Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/13/11

Lucemburk 18. dubna 2013

Brownfieldy: má-li být rekultivace účinná, je třeba zlepšit plánování, říkají auditoři EU

Evropský účetní dvůr, který dohlíží nad výdaji EU, v nové zprávě vyzývá Evropskou komisi, aby zlepšila provádění projektů regenerace tzv. brownfieldů, tj. dřívějších průmyslových a vojenských lokalit, které jsou často zanedbané a kontaminované.

Auditoři zjistili, že výsledků mohlo být dosaženo s nižšími náklady pro vnitrostátní rozpočty i pro rozpočet EU, neboť potřeba veřejného financování nebyla vždy odůvodněna a pravidla upravující projekty regenerace financované EU dostatečně neumožňují získat zpět veřejné prostředky, pokud projekty vytváří více příjmů, než se předpokládalo. Rovněž zjistili, že se plně neuplatňovala zásada „znečišťovatel platí“, takže část nákladů na rekultivaci byla hrazena z prostředků členských států a EU.

Počet brownfieldů v Evropě se odhaduje od několika set v malých členských státech až po několik set tisíc ve větších členských státech s bohatou průmyslovou minulostí. Z EFRR a Fondu soudržnosti se spolufinancují projekty regenerace těchto lokalit s cílem podpořit jejich opětovné využití i chránit lidské zdraví a životní prostředí a omezit rozrůstání měst.

Většina projektů sice podle auditorů vedla k přeměně lokalit, avšak v mnoha případech se obnovené pozemky a budovy nevyužívají dle původních předpokladů a bylo vytvořeno méně pracovních míst, než se čekalo. Zčásti to bylo způsobeno tím, že se dostatečná pozornost nevěnovala potřebě vypracovat spolehlivou tržní analýzu, ale také hospodářským poklesem.

Dědictví znečištěných průmyslových a vojenských lokalit v EU představuje značný problém. Projekty jejich regenerace spolufinancované EU přinesly slibovanou přeměnu, avšak pokrok byl mnohdy pomalý a bylo vytvořeno méně pracovních míst. Ukázalo se, že uplatnit zásadu „znečišťovatel platí“ v praxi je takřka nemožné a orgány veřejné správy nemají dostatečné mechanismy, aby mohly získat zpět investované prostředky, pokud projekty vytváří více příjmů, než se předpokládalo,“ uvedl Henri Grethen, člen Účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Vzhledem k těmto okolnostem bude odstranění historického znečištění pravděpodobně i nadále potřeba financovat z veřejných prostředků.“

Ve všech členských státech, které Účetní dvůr navštívil, se politika v oblasti brownfieldů provádí hlavně pomocí uzemněplánovacích nástrojů, z nichž mnohé podporují určité osvědčené postupy. Stanovení priorit však znesnadňuje skutečnost, že ne ve všech případech se vede evidence brownfieldů. Podle auditorů by měla nařízení o strukturálních fondech vyžadovat, aby projekty regenerace brownfieldů vycházely z integrovaných plánů rozvoje, a více by se mělo učinit pro podporu opětovného využití brownfieldů namísto investicí na „zelené louce“. Ačkoli všechny projekty měly určité pozitivní charakteristiky, pokud jde o dlouhodobější udržitelnost, výsledky rekultivace nebyly vždy řádně osvědčovány a mezi přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění půdy v jednotlivých státech existují značné rozdíly.

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy přijaté Evropským účetním dvorem. Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce http://www.eca.europa.eu.

Kontaktní osoba:
Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí Evropský účetní dvůr

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224 press@eca.europa.eu http://www.eca.europa.euTwitter: @EUAuditorsECA


Side Bar