Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/13/11

Luxemburg 18. apríla 2013

„Brownfieldy“: ak majú mať vyčistenia lokalít účinok, je potrebné lepšie plánovanie – tvrdia audítori EÚ

V novej správe Európsky dvor audítorov, kontrolór výdavkov EÚ, vyzýva Európsku komisiu, aby zlepšila spravovanie projektov regenerácie tzv. brownfieldov – bývalých priemyselných alebo vojenských lokalít, ktoré sú často opustené a kontaminované.

Audítori zistili, že výsledky mohli byť dosiahnuté pri nižších nákladoch pre štátne rozpočty a rozpočet EÚ, pretože nie vždy sa stanovila potreba verejného financovania a v pravidlách, ktoré sa vzťahujú na projekty regenerácie financované EÚ, sa nestanovujú dostatočné možnosti na spätné získanie verejných financií, ak projekty vytvárajú vyššie príjmy, ako sa očakávalo. Zistili tiež, že zásada „znečisťovateľ platí“ sa neuplatňuje v plnej miere a časť nákladov na vyčistenie životného prostredia bola preto hradená z vnútroštátnych finančných prostriedkov a z finančných prostriedkov EÚ.

Počet brownfieldov v Európe sa odhadom pohybuje od niekoľkých stoviek v malých členských štátoch po niekoľko stotisíc vo väčších členských štátoch s bohatou priemyselnou minulosťou. Z finančných prostriedkov EFRR a Kohézneho fondu sa spolufinancovali projekty regenerácie s cieľom podporiť opätovné využitie týchto lokalít a tiež chrániť zdravie ľudí a životné prostredie a obmedziť rozširovanie mestských periférií.

Hoci pri väčšine projektov sa podľa audítorov lokality úspešne pretransformovali, v mnohých prípadoch sa obnovené pozemky a budovy nevyužívajú v súlade s plánom a nevytvorilo sa toľko pracovných miest, ako sa očakávalo. Čiastočným dôvodom bola nedostatočná pozornosť venovaná potrebe podrobnej analýzy trhu, ale príčinou bol aj hospodársky pokles.

„Dedičstvo znečistenia brownfieldov v EÚ zostáva veľkou výzvou. Projekty regenerácie spolufinancované EÚ zabezpečili premeny, ktoré sľubovali, no pokrok je často pomalý a vytvorilo sa menej pracovných miest. Zistilo sa, že uplatňovanie zásady „znečisťovateľ platí“ je v praxi takmer nemožné a verejné orgány nemajú dostatočné mechanizmy na spätné získanie investícií, ak projekty vytvárajú vyššie príjmy, ako sa očakávalo,“ uviedol Henri Grethen, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu, „v tejto situácii bude vyčistenie historického znečistenia pravdepodobne stále potrebné hradiť z verejných finančných prostriedkov.“

Vo všetkých členských štátoch, ktoré audítori skontrolovali, sa na vykonávanie politiky týkajúcej sa brownfieldov používajú nástroje územného plánovania, z ktorých mnohé presadzujú aspekty osvedčených postupov. Stanovovanie priorít však komplikuje skutočnosť, že nie vždy sa vedú registre brownfieldov. Audítori zastávajú názor, že v nariadeniach o štrukturálnych fondoch by sa malo požadovať, aby projekty rozvoja brownfieldov vychádzali z integrovaných plánov rozvoja, a mala by sa vyvinúť väčšia snaha o uprednostnenie opätovného využitia brownfieldov pred budovaním na zelenej lúke. Všetky projekty mali dobré charakteristiky z hľadiska dlhodobej udržateľnosti, no výsledky prác v súvislosti s rekultiváciou životného prostredia neboli však vždy náležite osvedčené a existujú veľké rozdiely medzi hodnotami členských štátov na meranie kontaminácie pôdy.

Cieľom tejto tlačovej správy je predložiť hlavné body osobitnej správy prijatej Dvorom audítorov. Úplné znenie správy je uverejnené na internetovej stránke www.eca.europa.eu

Kontakt:

Aidas Palubinskas

pracovník tlačového oddelenia Európskeho dvora audítorov

Tel: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224 press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar