Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/13/11

Luxemburg, 18. huhtikuuta 2013

Ympäristövaurioalueet: EU:n tarkastajat katsovat, että suunnittelua on parannettava, jos puhdistustöiden halutaan onnistuvan

EU:n menoja vahtiva Euroopan tilintarkastustuomioistuin kehottaa uudessa kertomuksessaan Euroopan komissiota parantamaan elvyttämishankkeiden toteuttamista niin kutsutuilla ympäristövaurioalueilla, jotka ovat entisiä teollisuus- ja sotilasalueita ja useissa tapauksissa hylättyjä sekä saastuneita.

Tarkastajat havaitsivat, että tulokset olisi voitu saavuttaa pienemmin kansallisiin talousarvioihin ja EU:n talousarvioon kohdistuvin menoin, sillä julkisen rahoituksen tarvetta ei ollut aina arvioitu. Lisäksi EU:n rahoittamiin elvyttämishankkeisiin sovellettavat säännöt eivät takaa riittäviä julkisten varojen takaisinperintämahdollisuuksia tapauksissa, joissa hankkeet tuottavat odotettua enemmän tuloja. Tarkastajat havaitsivat niin ikään, että ’saastuttaja maksaa’ ‑periaatetta ei ole sovellettu täysimääräisesti, minkä seurauksena ympäristön puhdistamiskustannukset on katettu osittain kansallisin ja EU:n varoin.

Ympäristövaurioalueiden lukumäärän arvioidaan vaihtelevan Euroopassa siten, että pienissä jäsenvaltioissa alueita on muutamia satoja ja suuremmissa, rikkaan teollisen menneisyyden omaavissa jäsenvaltioissa joitakin satoja tuhansia. Elvyttämishankkeita on osarahoitettu EAKR:n ja koheesiorahaston avulla; tavoitteena on ollut edistää asianomaisten alueiden uudelleenkäyttöä ja suojella ihmisten terveyttä sekä ympäristöä ja vähentää kaupunkirakenteen hajautumista.

Useimpien hankkeiden avulla on tarkastajien mukaan kyetty valmistelemaan alueita onnistuneesti uudiskäyttöä varten, mutta monissa tapauksissa uudiskäyttöön valmisteltua maata ja rakennuksia ei ole käytetty suunnitellun mukaisesti. Myös työpaikkoja on luotu odotettua vähemmän. Tämä johtui osittain siitä, että vankan markkina-analyysin tarpeeseen ei kiinnitetty riittävästi huomiota; tilanteeseen vaikutti kuitenkin myös talouden laskusuhdanne.

Saastuneet ympäristövaurioalueet muodostavat yhä huomattavan haasteen EU:lle. EU:n osarahoittamat elvyttämishankkeet ovat tuottaneet tavoitteena olleet muutokset, mutta edistys on ollut usein hidasta ja työpaikkoja on luotu suunniteltua vähemmän. Saastuttaja maksaa ‑periaatteen soveltaminen on osoittautunut käytännössä lähes mahdottomaksi, ja viranomaisilla ei ole riittäviä mekanismeja, joiden avulla periä takaisin investoituja määriä tapauksissa, joissa hankkeet tuottavat odotettua enemmän tuloja”, totesi kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Henri Grethen. ”Tätä taustaa vasten on todennäköistä, että aikaisemman toiminnan aiheuttaman saastumisen puhdistustyöt on yhä maksettava julkisin varoin.”

Kaikissa tarkastajien tarkastuskäynnin kohteena olleissa jäsenvaltioissa ympäristövaurioalueisiin sovellettavan toimintapolitiikan yhteydessä käytetään aluesuunnittelun välineitä, joista useat edistävät hyviin käytäntöihin liittyviä osa-alueita. Painopistealojen asettamista mutkistaa kuitenkin se, että ympäristövaurioalueista ei aina pidetä rekistereitä. Tarkastajat katsovat, että rakennerahastoja koskevissa asetuksissa olisi vaadittava, että ympäristövaurioalueiden kehittämishankkeet perustuvat yhdennettyihin kehittämissuunnitelmiin. Lisäksi olisi pyrittävä tehokkaammin edistämään ympäristövaurioalueiden uudiskäyttöä rakentamattomien alueiden käytön sijasta. Kaikilla hankkeilla oli joitakin pitkän aikavälin kestävyyteen liittyviä hyviä ominaispiirteitä, mutta ympäristön kunnostustoimenpiteiden tuloksia ei kuitenkaan aina todennettu asianmukaisesti, ja kansallisten maan saastumisen arviointiin sovellettavien seulonta-arvojen välillä on mittavia eroja.

Lehdistötiedotteessa esitetään erityiskertomuksen sisältämät keskeiset tiedot. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus löytyy kokonaisuudessaan tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolta www.eca.europa.eu.

Yhteyshenkilö: Aidas Palubinskas

Lehdistösihteeri, Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Puhelin: +352 4398 45410 – Matkapuhelin: +352 621 552224 – press@eca.europa.euwww.eca.europa.eu – Twitter: @EUauditorsECA


Side Bar