Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/13/11

Люксембург, 18 април 2013 г.

Изоставени промишлени терени: Функционирането на почистването се нуждае от подобрено планиране, твърдят одиторите на ЕС

Нов доклад на Европейската сметна палата, пазителят на разходите на ЕС, призовава Европейската комисия да подобри изпълнението на възстановителни проекти свързани с така наречените изоставени промишлени терени — бивши промишлени и военни терени, които често са изоставени и замърсени.

Одиторите установиха че е било възможно постигането на резултати на по-ниска цена за националните бюджети и бюджета на ЕС, защото не винаги е била установена необходимост от публично финансиране, както и че правилата за финансираните от ЕС проекти за възстановяване не позволяват достатъчно възстановяването на публични средства, в случаите когато проектите генерират повече приходи от очакваното. Те също така установиха, че принципът „замърсителят плаща, не е изцяло прилаган и вследствие на това част от разходите за възстановяване на околната среда са поети от национални средства и средства от ЕС.

Броят на изоставените промишлени терени в Европа се оценява от няколкостотин в малките държави членки до няколкостотин хиляди в по-големите държави членки с богато промишлено минало. Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионният фонд (КФ) съфинансират проекти за възстановяване с цел насърчаване на повторното използване на изоставени промишлени терени, както и с цел защита на човешкото здраве и околната среда и намаляване на разрастването на градските зони.

Макар че според одиторите, повечето проекти водят до успешното трансформиране на терените, в много случаи преустроените земи и сгради не се използват както е било планирано и създаването на работни места е по-ниско от очакваното. Това се дължи отчасти на недостатъчното съобразяване с необходимостта от сериозен анализ на пазара, но също така и на икономическия спад.

„Наследените от миналото замърсени и изоставени промишлени терени в ЕС остават сериозно предизвикателство. Проектите за възстановяване, съфинансирани от ЕС, осигуряват обещаната трансформация, но напредъкът на много от терените е по-бавен и са създадени по-малко работни места от очакваното. Приложението на принципа „замърсителят плаща“ е на практика невъзможно и също така липсват достатъчно механизми, които да позволяват на публичните органи възстановяването на публични средства, в случаите когато проектите генерират повече приходи от очакваното“, каза Анри Гретен, членът на ЕСП отговорен за доклада. „В този контекст за финансиране на дейностите по почистване на така натрупаното замърсяване най-вероятно отново ще са необходими публични средства“.

Във всички държави членки посетени от одиторите са използвани инструменти за териториално планиране с цел въвеждането на политика за възстановяване на изоставени промишлени терени, много от които насърчават някои добри практики. Въпреки това, определянето на приоритетите се усложнява от факта, че не винаги се поддържат регистрите на изоставените промишлени терени. Според одиторите, регламентите за структурните фондове следва да изискват от проектите за застрояване на изоставени промишлени терени да се основават на интегрирани планове за развитие, както и да се насърчава повече повторното използване на изоставените промишлени терени, а не застрояването на зелени площи. Всички проекти притежават някои добри характеристики, допринасящи за дългосрочната устойчивост, но резултатите от дейностите по подобряване на околната среда не винаги са подходящо сертифицирани, а освен това съществуват значителни разлики между националните стойности за проверка на замърсяването на почвата.

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи в резюме специалния доклад, приет от Европейската сметна палата. Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu.

За контакти:

Aidas Palubinskas

Служител в пресслужбата Европейска сметна палата

служ. тел. +352 4398 45410 моб. тел. +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar