Navigation path

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

PRESSEMEDDELELSE

ECA/13/15

Luxembourg, den 7. juni 2013

"Forskere, der søger om EU-midler, møder stadig for meget bureaukrati," siger EU's revisorer

Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret har Europa-Kommissionen gjort en del for at forbedre sin forvaltning af syvende rammeprogram for forskning (RP7). Forskere, der søger om RP7-finansiering, støder imidlertid på unødvendige uoverensstemmelser. Revisionsretten konstaterede også, at RP7-processerne skal sikre, at støtten ydes til forskning af høj kvalitet, men at der har været mindre fokus på at sikre effektivitet. De største effektivitetsgevinster kan opnås ved at udvikle bedre værktøjer til forvaltning af tilskud, omfordele de menneskelige ressourcer, forkorte sagsbehandlingstiden og tilpasse modellen for finansiel kontrol efter risikoen for fejl.

RP7 er et af EU's vigtigste instrumenter til støtte af forskning. Programmet har som mål at styrke industriens konkurrenceevne og opfylde andre EU-politikkers forskningsbehov. Det dækker perioden 2007-2013, og dets samlede budget beløber sig til mere end 50 milliarder euro. Langt den største del af budgetmidlerne afholdes af Kommissionen eller dens forvaltningsorganer i form af tilskud.

Revisionsretten konstaterede, at Kommissionen har foretaget en række forenklinger af RP7-reglerne for deltagelse, og at den i nogle tilfælde har været i stand til at tilpasse RP7-bestemmelserne til modtagernes praksis, men at der bør gøres mere fremover. Kommissionens forvaltning af RP7 er stærk på tre områder, nemlig procesudformning, forbedring og ledelsesinformation, men mindre stærk med hensyn til værktøjer og ressourcer. Sagsbehandlingstiden i forbindelse med tildeling af tilskud er blevet kortere, men er først i 2012 kommet ned på ni måneder. Under revisionen blev der konstateret en række gode praksis til yderligere forkortelse af den tid, der går, før støtten bevilges. Kvalitetskontrollen i forbindelse med udvælgelse og opfølgning af projekter fungerer godt. RP7-modellen for finansiel kontrol tager imidlertid ikke tilstrækkelig hensyn til risikoen for fejl. Det betyder, at der foretages for mange kontroller af RP7-modtagere, der udgør en lav risiko.

"Det er afgørende for den langsigtede velstand i Europa, at der udføres forskning af høj kvalitet, og Kommissionen bevæger sig helt klart i den rigtige retning," siger Ladislav Balko (SK), det medlem af Revisionsretten, der er ansvarlig for beretningen. "Men for tiden er der et stigende pres på EU-budgettet, og Kommissionen er nødt til at strømline sin forvaltning af rammeprogrammet. Ved at gennemføre vores anbefalinger vil Kommissionen ikke blot kunne forbedre sin egen effektivitet, men også mindske den administrative byrde på forskerne og derved gøre rammeprogrammet mere vellykket.

Kommissionen har med forholdsvis stor succes indført den innovative risikodelingsfacilitet og de fælles teknologiinitiativer. Revisionsretten konstaterede imidlertid, at gennemførelsen af de fælles teknologiinitiativer har været hæmmet af et alt for komplekst retsgrundlag, og Kommissionen har ikke i tilstrækkelig grad dokumenteret, at finansiering fra risikodelingsfaciliteten fører til investeringer ud over dem, som modtagerne alligevel ville have foretaget uden offentlig støtte.

Bemærkninger til redaktører:

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.

Denne særberetning (nr. 2/2013) bærer titlen "Har Kommissionen sørget for, at syvende rammeprogram for forskning gennemføres effektivt?". Revisionsretten undersøgte, om Kommissionen har sørget for, at RP7 gennemføres effektivt. Revisionen omfattede reglerne for deltagelse, Kommissionens processer og oprettelsen af to nye instrumenter, og dens resultater vil sandsynligvis være nyttige, ikke kun i resten af RP7-perioden, men også i forbindelse med udformningen af den operationelle struktur i det næste rammeprogram for forskning - Horizon 2020.

Revisionsretten konstaterede, at Kommissionen i løbet af RP7 har foretaget en række ændringer, der har forenklet reglerne for deltagelse. Kommissionen har især på tilfredsstillende vis rationaliseret kravene og forbedret vejledningsdokumenterne til modtagerne. Kommissionen har i nogle tilfælde været i stand til at tilpasse RP7-bestemmelserne til modtagernes praksis, men der bør gøres mere fremover. RP7-modtagerne oplever uoverensstemmelser i forbindelse med nogle aspekter af reglerne for deltagelse. Oprettelsen af Clearingudvalget for forskning er et skridt i den rigtige retning, når det gælder om at løse de problemer, som disse uoverensstemmelser har skabt, men mekanismerne til identificering af uensartede praksis er svage.

Kommissionens forvaltning af RP7-processerne er stærk på tre områder, nemlig procesudformning, forbedring og ledelsesinformation, men mindre stærk med hensyn til værktøjer og ressourcer. De eksisterende værktøjer muliggør ikke en effektiv gennemførelse, og der er indikationer på, at der anvendes for mange personaleressourcer til implementeringen af nogle temaer under særprogrammet "Samarbejde" på bekostning af andre temaer.

Rettens gennemgang af risikodelingsfaciliteten og de fælles teknologiinitiativer viste, at begge instrumenter har dækket de behov, som de blev oprettet til at dække. De har haft held med at tiltrække bestemte grupper af modtagere som f.eks. små og mellemstore virksomheder. Gennemførelsen af de fælles teknologiinitiativer har imidlertid været hæmmet af et alt for komplekst retsgrundlag, og Kommissionen har ikke i tilstrækkelig grad dokumenteret, at finansiering fra risikodelingsfaciliteten fører til investeringer ud over dem, som modtagerne ville have foretaget uden offentlig støtte.

Retten anbefaler følgende:

  • Med hensyn til reglerne for deltagelse bør Kommissionen gøre mere for at sikre, at modtagernes praksis kan anvendes i Horisont 2020 og forvalte RP7 på en mere ensartet måde

  • For at styrke processtyringen bør Kommissionen anvende it-redskaber, som integrerer alle funktioner, og den bør undersøge ubalancen mellem de ansattes arbejdsbyrde

  • Med henblik på at forkorte sagsbehandlingstiden bør Kommissionen sørge for, at processerne automatiseres og implementeres på samme måde i alle tjenesterne

  • Kommissionen bør gøre kontrolaktiviteterne før og efter betalingen mere risikobaserede med henblik på at fokusere sin kontrolindsats

  • EU-Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen bør i højere grad tilpasse retsgrundlaget for de fælles teknologiinitiativer efter disses personale. For at maksimere risikodelingsfacilitetens effekt bør Kommissionen dokumentere, at instrumentet er målrettet modtagere, som kun har begrænset adgang til finansiering.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressesekretær - Den Europæiske Revisionsret

Kontor +352 4398 45410 Mobil +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar