Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ECA/13/11

Λουξεμβούργο 18 Απριλίου 2013

Εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις: για να έχει αποτέλεσμα η απορρύπανση χρειάζεται καλύτερος σχεδιασμός, δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ

Μια νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, του οργάνου που ελέγχει τις δαπάνες της ΕΕ, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει τη διαχείριση των έργων ανάπλασης των εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, οι οποίες συχνά παραμένουν αναξιοποίητες και μολυσμένες.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είχαν επιτευχθεί με μειωμένο κόστος τόσο για τους εθνικούς προϋπολογισμούς όσο και για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, διότι η ανάγκη για δημόσια χρηματοδότηση δεν κατεδείχθη σε κάθε περίπτωση, ούτε οι κανόνες που διέπουν τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα ανάπλασης επιτρέπουν πλήρως την επιστροφή των δημόσιων κονδυλίων σε περίπτωση που τα έργα αποφέρουν έσοδα περισσότερα από τα αναμενόμενα. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» δεν εφαρμόζεται πλήρως με αποτέλεσμα μέρος των του κόστους των απορρυπάνσεων του περιβάλλοντος να καλυφθούν από εθνικούς πόρους και κεφάλαια της ΕΕ.

Ο αριθμός των εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων στην Ευρώπη εκτιμάται ότι κυμαίνεται από λίγες εκατοντάδες στα μικρά κράτη μέλη έως κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες στα μεγαλύτερα κράτη μέλη με πλούσιο βιομηχανικό παρελθόν. Το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής συγχρηματοδοτούν έργα ανάπλασης εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων με σκοπό την προώθηση της επαναξιοποίησής τους, την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και τον περιορισμό της αστικής εξάπλωσης.

Μολονότι τα περισσότερα έργα έχουν ως αποτέλεσμα την επιτυχή μετατροπή των εν λόγω εγκαταστάσεων, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η αποκατασταθείσα γη ή τα αποκατασταθέντα κτίρια δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις και ότι οι δημιουργηθείσες θέσεις εργασίας ήταν λιγότερες από τις αναμενόμενες. Η κατάσταση αυτή οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή στην ανάγκη να υπάρξει σωστή ανάλυση της αγοράς, καθώς και στην οικονομική ύφεση.

«Η κληρονομιά της ρύπανσης των εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων στην ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή πρόκληση. Τα συγχρηματοδοτηθέντα από την ΕΕ έργα ανάπλασης απέφεραν τις μετατροπές που υπόσχονταν, η πρόοδος ωστόσο συχνά ήταν αργή, ενώ ο αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν ήταν χαμηλός. Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» αποδείχθηκε αδύνατον να εφαρμοστεί στην πράξη, ενώ οι μηχανισμοί που έχουν στη διάθεσή τους οι δημόσιες αρχές προκειμένου να ανακτούν τα επενδυόμενα κεφάλαια σε περίπτωση που τα έργα αποφέρουν έσοδα περισσότερα από τα αναμενόμενα είναι ανεπαρκείς», δήλωσε ο κ. Henri Grethen, Μέλος του ΕΕΣ, αρμόδιος για την εν λόγω έκθεση. «Ως εκ τούτου, η εξάλειψη αυτής της ιστορικής ρύπανσης είναι πιθανόν ότι θα εξακολουθήσει να χρειάζεται δημόσια χρηματοδότηση.»

Σε όλα τα κράτη μέλη που επισκέφθηκαν οι ελεγκτές, η πολιτική για τις εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις εφαρμόζεται κυρίως με τη βοήθεια μέσων χωροταξικού σχεδιασμού, πολλά από τα οποία προωθούν την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν τηρούνται πάντοτε μητρώα εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων περιπλέκει τον καθορισμό προτεραιοτήτων. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, οι κανονισμοί περί διαρθρωτικών ταμείων θα έπρεπε να απαιτούν τα έργα επαναξιοποίησης εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων να βασίζονται σε ολοκληρωμένα αναπτυξιακά σχέδια, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη μέριμνα ώστε η επαναξιοποίησή τους να προτιμάται έναντι της δημιουργίας ζωνών πρασίνου. Όλα τα έργα είχαν ορισμένα χαρακτηριστικά που θεωρούνται θετικά για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας μακροπρόθεσμα, ωστόσο, τα αποτελέσματα των εργασιών αποκατάστασης του περιβάλλοντος δεν πιστοποιούνταν πάντοτε καταλλήλως, ενώ υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των εθνικών τιμών που ισχύουν για τον έλεγχο της μόλυνσης του εδάφους.

Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων της σχετικής ειδικής έκθεσης που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Το πλήρες κείμενο της έκθεσης διατίθεται στον ιστότοπο του ΕΕΣ www.eca.europa.eu.

Επικοινωνία:

Aidas Palubinskas

Υπεύθυνος Τύπου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Τηλ. γραφείου: +352 4398 45410 Κινητό τηλέφωνο: +352 621 552224,press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar