Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDDELANDE

ECA/13/11

Luxemburg den 18 april 2013

Förfallna områden: bättre planering krävs om saneringen ska ge resultat, säger EU:s revisorer

I en ny rapport från Europeiska revisionsrätten, EU-utgifternas väktare, uppmanas Europeiska kommissionen att förbättra förvaltningen av återställningsprojekt på så kallade förfallna områden – före detta industri- och militärområden som ofta är ödelagda och förorenade.

Revisorerna konstaterade att resultaten kunde ha uppnåtts till en lägre kostnad för den nationella budgeten och EU-budgeten eftersom behovet av offentlig finansiering inte alltid kunde fastställas och eftersom de regler som styr EU-finansierade återställningsprojekt inte ger tillräckliga möjligheter att återkräva de offentliga medlen om projekten genererar mer intäkter än förväntat. De konstaterade också att principen att förorenaren ska betala inte har tillämpats fullt ut vilket har lett till att nationella medel och EU-medel har stått för en del av kostnaderna för miljösaneringen.

Antalet förfallna områden i Europa beräknas uppgå till från ett par hundra i små medlemsstater till några hundratusen i större medlemsstater med en rik industrihistoria. Europeiska utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden har medfinansierat återställningsprojekt för att dessa områden ska tas i bruk på nytt och också för att skydda människors hälsa och miljön och dämpa stadsutbredningen.

De flesta projekt lyckades visserligen omvandla områdena, säger revisorerna, men i många fall har den planerade framtida användningen av den upprustade marken och de upprustade byggnaderna inte blivit verklighet och antalet skapade jobb har varit lägre än förväntat. Det berodde delvis på att man inte uppmärksammade behovet av en tillförlitlig marknadsanalys tillräckligt men också på den ekonomiska nedgången.

"De föroreningar som lämnas i arv på gamla industri- och militärområden i EU utgör fortfarande en stor utmaning. EU:s medfinansierade återställningsprojekt har gett de omvandlingar av områdena som utlovades, men det har ofta gått långsamt och färre jobb än förväntat har skapats. Principen att förorenaren ska betala har visat sig vara så gott som omöjlig att tillämpa i praktiken och de offentliga myndigheterna har inte tillräckliga mekanismer för att återkräva investeringar om projekten genererar mer intäkter än förväntat", sade Henri Grethen, den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten. "Mot den bakgrunden kommer sannolikt saneringen av de gamla föroreningarna även i fortsättningen att behöva betalas med offentliga medel. "

I alla medlemsstater som revisionsrätten besökte använder man instrument för regional planering för att genomföra policyn för förfallna områden, av vilka många främjar tillämpning av viss bästa praxis. Det faktum att register över förfallna områden inte alltid förs gör det dock svårt att fastställa prioriteringar. Revisorerna anser att strukturfondsförordningarna bör kräva att projekt för utveckling av förfallna områden grundas på integrerade utvecklingsplaner och att mer görs för att förfallna områden återanvänds i stället för att obebyggd mark exploateras. Alla projekt hade några positiva drag som bidrog till att de blev hållbara på lång sikt, men resultatet av miljösaneringen certifierades inte alltid på lämpligt sätt och det finns stora skillnader i de nationella screeningvärdena för markförorening.

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport. Hela rapporten finns på www.eca.europa.eu

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressekreterare Europeiska revisionsrätten

Tfn kontor +352 4398-45410 Mobil +352 621552224

press@eca.europa.eu press@eca.europa.eu www.eca.europa.euTwitter: @EUAuditorsECA


Side Bar