Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

KOMUNIKAT PRASOWY

ECA/13/15

Luksemburg, dnia 7 czerwca 2013 r.

Zdaniem unijnych kontrolerów naukowcy starający się o środki finansowe z UE nadal mają do czynienia z nadmierną biurokracją

Z najnowszego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) wynika, że Komisja Europejska podjęła szereg działań mających na celu usprawnienie zarządzania przez nią siódmym programem ramowym w zakresie badań naukowych (7PR). Naukowcy starający się o środki finansowe z 7PR narażeni są jednak na niepotrzebne niespójności. Trybunał stwierdził również, że procesy 7PR są skonstruowane w sposób, który ma zapewnić, by środki przeznaczane były na finansowanie badań o wysokiej jakości. Czasami niewystarczająco wiele uwagi poświęcano jednak wydajności. Największą poprawę efektywności uzyskać można poprzez opracowanie lepszych narzędzi do zarządzania dotacjami, realokację zasobów kadrowych, skrócenie czasu rozpatrywania wniosków oraz dostosowanie modelu kontroli finansowej do ryzyka wystąpienia błędów.

7PR jest jednym z najważniejszych instrumentów UE służących do finansowania badań naukowych. Ma on na celu wzmocnienie konkurencyjności przemysłu oraz zaspokojenie zapotrzebowania ze strony innych polityk UE na badania naukowe. Program ten obejmuje lata 2007-2013, a jego ogólny budżet wynosi ponad 50 mld euro. Zdecydowana większość budżetu jest wydatkowana przez Komisję lub jej agencje wykonawcze w formie dotacji.

W ramach kontroli stwierdzono, że Komisja wprowadziła szereg uproszczeń do zasad uczestnictwa w 7PR oraz że udało jej się w niektórych przypadkach dostosować przepisy dotyczące 7PR do praktyk beneficjentów, choć nadal wiele pozostaje w tej kwestii do zrobienia. Do mocnych stron zarządzania przez Komisję 7PR należą: koncepcja procesów, działania mające na celu ulepszenia i informacje zarządcze. Gorsze wyniki odnotowano natomiast pod względem narzędzi i zasobów. Czas oczekiwania na przyznanie dotacji uległ skróceniu, ale dopiero w 2012 r. spadł do 9 miesięcy. W ramach kontroli zwrócono uwagę na dobre praktyki umożliwiające skrócenie czasu oczekiwania na przyznanie dotacji. Kontrole jakości wybranych projektów oraz podejmowane w związku z nimi działania następcze funkcjonują dobrze. Jednak przyjęty w 7PR model kontroli finansowej w niewystarczającym stopniu uwzględnia ryzyko błędów. Oznacza to, że beneficjenci 7PR stwarzający niewielkie ryzyko są poddawani zbyt wielu kontrolom.

– Wysokiej jakości badania naukowe mają kluczowe znaczenie dla dobrobytu gospodarczego Europy w dłuższej perspektywie, a Komisja ewidentnie zmierza we właściwym kierunku – powiedział Ladislav Balko (SK), członek Trybunału odpowiedzialny za sprawozdanie. – Jednak w obliczu coraz większej presji na budżet UE Komisja musi usprawnić swoje zarządzanie programem ramowym. Wdrożenie naszych zaleceń pozwoli Komisji nie tylko poprawić własną wydajność, lecz także zmniejszyć obciążenia administracyjne naukowców, a tym samym przyczynić się do większej skuteczności programu ramowego.

Komisja z relatywnym powodzeniem wprowadziła innowacyjny mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka oraz wspólne inicjatywy technologiczne. Trybunał stwierdził jednak, że na realizację wspólnych inicjatyw technologicznych negatywny wpływ miały złożone ramy prawne, a Komisja nie była w stanie w zadowalający sposób wykazać, że dofinansowanie z mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka prowadzi do realizacji przez beneficjentów inwestycji w większym zakresie, niż miałoby to miejsce bez udziału środków publicznych.

Informacje dla redaktorów:

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.

Sprawozdanie specjalne nr 2/2013 zatytułowane jest „Czy Komisja zapewniła wydajną realizację siódmego programu ramowego w zakresie badań?”. Trybunał ocenił w nim, czy Komisja zapewniła wydajną realizację 7PR. Kontrolą objęto zasady uczestnictwa, procesy Komisji oraz tworzenie dwóch nowych instrumentów, a jej rezultaty mogą okazać się przydatne nie tylko w pozostałym okresie realizacji 7PR, ale także w okresie wdrażania kolejnego programu ramowego w zakresie badań naukowych – Horyzont 2020.

W ramach kontroli stwierdzono, że w trakcie realizacji 7PR Komisja wprowadziła szereg zmian, które uprościły zasady uczestnictwa. Komisja w szczególności uprościła wymogi i w zadowalający sposób ulepszyła wytyczne dla beneficjentów. Komisji udało się w niektórych przypadkach dostosować przepisy dotyczące 7PR do praktyk beneficjentów, lecz nadal wiele pozostaje w tej kwestii do zrobienia. Dla beneficjentów 7PR problemem są niespójności związane z niektórymi aspektami zasad uczestnictwa. Ustanowienie komitetu ds. rozliczania badań jest słusznym krokiem zmierzającym do usunięcia tych niespójności, lecz mechanizmy służące do identyfikowania rozbieżnych praktyk są słabe.

Do mocnych stron zarządzania przez Komisję procesami związanymi z 7PR należą: koncepcja procesów, działania mające na celu ulepszenia i informacje zarządcze. Gorsze wyniki odnotowano natomiast pod względem narzędzi i zasobów. Istniejące narzędzia nie umożliwiają wydajnej realizacji, a także są powody by przypuszczać, że przy wdrażaniu niektórych tematów w ramach programu szczegółowego „Współpraca” wykorzystuje się zbyt wiele zasobów kadrowych kosztem innych tematów.

Z przeprowadzonego przez Trybunał badania mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka i wspólnych inicjatyw technologicznych wynika, że obydwa te instrumenty pozwoliły na spełnienie potrzeb, do których zostały utworzone. Umożliwiły one pozyskanie określonych grup beneficjentów, takich jak małe i średnie przedsiębiorstwa. Realizacja wspólnych inicjatyw technologicznych była jednak obarczona nadmierną złożonością ram prawnych, a Komisja nie była w stanie w zadowalający sposób wykazać, że dofinansowanie z mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka prowadzi do realizacji przez beneficjentów inwestycji w większym zakresie, niż miałoby to miejsce bez udziału środków publicznych.

Trybunał sformułował następujące zalecenia:

  • W przypadku zasad uczestnictwa Komisja powinna kontynuować starania mające zapewnić uwzględnienie praktyk beneficjentów w ramach inicjatywy „Horyzont 2020” oraz powinna zarządzać 7PR w sposób bardziej spójny.

  • W celu wzmocnienia zarządzania procesami Komisja powinna wprowadzić narzędzia informatyczne, które zintegrują wszystkie funkcje, oraz powinna przyjrzeć się problemowi nierównowagi w obciążeniu pracą personelu.

  • W celu skrócenia czasu rozpatrywania wniosków Komisja powinna dopilnować, aby procesy były zautomatyzowane i aby przebiegały spójnie we wszystkich jej służbach.

  • Komisja powinna w większym stopniu opierać swoje działania kontrolne przed płatnością i po płatności na analizie ryzyka, tak aby doprowadzić do ich skoncentrowania.

  • Rada UE, Parlament Europejski i Komisja powinny w większym stopniu dostosować ramy prawne wspólnych inicjatyw technologicznych do liczby swoich pracowników. W celu zapewnienia jak największego oddziaływania mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka Komisja powinna wykazać, że środki kierowane są do tych beneficjentów, którzy mają ograniczony dostęp do finansowania.

Kontakt:

Pan Aidas Palubinskas

Urzędnik ds. kontaktów z prasą

Tel.: +352 4398 45410 Tel. kom.: +352 621552224.

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar