Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/13/15

Liuksemburgas, 2013 m. birželio 7 d.

„ES finansavimo ieškančius mokslininkus vis dar varžo pernelyg griežtas reguliavimas“, – teigia ES auditoriai

Europos Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, kad Europos Komisija ėmėsi nemažai veiksmų siekdama pagerinti savo Mokslinių tyrimų septintosios bendrosios programos (7BP) valdymą. Tačiau 7BP finansavimo siekiantys mokslininkai susiduria su bereikalingu nenuoseklumu. Audito Rūmai taip pat nustatė, kad valdant 7BP procesus daugiau dėmesio skiriama užtikrinti, kad lėšos būtų investuojamos į aukštos kokybės mokslinius tyrimus nei į efektyvumą. Didžiausią efektyvumo grąžą galima pasiekti parengiant geresnes dotacijų valdymo priemones, perskirstant žmogiškuosius išteklius, sutrumpinant tvarkymo laiką ir finansinės kontrolės modelyje atsižvelgiant į klaidų riziką.

7BP yra viena pagrindinių ES mokslinių tyrimų finansavimo priemonių. Jos tikslas sustiprinti pramonės konkurencingumą ir patenkinti kitų ES politikos sričių mokslinių tyrimų poreikius. Ji apima 2007–2013 m. laikotarpį, o jos visas biudžetas sudaro daugiau kaip 50 milijardų eurų. Didžiąją dalį biudžeto Komisija ar jos vykdomosios įstaigos panaudoja teikdamos dotacijas.

Audito metu buvo nustatyta, kad Komisija įgyvendino keletą 7BP dalyvavimo taisyklių supaprastinimų ir kad kai kuriais atvejais galėjo suderinti 7BP nuostatas su naudos gavėjų taikoma praktika, tačiau ateityje turi būti padaryta daugiau. Komisija užtikrina gerą 7BP valdymą trijose srityse: procesų koncepcijos, tobulinimo veiklos ir valdymo informacijos, bet priemonės ir ištekliai valdomi ne taip gerai. Dotacijų skyrimo nagrinėjimui skirtas laikas sutrumpėjo, bet iki 9 mėnesių jis priartėjo tik 2012 m. Atliekant auditą išaiškėjo įvairi gera praktika, kurią taikant galima toliau mažinti dotacijos skyrimo laiką. Projektų atrankos ir tolesnės priežiūros kokybės kontrolės priemonės veikia gerai. Tačiau 7BP finansų kontrolės modelyje nepakankamai atsižvelgiama į klaidų riziką. Tai reiškia, kad mažos rizikos grupės 7BP naudos gavėjams taikoma per daug kontrolės priemonių.

„Kokybiški moksliniai tyrimai yra labai svarbūs Europos ilgalaikiam ekonominiam klestėjimui, ir Komisija aiškiai eina teisinga kryptimi“, – pasakė už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Ladislav Balko (SK), – „Tačiau augant ES biudžetui daromam spaudimui Komisijai būtina racionalizuoti savo bendrosios programos valdymą. Įgyvendinusi mūsų rekomendacijas Komisija ne tik gali pagerinti savo pačios efektyvumą, bet ir sumažinti mokslo tyrėjų administracinę naštą ir tokiu būdu bendrąją programą padaryti sėkmingesnę.“

Rizikos pasidalijimo finansinę priemonę ir jungtinių technologijų iniciatyvas Komisija įdiegė palyginti sėkmingai. Tačiau Audito Rūmai nustatė, kad dėl pernelyg sudėtingo teisinio pagrindo jungtinių technologijų iniciatyvų įgyvendinimas buvo problemiškas ir Komisija nepateikė pakankamų įrodymų, kad pagal rizikos pasidalijimo finansinę priemonę skirtas finansavimas leido pasiekti tokį investicijų lygį, kurio naudos gavėjai nebūtų pasiekę be viešųjų lėšų pagalbos.

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Ši specialioji ataskaita (SR 02/2013) pavadinta „Ar Komisija užtikrino efektyvų Mokslinių tyrimų septintosios bendrosios programos įgyvendinimą?“. Audito Rūmai įvertino, ar Komisija užtikrino efektyvų 7BP įgyvendinimą. Auditas apėmė dalyvavimo taisykles, Komisijos procesus ir dviejų naujų priemonių įdiegimą, o jo rezultatai turėtų būti naudingi ne tik likusiu 7BP laikotarpiu, bet ir rengiant naujos mokslinių tyrimų bendrosios programos – „Horizontas 2020“ vykdymo nuostatas.

Audito metu nustatyta, kad įgyvendindama 7BP Komisija atliko tam tikrus pakeitimus, kuriais supaprastintos dalyvavimo taisyklės. Visų pirma, Komisija racionalizavo reikalavimus ir tinkamai patobulino naudos gavėjams skirtus rekomendacinius dokumentus. Kai kuriais atvejais Komisija galėjo suderinti 7BP nuostatas su naudos gavėjų taikoma praktika, bet ateityje turi būti padaryta daugiau. 7BP naudos gavėjai susiduria su nenuoseklumu, susijusiu su kai kuriais dalyvavimo taisyklių aspektais. Mokslinių tyrimų aiškinamojo komiteto įsteigimas – žingsnis teisinga linkme siekiant mažinti šį nenuoseklumą, tačiau skirtingų praktikų nustatymo mechanizmai yra netinkami.

Komisija užtikrina gerą 7BP procesų valdymą trijose srityse: procesų koncepcijos, tobulinimo veiklos ir valdymo informacijos, bet priemonės ir ištekliai valdomi ne taip gerai. Turimos priemonės neleidžia efektyviai įgyvendinti procesų ir yra požymių, kad per daug personalo išteklių skiriama tam tikroms specialiosios programos „Bendradarbiavimas“ temoms įgyvendinti kitų temų sąskaita.

Audito Rūmų atliktas rizikos pasidalijimo finansinės priemonės ir jungtinių technologijų iniciatyvų tyrimas parodė, kad abi priemonės atitiko poreikius, kuriems patenkinti buvo sukurtos. Jas taikant sėkmingai pritrauktos specifinės naudos gavėjų grupės, kaip antai mažosios ir vidutinės įmonės. Tačiau dėl pernelyg sudėtingo teisinio pagrindo jungtinių technologijų iniciatyvų įgyvendinimas buvo problemiškas ir Komisija nepateikė pakankamų įrodymų, kad pagal rizikos pasidalijimo finansinę priemonę skirtas finansavimas leido pasiekti tokį investicijų lygį, kurio naudos gavėjai nebūtų pasiekę be viešųjų lėšų pagalbos.

Europos Audito Rūmų pateikė šias rekomendacijas:

  • kalbant apie dalyvavimo taisykles, Komisija turėtų dėti tolesnes pastangas, kurios užtikrintų, kad įgyvendinant „Horizontas 2020“ būtų galima taikyti naudos gavėjų praktiką, ir turėtų nuosekliau valdyti 7BP;

  • kad pagerintų procesų valdymą, Komisija turėtų naudoti IT priemones, kurios apimtų visas funkcijas, ir išnagrinėti nevienodo personalo darbo krūvio pasiskirstymo problemą;

  • kad sutrumpintų procesų vykdymo laiką, Komisija turėtų užtikrinti, kad procesai būtų automatizuoti, ir sistemingai įdiegti juos visose tarnybose;

  • kad labiau sutelktų savo kontrolės veiklą, Komisija turėtų užtikrinti, kad jos kontrolės veikla prieš mokėjimą ir po jo būtų labiau pagrįsta rizika;

  • ES Taryba, Europos Parlamentas ir Komisija turėtų užtikrinti didesnę teisinio pagrindo, kuriuo reglamentuojamos jungtinės technologijų iniciatyvos, atitiktį jų personalo sudėčiai. Kad kuo labiau padidintų rizikos pasidalijimo finansinės priemonės poveikį, Komisija turėtų patobulinti savo tikslingą paramos paskirstymą tiems naudos gavėjams, kurie turi ribotas galimybes gauti finansavimą.

Ryšių pareigūnas:

Aidas Palubinskas

Europos Audito Rūmų atstovas spaudai

Tel. +352 4398 45410 Mob. tel. +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris @EUAuditorsECA


Side Bar