Navigation path

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

PRESSEMEDDELELSE

ECA/13/11

Luxembourg, den 18. april 2013

"Brownfieldområder": behov for bedre planlægning, hvis udbedringsarbejdet skal fungere, siger EU's revisorer

I en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret, EU's finansielle vagthund, opfordres Europa-Kommissionen til at forbedre gennemførelsen af projekter til retablering af de såkaldte "brownfieldområder" tidligere industri- og militærområder, som ofte er forfaldne og forurenede.

Revisorerne konstaterede, at der kunne være opnået resultater med lavere omkostninger for de nationale budgetter og EU-budgettet, eftersom behovet for offentlig finansiering ikke altid var fastlagt og bestemmelserne vedrørende EU-finansierede retableringsprojekter ikke giver tilstrækkelige muligheder for at kræve tilbagebetaling af de offentlige midler, hvis projekterne skaber større indtægter end forventet. Revisorerne konstaterede også, at princippet om, at forureneren betaler, ikke er blevet anvendt fuldt ud, og at en del af udgifterne til miljøudbedring derfor er blevet dækket af nationale midler og EU-midler.

Antallet af brownfieldområder i EU-landene skønnes at spænde fra nogle få hundrede i små medlemsstater til nogle få hundrede tusinde i større medlemsstater med en rig industriarv. EFRU og Samhørighedsfonden har medfinansieret retableringsprojekter for at fremme genanvendelse af disse områder, for at beskytte menneskers sundhed og miljøet og for at modvirke planløs byspredning.

De fleste projekter har ifølge revisorerne opfyldt deres mål med hensyn til at ændre områderne, men i mange tilfælde anvendes de sanerede arealer og bygninger ikke som planlagt, og der er skabt færre job end forventet. Dette skyldes delvis, at der ikke blev taget tilstrækkeligt hensyn til behovet for en grundig markedsanalyse, men den økonomiske tilbagegang er også en del af forklaringen.

"Det er fortsat en stor udfordring at håndtere årtiers forurening på brownfieldområder i EU. De retableringsprojekter, som EU har medfinansieret, har leveret de lovede ændringer, men ofte er fremskridtene sket langsomt, og der er skabt færre job end forventet. I praksis har det været næsten umuligt at håndhæve princippet om, at forureneren betaler, og de offentlige myndigheder har ikke tilstrækkelige mekanismer til at kræve tilbagebetaling af deres investeringer, hvis projekterne skaber større indtægter end forventet," siger Henri Grethen, det medlem af Revisionsretten, som er ansvarligt for beretningen. "På denne baggrund vil det sandsynligvis også fremover være nødvendigt at betale for oprydningen efter den historiske forurening af disse områder med offentlige midler."

I alle de medlemsstater, Retten besøgte, gennemføres brownfieldpolitikken ved hjælp af instrumenter til fysisk planlægning, og mange af disse instrumenter fremmer aspekter af god praksis. Det forhold, at der ikke altid føres registre over brownfieldområderne, gør det imidlertid vanskeligt at foretage prioriteringer. Retten mener, at strukturfondsforordningerne bør stille krav om, at projekter til udvikling af brownfieldområder baseres på integrerede udviklingsplaner, og at der bør gøres mere for at fremme genanvendelse af brownfieldområder frem for udvikling af greenfieldområder. Alle projekterne havde gode karakteristika med hensyn til langsigtet bæredygtighed, men resultaterne af miljøudbedringen blev ikke altid certificeret korrekt, og der er stor forskel på de nationale screeningsværdier for jordforurening.

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning. Beretningen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressesekretær - Den Europæiske Revisionsret

Kontor +352 4398 45410 Mobil +352 621 552224 press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar