Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/13/15

Lucemburk 7. června 2013

„Výzkumní pracovníci, kteří žádají EU o financování, se stále potýkají s velkou administrativní zátěží“, říkají auditoři EU

Evropská komise podnikla řadu opatření, aby posílila své řízení sedmého rámcového pro výzkum (7. RP) – tvrdí to nejnovější zpráva vydaná Evropským účetním dvorem. Výzkumní pracovníci, kteří usilují o financování v rámci 7.RP, však musí čelit zbytečným nekonzistentnostem. Účetní dvůr zjistil, že procesy 7.RP jsou zaměřeny na zajištění toho, aby se financovaly investice do vysoce kvalitního výzkumu. Na efektivnost se však klade menší důraz. Ta se může nejvíce zvýšit vytvořením kvalitnějších nástrojů na řízení grantů, dále přemístěním lidských zdrojů, zkrácením doby zpracování a upravením modelu finanční kontroly podle rizika chyb.

Sedmý rámcový program je jedním z klíčových nástrojů pro financování výzkumu. Má za cíl posílit průmyslovou konkurenceschopnost a plnit výzkumné potřeby dalších politik. Týká se období 2007–2013 a jeho celkový rozpočet činí přes 50 miliard EUR. Naprostá většina rozpočtu programu je vynakládána Komisí či jejími výkonnými agenturami ve formě grantů.

Při auditu bylo zjištěno, že Komise zavedla řadu zjednodušení do pravidel pro účast v 7.RP a že byla v některých případech schopna sladit ustanovení 7. RP s postupy používanými příjemci, ale že v budoucnosti je třeba učinit v tomto ohledu ještě více. Řízení 7.RP je kvalitní ve třech oblastech: v oblasti koncepce procesů, činností zaměřených na optimalizaci a v oblasti informací pro řízení, ale méně účinné v oblasti nástrojů a zdrojů. Zkrátila se doba zpracování při udělování grantů, ale tato doba se přiblížila devíti měsícům teprve v roce 2012. Audit upozornil na osvědčené způsoby, jak dále zkrátit dobu pro udělení grantu. Kontroly kvality týkající se výběru a sledování projektů fungují dobře. Model finanční kontroly u 7. RP však dostatečně nezohledňuje riziko chyb. V praxi to znamená, že nízkorizikoví výzkumní pracovníci jsou v 7. RP podrobeni příliš mnoha kontrolám.

„Vysoce kvalitní výzkum má z hlediska dlouhodobé hospodářské prosperity Evropy zásadní význam a Komise jde jasně správným směrem“, uvedl Ladislav Balko (SK), člen Účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Na druhé straně je v době vzrůstajícího tlaku na rozpočet EU potřeba, aby Komise své řízení rámcového programu zefektivnila. Realizací našich doporučení může Komise nejen zvýšit svou efektivnost, ale rovněž snížit administrativní zátěž pro příjemce a zvýšit tak úspěšnost rámcového programu.“

Komise relativně úspěšně zavedla inovativní finanční nástroj pro sdílení rizik a společné technologické iniciativy. Účetní dvůr však zjistil, že provádění společných technologických iniciativ komplikoval příliš složitý právní rámec a Komisi se nepodařilo dostatečně prokázat, že financování poskytnuté finančním nástrojem na sdílení rizik vede k investicím, které jsou nad úrovní těch, jež by příjemci realizovali i bez veřejného financování.

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

Tato zvláštní zpráva (č. 2/2013) má název „Zajišťuje Komise efektivní provádění sedmého rámcového programu pro výzkum?“ Účetní dvůr zkoumal, zda Komise zajišťuje efektivní provádění 7. RP. Audit byl zaměřen na pravidla pro účast, procesy Komise a zavádění dvou nových nástrojů a jeho výsledy budou pravděpodobně užitečné nejen pro zbývající období 7.RP, ale rovněž pro provozní nastavení příštího rámcového programu pro výzkum – programu Horizont 2020.

Při auditu bylo zjištěno, že Komise v průběhu sedmého rámcového programu zavedla řadu změn, které zjednodušily pravidla pro účast. Komise zejména uspokojivým způsobem racionalizovala požadavky a zkvalitnila své dokumenty s pokyny pro příjemce. Komise byla v některých případech schopna sladit ustanovení 7. RP s postupy používanými příjemci, ale v budoucnosti je třeba učinit v tomto ohledu ještě více. Příjemci u 7. RP čelí nekonzistentnostem souvisejícím s určitými aspekty pravidel pro účast v 7. RP. Zřízení výboru pro vyjasňování sporných otázek v oblasti výzkumu představuje při řešení těchto nekonzistentností krok správným směrem; mechanismy pro zjišťování odlišných postupů jsou však slabé.

Řízení procesů 7. RP ze strany Komise je účinné ve třech z pěti oblastí, tj. v oblasti koncepce procesů, činností zaměřených na optimalizaci a informací pro řízení, ale méně účinné, co se týče nástrojů a zdrojů. Stávající nástroje neumožňují efektivní provádění a určité skutečnosti naznačují, že na realizaci určitých témat u specifického programu „Spolupráce“ jsou využívány příliš velké personální kapacity na úkor jiných témat.

Z prověrky, kterou Účetní dvůr provedl u finančního nástroje pro sdílení rizik a u společných technologických iniciativ, vyplynulo, že oba tyto nástroje naplnily účel, pro nějž byly vytvořeny. Podařilo se jim přilákat specifické skupiny příjemců jako např. malé a střední podniky. Provádění společných technologických iniciativ však komplikoval příliš složitý právní rámec a Komisi se nepodařilo dostatečně prokázat, že financování poskytnuté finančním nástrojem na sdílení rizik vede k investicím, které jsou nad úrovní těch, jež by příjemci realizovali i bez veřejného financování.

Účetní dvůr doporučil:

  • Co se týče pravidel pro účast, Komise by měla dále usilovat o zajištění toho, aby praxe příjemců mohla být využita v programu Horizont 2020, a měla by řídit 7. RP konzistentněji,

  • Aby Komise posílila řízení procesů, měla by zavést nástroje IT, které budou integrovat všechny funkce, a měla by též přezkoumat nevyvážené pracovní zatížení personálních zdrojů,

  • Pro zkrácení doby zpracování by Komise měla zajistit, aby procesy byly automatizovány a ve všech útvarech Komise prováděny konzistentně,

  • Aby Komise lépe zaměřila své kontrolní úsilí, u kontrolních činností před platbami i po nich by měla více zohledňovat riziko,

  • Rada EU, Evropský parlament a Komise by měly více sladit právní rámec společných technologických iniciativ s počtem pracovníků těchto iniciativ. Pro maximalizaci dopadu finančního nástroje pro sdílení rizik by Komise rovněž měla zlepšit jeho zacílení na příjemce, kteří mají omezený přístup k financování.

Kontaktní osoba:

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí

Evropský účetní dvůr

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar