Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA KONTROLLIKODA

PRESSITEADE

ECA/13/11

Luxembourg, 18. aprill 2013

Mahajäetud tööstusalad: ELi audiitorid leiavad, et koristustöödest kasu saamiseks on vaja paremat kavandamist

Euroopa Kontrollikoja, ELi kulutuste järele valvava asutuse uus aruanne kutsub Euroopa Komisjoni üles parandama sageli mahajäetud ja saastatud endiste tööstus- ja militaaralade taaselustamisprojektide juhtimist.

Audiitorid leidsid, et tulemused oleksid olnud saavutatavad väiksemate kuludega riikide ja ELi eelarvele, sest vajadus avaliku rahastamise järele ei olnud alati põhjendatud ning ELi rahastatud taaselustamisprojektide eeskirjad ei võimalda piisavalt avalikke vahendeid tagasi nõuda juhul, kui projektid toodavad oodatust suuremat sissetulekut. Samuti leidsid nad, et „saastaja maksab” põhimõtet ei ole täiel määral rakendatud, mistõttu on keskkonna puhastamise kulud hüvitatud osaliselt riikide ja ELi vahenditest.

Mahajäetud tööstus- ja militaaralade arv Euroopas ulatub hinnanguliselt mõnesajast väiksemates liikmesriikides kuni sadade tuhandeteni rikka tööstusminevikuga suuremates liikmesriikides. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfondid on taaselustamisprojekte kaasrahastanud nii nende alade uuesti kasutusse võtmise edendamiseks kui ka inimtervise ja keskkonna kaitsmiseks ning valglinnastumise vähendamiseks.

Kui audiitorite sõnul on enamiku projektide abil õnnestunud alasid muuta, siis paljudel juhtudel ei kasutata ümberarendatud maad ja hooneid nii, nagu kavandati, ning töökohtade loomine on olnud oodatust aeglasem. Selle taga oli ühest küljest vähese tähelepanu pööramine usaldusväärse turuanalüüsi vajadusele, teisalt majanduslangus.

„Mahajäetud tööstusalade saastatusest puhastamine ELis jääb keeruliseks ülesandeks. ELi kaasrahastatud taaselustamisprojektid on toonud lubatud muutusi, aga edusammud on sageli olnud aeglased ja loodud töökohtade arv eeldatust väiksem. „Saastaja maksab” põhimõtte rakendamine on tegelikkuses osutunud peaaegu võimatuks ja ametivõimudel pole piisavalt mehhanisme, et nõuda tagasi investeeringuid juhul, kui projektid on toonud eeldatust suuremat tulu,” ütles asjaomase aruande eest vastutav kontrollikoja liige Henri Grethen, lisades: „Seda arvestades tuleb varasemast tegevusest põhjustatud saastatuse kõrvaldamise kulusid tõenäoliselt edaspidigi avalikest vahenditest rahastada.”

Kõikides audiitorite külastatud liikmesriikides kasutatakse mahajäetud tööstusalade poliitika rakendamisel ruumilise planeerimise vahendeid, millest paljud edendavad heade tavade aspekte. Prioriteetide seadmist raskendab siiski tõsiasi, et mahajäetud tööstusalade kohta ei peeta alati registrit. Audiitorite sõnul peaksid struktuurifonde käsitlevad määrused nõudma mahajäetud tööstusalade arendusprojektide tuginemist integreeritud arengukavadele ja mahajäetud tööstusalade taaskasutusele võtmise edendamiseks tuleks teha rohkemat kui hoonestamata alade edendamiseks. Kõikidel projektidel oli häid jooni seoses pikaajalise jätkusuutlikkusega, aga keskkonna parandamise töö tulemused ei olnud alati nõuetekohaselt sertifitseeritud ning riikide mullasaastatuse kontrollväärtuste vahel esineb suuri erinevusi.

Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja vastu võetud eriaruande põhisõnumid. Aruanne on tervikuna kättesaadav veebilehelt: www.eca.europa.eu

Kontaktandmed:

Aidas Palubinskas

Euroopa Kontrollikoja pressiametnik

Tel: +352 4398 45410, mob: +352 621 552224, press@eca.europa.eu, www.eca.europa.eu, Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar