o riadení, menej však už pokiaľ ide o nástroje a zdroje. Súčasné nástroje neumožňujú efektívnu implementáciu a sú náznaky, že príliš veľa ľudských zdrojov sa využíva na implementáciu určitých tém v rámci špecifického programu „Spolupráca“ na úkor ostatných tém.

Z preskúmania finančného nástroja s rozdelením rizika a spoločných technologických iniciatív Dvorom audítorov vyplynulo, že oba nástroje spĺňajú potreby, pre ktoré boli vytvorené. Úspešne prilákali špecifické skupiny príjemcov, akými sú malé a stredné podniky. Implementáciu spoločných technologických iniciatív však sťažoval príliš zložitý právny rámec a Komisia v dostatočnej miere nepreukázala, že financovanie prostredníctvom finančného nástroja s rozdelením rizika vedie k investíciám, ktoré presahujú úroveň investícií, pri ktorých by príjemcovia realizovali projekty aj bez verejných financií.

Dvor audítorov odporučil, aby:

  • Komisia v súvislosti s pravidlami účasti vynaložila ďalšie úsilie o zabezpečenie toho, aby sa postupy príjemcov mohli použiť v programe Horizont 2020, a riadila 7. RP konzistentnejšie;

  • Komisia na posilnenie riadenia procesov zaviedla nástroje IT, v ktorých sa budú spájať všetky funkcie, a mala by preskúmať nevyváženosť pracovnej záťaže zamestnancov;

  • Komisia na zníženie času potrebného na spracovanie zabezpečila, aby boli procesy zautomatizované a aby sa v jej útvaroch vykonávali jednotne;

  • Komisia vo väčšej miere zakladala svoje kontrolné činnosti pred platbami a po nich na riziku s cieľom lepšie zamerať svoje kontrolné úsilie;

  • Rada EÚ, Európsky parlament a Komisia lepšie zosúladili právny rámec pre spoločné technologické iniciatívy s počtom zamestnancov. S cieľom maximalizovať dosah finančného nástroja s rozdelením rizika by Komisia mala preukázať, že sa zameriava na tých príjemcov, ktorí majú obmedzený prístup k financiám.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

pracovník tlačového oddelenia Európskeho dvora audítorov

Tel: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar