Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/13/15

Люксембург, 7 юни 2013 г.

Според одиторите на ЕС „научните изследователи, които кандидатстват за финансиране от ЕС, все още са изправени пред прекалено много административни пречки“

В новия си доклад Европейската сметна палата посочва, че Европейската комисия е предприела редица стъпки за подобряване на управлението на Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (7РП). Въпреки това научните изследователи, които кандидатстват за финансиране от 7РП, се сблъскват с излишни противоречия. ЕСП установи също така, че процедурите по 7РП имат за цел да осигурят инвестиране на финансовите средства във висококачествени изследвания, но акцентът невинаги се поставя върху ефективността. Най-целесъобразното решение за повишаване на ефективността би било разработването на по-добри инструменти за управление на безвъзмездната финансова помощ, пренасочването на човешки ресурси, съкращаването на процедурните срокове и съобразяването на модела за финансов контрол с риска от грешки.

7РП е един от ключовите инструменти на ЕС за финансиране на научни изследвания. Програмата има за цел да засили конкурентоспособността на промишления сектор и да отговори на нуждите от изследвания за други политики на ЕС. Програмата обхваща периода 2007—2013 г. и общият ѝ бюджет възлиза на над 50 милиарда евро. По-голямата част от бюджета се изразходва от генералните дирекции на Комисията или от нейните изпълнителни агенции под формата на безвъзмездна финансова помощ.

По време на одита беше установено, че Комисията е въвела редица промени за опростяване на правилата за участие в 7РП, както и че е успяла да съгласува разпоредбите на 7РП с практиките на бенефициентите в някои случаи, но в бъдеще е необходимо да се положат повече усилия. В три области управлението на 7РП от страна на Комисията е стабилно — разработване на процедурите, дейности за подобряване и управленска информация, но не е толкова добро по отношение на инструментите и ресурсите. Макар процедурните срокове за отпускане на безвъзмездна финансова помощ да са съкратени, те достигат 9 месеца едва през 2012. При одита бяха откроени добрите практики за допълнително съкращаване на сроковете за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Контролът на качеството по отношение на подбора и проследяването на проектите функционира добре. Моделът на финансов контрол на 7РП обаче не отчита в достатъчна степен риска от грешки. Това означава, че нискорисковите бенефициенти по 7РП подлежат на прекалено много проверки.

„Научните изследвания от високо качество са от съществено значение за дългосрочния икономически просперитет на Европа, а действията на Комисията определено са насочени в правилната посока“ декларира Ladislav Balko (SK), членът на ЕСП, отговорен за изготвянето на доклада. „Но в контекста на нарастващия натиск върху бюджета на ЕС е необходимо Комисията да рационализира управлението на рамковата програма. Прилагайки нашите препоръки, Комисията не само ще подобри собствената си ефективност, но и ще намали административната тежест за изследователите и по този начин ще подобри резултатите от изпълнението на рамковата програма“.

Комисията е постигнала сравнителен успех при въвеждането на иновативния механизъм за финансиране с поделяне на риска и съвместните технологични инициативи. Въпреки това ЕСП констатира, че изпълнението на съвместните технологични инициативи е пострадало от прекомерно сложната правна рамка, а Комисията не е успяла да докаже достатъчно убедително, че финансирането от Механизма за финансиране с поделяне на риска води до инвестиции с по-голям размер от тези, които бенефициентите биха извършили и без използване на публични средства.

Бележка към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година. Те представят резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението.

Специален доклад № 2/2013 е озаглавен „Осигурила ли е Комисията ефективно изпълнение на Седмата рамкова програма за научни изследвания?“. В него ЕСП извършва оценка на това дали Комисията е осигурила ефективно изпълнение на 7РП. Одитът обхвана правилата за участие, процедурите на Комисията и създаването на два нови инструмента, а резултатите от него може да се използват не само за оставащия период на изпълнение на 7РП, но също и за оперативното разработване на следващата рамкова програма за изследвания — „Хоризонт 2020“.

По време на одита беше установено, че в хода на 7РП Комисията е въвела редица промени, които са довели до опростяване на правилата за участие. По-специално, Комисията по задоволителен начин е рационализирала изискванията и е подобрила своите документи с насоки за бенефициентите. Тя е успяла да съгласува разпоредбите на 7РП с практиките на бенефициентите в някои случаи, но в бъдеще е необходимо да се положат повече усилия. Бенефициентите по 7РП срещат непоследователност по отношение на някои аспекти на правилата за участие. Създаването на Комитета за съгласуване на научноизследователската дейност е стъпка в правилната посока за отстраняването на тези несъответствия, механизмите за установяване на различаващите се практики обаче са слаби.

Управлението от страна на Комисията на процедурите по 7РП е силно в три области — разработване на процедури, дейности за подобряване и управленска информация, но не е толкова добро по отношение на инструментите и ресурсите. Съществуващите инструменти не позволяват ефективно изпълнение и съществуват индикации, че твърде много човешки ресурси се използват за изпълнението на определени теми в рамките на Специфична програма „Сътрудничество“ за сметка на другите теми.

Проверката от страна на Палатата на Механизма за финансиране с поделяне на риска и на съвместните технологични инициативи показа, че и двата инструмента са отговорили на нуждите, за които са били създадени. Те са имали успех в привличането на определени групи бенефициенти, като например малките и средните предприятия. Изпълнението на съвместните технологични инициативи обаче е пострадало от прекомерно сложната правна рамка, а Комисията не е успяла да докаже достатъчно убедително, че финансирането от Механизма за финансиране с поделяне на риска ще доведе до инвестиции с по-голям размер от тези, които бенефициентите биха извършили и без използване на публични средства.

ЕСП отправя следните препоръки:

а) по отношение на правилата за участие Комисията следва да управлява 7РП по по-последователен начин и да положи допълнителни усилия, за да гарантира, че практиките на бенефициентите могат да бъдат приложени в „Хоризонт 2020“;

б) за да подобри управлението на процесите, Комисията следва да въведе ИТ инструменти, които да обхванат всички функционалности, както и да разгледа дисбалансите в натовареността на персонала;

в) за да съкрати процедурните срокове, Комисията следва да гарантира, че процесите са автоматизирани и съгласувано прилагани във всички нейни служби;

г) в рамките на своите контролни дейности преди и след плащането Комисията следва в по-голяма степен да се съобразява с риска, за да насочва по-добре усилията си за контрол; и

д) Съветът на ЕС, Европейският парламент и Комисията следва да съгласуват по-добре правната рамка на съвместните технологични инициативи с техния персонал. За да се постигне максимално въздействие на Механизма за финансиране с поделяне на риска, Комисията следва да докаже, че той е насочен към тези бенефициенти, които имат ограничен достъп до финансиране.

За контакти:

Aidas Palubinskas

Press Officer European Court of Auditors

Desk: +352 4398 45410 Mobile: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar